Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. května 2010 – Komise v. Španělsko

(Věc C‑158/09)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2003/88/ES – Úprava pracovní doby – Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávního orgánu – Neprovedení ve stanovené lhůtě“

Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88) (viz body 7–10)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Porušení čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381) a čl. 18 písm. a) směrnice Rady 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 307, s. 18; Zvl. vyd. 05/02, s. 197), zachovaného článkem 27 odst. 1 směrnice 2003/88, ve spojení s přílohou I částí B téže směrnice – Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávních orgánů

Výrok

1)

Španělské království tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo veškeré právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, pokud jde o civilní zaměstnance veřejnoprávních orgánů, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z čl. 1 odst. 3 uvedené směrnice.

2)

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.