Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2011 – Konsum Nord v. Komise

(Věc T-244/08)

„Státní podpory – Kupní cena pozemku – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou se společným trhem a kterým se nařizuje její navrácení – Kritérium soukromého investora – Určení tržní ceny“

1.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Právní charakter – Výklad na základě objektivních skutečností – Soudní přezkum – Rozsah (Článek 87 odst. 1 ES) (viz body 37–38)

2.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Posouzení z hlediska všech relevantních skutečností sporné transakce a z hlediska jejích souvislostí – Prodej pozemku prováděný v rámci souboru navzájem souvisejících transakcí, jejichž cílem je umožnit realizaci územního plánu (Článek 87 odst. 1 ES) (viz body 56–58)

3.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Posouzení podle kritéria soukromého investora – Posouzení z hlediska všech relevantních skutečností sporné transakce a z hlediska jejích souvislostí – Prodej pozemku orgánem veřejné moci soukromoprávnímu subjektu bez ohledu na nabídku s vyšší cenou – Srovnatelnost obou nabídek – Kritéria pro posouzení (Článek 87 odst. 1 ES) (viz body 61–63, 65, 72, 76)

Předmět

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2008/366/ES ze dne 30. ledna 2008 o státní podpoře C 35/06 (ex NN 37/06), kterou Švédsko poskytlo ve prospěch družstva Konsum Jämtland ekonomisk förening (Úř. věst. L 126, s. 3)

Výrok

1)

Rozhodnutí Komise 2008/366/ES ze dne 30. ledna 2008 o státní podpoře C 35/06 (ex NN 37/06), kterou Švédsko poskytlo ve prospěch družstva Konsum Jämtland ekonomisk förening, se zrušuje.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené družstvem Konsum Nord ekonomisk förening.