7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 267/29


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) dne 20. července 2009 — T-Mobile (UK) Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Věc C-276/09)

2009/C 267/52

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: T-Mobile (UK) Ltd

Žalovaný: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Předběžné otázky

1)

Jaká je povaha osvobozené služby, která má „účinek spočívající v převodu finančních prostředků a zahrn[uje] změny právní a finanční situace“?

Zejména:

a)

Vztahuje se osvobození od daně na služby, které by jinak nemusely být poskytnuty žádným peněžním ústavem, který provádí i) odepsání prostředků z jednoho účtu, ii) připsání takových prostředků na jiný účet nebo iii) určité nezbytné zprostředkování mezi úkony i) a ii)?

b)

Vztahuje se osvobození od daně na služby, které nezahrnují plnění úkolů spočívajících v odepsání prostředků z jednoho účtu a připsání těchto prostředků na jiný účet, ale v případě, že dojde k převodu finančních prostředků, lze mít za to, že byly příčinou takového převodu?

2)

Vztahuje se osvobození od daně uvedené v čl. 13 části B písm. d) bodu 3 šesté směrnice (1) pro „operace týkající se plateb [nebo] převodů“, na takové služby spočívající v získávání a zpracování plateb kreditními a debetními kartami, jaké provádí v projednávaném případě osoba povinná k dani? Vztahuje se na tyto služby čl. 13 část B písm. d) bod 3 zejména tehdy, pokud má zaslání souborů o úhradách na konci každého dne osobou povinnou k dani za účinek to, že automaticky dojde k odpisu částky z účtu zákazníka a připsání částky na účet osoby povinné k dani?

3)

Závisí odpověď na druhou otázku na tom, zda autorizační kódy k prováděnému převodu získává osoba povinná k dani sama, nebo zda tyto kódy získává prostřednictvím své banky?

4)

Vztahuje se osvobození od daně uvedené v čl. 13 části B písm. d) bodu 1 šesté směrnice pro „sjednání úvěru“ na takové služby, jaké nabízí v projednávaném případě osoba povinná k dani, týkající se plateb kreditní kartou, přičemž tyto služby vedou k odepsání další částky kreditu ze zákazníkova účtu kreditní karty?

5)

Vztahuje se osvobození od daně pro „operace týkající se plateb [nebo] převodů“ na takové služby spočívající v přijímání a zpracování plateb prostřednictvím zástupců, kteří jsou třetími stranami, jaké nabízí v projednávaném případě osoba povinná k dani prostřednictvím Post Office a PayPoint?

6)

Vztahuje se osvobození od daně pro „operace týkající se plateb [nebo] převodů“ na takové služby spočívající v získávání a zpracování plateb provedených šekem zaslaným osobě povinné k dani nebo jejímu zástupci, přičemž tyto platby musí být zpracovány osobou povinnou k dani a její bankou?

7)

Vztahuje se osvobození od daně pro „operace týkající se plateb [nebo] převodů“ na takové služby, jaké nabízí v projednávaném případě osoba povinná k dani, spočívající v příjmu a zpracování plateb provedených na přepážce banky za účelem připsání peněžní částky, prostřednictvím bankovního systému, na bankovní účet osoby povinné k dani?

8)

Jaké zvláštní faktory je třeba zohlednit při rozhodování, zda poplatek (jako je v projednávaném případě poplatek za provedení platby), který osoba povinná k dani ukládá svému zákazníkovi za to, že si zvolil provést platbu této osobě povinné k dani prostřednictvím zvláštního způsobu placení, a který je individuálně identifikován ve smluvní dokumentaci, a samostatně specifikován ve fakturách vystavovaných zákazníkům, je pro účely DPH samostatným plněním?


(1)  Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1)