8.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/14


Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie v. Komise

(Věc T-384/09) (1)

(Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Stanovení cen a rozdělení trhu - Právo na obhajobu - Přičitatelnost protiprávního jednání - Povinnost odůvodnění - Pokuty - Rovné zacházení - Polehčující okolnosti - Spolupráce v průběhu správního řízení - Proporcionalita - Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty - Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006)

2014/C 71/23

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Německo) a SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (zástupci: původně A. Birnstiel, S. Janka a S. Derckens, advokáti, poté A. Birnstiel a S. Janka)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: N. von Lingen a A. Antoniadis, zmocněnci, ve spolupráci s A. Böhlkem, advokátem)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyně: Gigaset AG (původně Arques Industries AG) (Mnichov, Německo) (zástupci: C. Grave, A. Scheidtmann a B. Meyring, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 5791 final ze dne 22. července 2009 týkajícího se řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.396 — Činidla na bázi karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl) v rozsahu, v němž se týká žalobkyň, a podpůrně návrh na zrušení pokuty uložené žalobkyním tímto rozhodnutím nebo na snížení její výše

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti SKW Stahl-Metallurgie Holding AG a SKW Stahl-Metallurgie GmbH ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Společnost Gigaset AG ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 297, 5.12.2009.