Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. června 2010 – Komise v. Portugalsko

(Věc C‑37/09)

„Nesplnění povinnosti státem – Životní prostředí – Nakládání s ilegálně uloženými odpady – Směrnice 2006/12/ES – Směrnice 80/68/EHS“

1.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Prokázání nesplnění povinnosti – Důkazní břemeno Komise – Domněnky – Nepřípustnost (Článek 226 ES) (viz bod 28)

2.                     Životní prostředí – Odpady – Směrnice 2006/12 – Povinnost členských států zajistit využití a odstraňování odpadu – Povinnost dosáhnout výsledku –Prostor členských států pro uvážení, pokud jde o opatření, která mají být přijata – Meze (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12 čl. 4) (viz body 35–39, 44)

3.                     Životní prostředí – Odpady – Směrnice 2006/12– Povinnosti členských států vzhledem k držitelům odpadu – Pojem držitele odpadu – Držitelé odpadu nemající povolení – Zahrnutí (Článek 174 odst. 2 ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12, článek 8) (viz body 46–51, 53–55)

4.                     Sbližování právních předpisů – Ochrana podzemních vod – Směrnice 80/68– Působnost – Opatření, která vedou k nepřímým vypouštěním látek ze seznamu II směrnice – Zahrnutí (Článek 174 odst. 2 ES; směrnice Rady 80/68 články 3 a 5) (viz body 64–66)

5.                     Sbližování právních předpisů – Ochrana podzemních vod – Směrnice 80/68 – Povinnost členských států omezit vnikání látek ze seznamu II směrnice do podzemních vod – Povinnost podřídit předchozímu šetření všechna přímá vypouštění těchto látek – Zahrabávání odpadů bez přijetí technických preventivních opatření umožňujících zabránit znečištění těchto vod – Nesplnění povinnosti (směrnice Rady 80/68 čl. 3 písm. b) a článek 5) (viz body 74–78)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Porušení článků 4 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (Úř. věst. L 114, s. 9), kterou byla kodifikována směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a článků 3 a 5 směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami (Úř. věst. L 20, s. 43; Zvl. vyd. 15/01, s. 134) – Odkládání odpadů v bývalých kamenolomech – Kamenolomy „dos Limas, dos Linos e dos Barreiras“ [Lourosa] – Neexistence kontroly

Výrok

1)

Portugalská republika tím, že nepřijala nezbytná opatření v rámci nakládání s odpady ilegálně uloženými v bývalých kamenolomech Limas a Linos, které se nacházejí na území obce Lourosa, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 4 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech, kterou byla kodifikována směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech, a z článku 3 písm. b), jakož i článku 5 směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Portugalská republika ponese vlastní náklady řízení a je povinna nahradit dvě třetiny nákladů řízení Evropské komise. Komise ponese jednu třetinu svých vlastních nákladů řízení.