Keywords
Summary

Keywords

Podpory poskytované státy – Navrácení protiprávní podpory – Použití vnitrostátního práva – Podmínky a omezení

(Článek 88 ES; nařízení Rady č. 659, čl. 14 odst. 3)

Summary

Článek 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku [88] Smlouvy o ES, musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy již byly navráceny částky odpovídající dotčené podpoře, nebrání tomu, aby vnitrostátní soud zrušil z důvodu formální vady platební výměry vydané pro účely navrácení protiprávní státní podpory, pokud je vnitrostátním právem zajištěna možnost nápravy této formální vady. Toto ustanovení naopak brání tomu, aby tyto částky byly, i jen dočasně, znovu vyplaceny příjemci této podpory.

Článek 14 odst. 3 nařízení č. 659/1999 totiž odráží požadavky zásady efektivity, podle níž si členský stát, který je na základě rozhodnutí Komise povinen zajistit navrácení neoprávněných podpor, může zvolit prostředky, jimiž tuto povinnost splní, pakliže zvolená opatření neohrozí působnost a účinnost práva Unie.

Kontrola provedená vnitrostátním soudem, týkající se formální bezvadnosti platebního výměru vydaného pro účely navrácení protiprávní státní podpory a případné zrušení tohoto výměru z důvodu, že formální požadavky vyplývající z vnitrostátního práva nebyly dodrženy, jsou pouhým vyjádřením zásady účinné soudní ochrany, která představuje obecnou zásadu práva Unie. Takové zrušení by však v zásadě mohlo mít za následek, že by příjemce podpory, kterému bylo vyhověno, měl na základě vnitrostátního práva nárok požadovat, aby mu částky již vrácené podpory byly znovu vyplaceny. Je proto nutné, aby vnitrostátní právo disponovalo nezbytnými nástroji k zabránění tomu, aby zrušení platebního výměru automaticky vedlo k okamžitému vrácení částky, kterou dlužník uhradil v souladu s tímto výměrem. Příslušný orgán tak musí být schopen napravit formální vadu, kterou je stižen uvedený výměr, aniž by musel příjemci neoprávněné podpory znovu vyplatit, a to ani dočasně, částky, které tento vrátil na základě uvedeného výměru.

(viz body 20–21, 25–27, 33 a výrok)