29.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 205/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di Cortona (Itálie) dne 19. června 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta v. Alessandro Maneggia

(Věc C-225/09)

2009/C 205/43

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Giudice di pace di Cortona

Účastníci původního řízení

Žalobce: Joanna Jakubowlka Edyta

Žalovaný: Alessandro Maneggia

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 3 písm. g) a články 4, 10, 81 a 98 Smlouvy o založení Evropského společenství vykládány tak, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jaká vyplývá z článků 1 a 2 zákona č. 339 ze dne 25. listopadu 2003, kterými se opětovně zavádí neslučitelnost výkonu povolání advokáta zaměstnanci státní správy na částečný úvazek a zakazuje se těmto zaměstnancům, i když jsou způsobilí k výkonu povolání advokáta, vykonávat toto povolání, přičemž je stanoveno vyškrtnutí ze seznamu advokátů na základě rozhodnutí příslušné rady advokátní komory, neukončí-li zaměstnanec státní správy pracovní poměr?

2)

Musí být čl. 3 písm. g) a články 4, 10 a 98 Smlouvy o založení Evropského společenství vykládány tak, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jaká vyplývá z článků 1 a 2 zákona č. 339 ze dne 25. listopadu 2003, kterými se opětovně zavádí neslučitelnost výkonu povolání advokáta zaměstnanci státní správy na částečný úvazek a zakazuje se těmto zaměstnancům, i když jsou způsobilí k výkonu povolání advokáta, vykonávat toto povolání, přičemž je stanoveno vyškrtnutí ze seznamu advokátů na základě rozhodnutí příslušné rady advokátní komory, neukončí-li zaměstnanec státní správy pracovní poměr?

3)

Musí být článek 6 směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (1) v rozsahu, v němž stanoví, že „každý členský stát může advokáty v pracovním poměru, kteří jsou vázáni pracovní smlouvou k veřejnému nebo soukromému podniku, vyloučit z výkonu činností zastupování nebo obhajování tohoto podniku v soudním řízení, pokud tyto činnosti nejsou oprávněni vykonávat advokáti působící v dotyčném státu“, vykládán tak, že brání vnitrostátní právní úpravě, jaká vyplývá z článků 1 a 2 zákona č. 339 ze dne 25. listopadu 2003, kterými se opětovně zavádí neslučitelnost výkonu povolání advokáta zaměstnanci státní správy na částečný úvazek a zakazuje se těmto zaměstnancům, i když jsou způsobilí k výkonu povolání advokáta, vykonávat toto povolání, přičemž je stanoveno vyškrtnutí ze seznamu advokátů na základě rozhodnutí příslušné rady advokátní komory, neukončí-li zaměstnanec státní správy pracovní poměr, když se tato vnitrostátní úprava použije i pro advokáty v pracovním poměru, kteří vykonávají činnost advokáta na základě volného pohybu služeb?

4)

Musí být článek 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES (2) ze dne 16. února 1998 tam, kde zakotvuje, že „Advokát zapsaný v hostitelském členském státě pod profesním označením udělovaným v domovském státě může vykonávat činnost jako osoba v pracovním poměru u jiného advokáta, sdružení nebo právní firmy, veřejného nebo soukromého podniku do té míry, do jaké to hostitelský členský stát povoluje advokátům zapsaným pod profesním označením udělovaným v tomto státě“, vykládán tak, že se nepoužije na advokáty, kteří jsou zaměstnanci státní správy na částečný úvazek?

5)

Brání obecné zásady práva Společenství ochrany legitimního očekávání a nabytých práv vnitrostátní právní úpravě, jaká vyplývá z článků 1 a 2 zákona č. 339 ze dne 25. listopadu 2003, kterými se opětovně zavádí neslučitelnost výkonu povolání advokáta zaměstnanci státní správy na částečný úvazek a které se použijí i na advokáty, kteří jsou ke dni vstupu zákona č. 339 z roku 2003 v platnost již zapsáni v seznamech advokátů, přičemž článek 2 stanoví jen krátkou odkladnou lhůtu pro nezbytnou volbu mezi zaměstnáním a výkonem povolání advokáta?


(1)  Úř. věst. L 78, s. 17

(2)  Úř. věst. L 77, s. 36