6.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 232/8


Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 16. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Højesteret — Dánsko) — Unomedical A/S v. Skatteministeriet

(Věc C-152/10) (1)

(Společný celní sazebník - Sazební zařazení zboží - Kombinovaná nomenklatura - Plastové drenážní vaky pro dialýzu výhradně určené pro dialyzační přístroje (umělé ledviny) - Plastové močové drenážní vaky výhradně určené pro katetry - Čísla 9018 a 3926 - Pojmy, „části, součásti“ a, „příslušenství“ - Ostatní výrobky z plastů)

2011/C 232/13

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Højesteret

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Unomedical A/S

Žalovaný: Skatteministeriet

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Højesteret — Výklad přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382) — Plastové vaky výhradně určené k použití v souvislosti s dialýzou — Zařazení do podpoložky 9018 90 30 nebo 3926 90 99 — Plastové vaky výhradně určené k použití s katetry — Zařazení do podpoložky 9018 39 00 nebo 3926 90 99 — Pojem „části, součásti a příslušenství“

Výrok

Kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve zněních použitelných na spor v původním řízení, musí být vykládána v tom smyslu, že drenážní vak pro dialýzu vyrobený z plastu, který je speciálně navržen pro použití s dialyzačním přístrojem (umělá ledvina) a může být používán pouze s tímto přístrojem, musel být v období od května roku 2001 do prosince roku 2003 zařazen do podpoložky 3926 90 99 této nomenklatury jako „plasty a výrobky z plastů“ a že močový drenážní vak vyrobený z plastu, který je speciálně navržen pro použití s katetrem, a může tedy být používán výhradně s tímto přístrojem, musel být v tomtéž období zařazen do podpoložky 3926 90 99 uvedené nomenklatury jako „plasty a výrobky z plastů“.


(1)  Úř. věst. C 148, 5.6.2010.