29.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 205/44


Žaloba podaná dne 26. června 2009 — Wilo v. OHIM (Tvar motorové skříně)

(Věc T-253/09)

2009/C 205/80

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Wilo SE (Dortmund, Německo) (zástupce: G. Braun, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 30. března 2009, věc R 1184/2008-1;

uložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčená ochranná známka Společenství: trojrozměrná ochranná známka, která představuje motorovou skříň topného čerpadla, pro výrobky zařazené do tříd 7 a 11 (přihláška č. 5 805 692).

Rozhodnutí průzkumového referenta: zamítnutí přihlášky.

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm.b) nařízení (ES) č. 207/2009 (1)], jelikož přihlášená ochranná známka má nezbytnou rozlišovací způsobilost.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).