30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/54


Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Rath v. OHIM – Portela & Ca. (DIACOR)

(Věc T-258/08)

(2008/C 223/95)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Matthias Rath (Kapské město, Jižní Afrika) (zástupci: U. Vogt, C. Kleiner a S. Ziegler, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portugalsko)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 30. dubna 2008 ve věci R 1630/2006-2; a

uložit žalovanému, a případně dalšímu účastníku řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobce

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „DIACOR“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 5, 16 a 41

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Další účastník řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: Zápis portugalské ochranné známky č. 137 311 „DIACOL“ pro výrobky zařazené do třídy 79 podle vnitrostátní klasifikace výrobků, platné v době zápisu

Rozhodnutí námitkového oddělení: Přijetí námitek u všech sporných výrobků zařazených do třídy 5

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: i) porušení čl. 22 odst. 6 nařízení Komise č. 2868/95 (1), jelikož některé dokumenty předložené dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem nebyly v angličtině a nebyly ani přeloženy, takže žalobce nemohl posoudit obsah důkazu o užívání; ii) porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení Rady č. 40/94, jelikož se odvolací senát zmýlil ve svém názoru, že další účastník řízení před odvolacím senátem dostatečně prokázal užívání starší ochranné známky v Portugalsku u všech výrobků, pro které byla zapsána; a iii) porušení čl. 8 odst. 1 nařízení Rady č. 40/94, jelikož kolidující ochranné známky nevykazují vizuální, fonetické nebo koncepční podobnosti, které by vedly k nebezpečí záměny.


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189).