6.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 232/8


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. června 2011 — Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-10/10) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Volný pohyb kapitálu - Odpočítatelnost darů poskytnutých zařízením pověřeným výzkumnými a vzdělávacími činnostmi - Omezení odpočítatelnosti na dary poskytnuté zařízením usazeným na vnitrostátním území)

2011/C 232/12

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a W. Mölls, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika (zástupce: C. Pesendorfer, zmocněnec)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem — Porušení článku 56 ES a článku 40 dohody ze dne 2. května 1992 o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3) — Vnitrostátní právní úprava podmiňující poskytnutí daňové výhody stanovené pro dary poskytnuté výzkumným a veřejně vzdělávacím zařízením tím, aby byl příjemce daru usazen na vnitrostátním území

Výrok

1)

Rakouská republika tím, že umožnila odpočítatelnost darů poskytnutých zařízením pověřeným výzkumnými a vzdělávacími činnostmi výhradně v případě, že uvedená zařízení jsou usazena v Rakousku, porušila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 56 ES a z článku 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992.

2)

Rakouské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 63, 13.3.2010.