4.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 82/10


Kasační opravný prostředek podaný dne 9. února 2009 Deepak Rajani (Dear! Net Online) proti rozsudku Soudu prvního stupně (osmého senátu) vydanému dne 26. listopadu 2008 ve věci T-100/06, Deepak Rajani (Dear! Net Online) v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Deepak Rajani (Dear! Net Online) (zástupce: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Artoz-Papier AG

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

zrušit v celém rozsahu rozsudek Soud prvního stupně ze dne 26. listopadu 2008, T-l00/06;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení před Soudním dvorem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby byl napadený rozsudek zrušen z následujících důvodů:

Soud prvního stupně při zamítnutí prvního žalobního důvodu vycházel z nesprávného výkladu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení o ochranné známce Společenství, ve spojení s čl. 4 odst. 1 Madridské úmluvy;

Soud prvního stupně při zamítnutí prvního žalobního důvodu porušil článek 6 Smlouvy o Evropské unii (konsolidovaného znění), jakož i článek 6, ve spojení s článkem 14, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod;

Soud prvního stupně při zamítnutí prvního žalobního důvodu porušil článek 10 směrnice 89/104/ES (1), ve spojení s článkem 1 směrnice 89/104/ES;

Soud prvního stupně při zamítnutí druhého žalobního důvodu porušil článek 79 nařízení o ochranné známce Společenství, jelikož nezohlednil, že žalovaný jednal ve zlé víře;

Soud prvního stupně se při zamítnutí druhého žalobního důvodu nesprávně domníval, že dotčené ochranné známky jsou podobné, a porušil tak čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství;

Soud prvního stupně při zamítnutí druhého žalobního důvodu porušil čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu prvního stupně, jelikož nezohlednil důkazy uvedené v příloze k němu podané žaloby;

Soud prvního stupně při zamítnutí druhého žalobního důvodu porušil články 49 a 50 Smlouvy o Evropské unii (konsolidovaného znění), ve spojení s článkem 220 Smlouvy;

Soud prvního stupně při zamítnutí druhého žalobního důvodu nezohlednil, že se OHIM dopustil zneužití pravomoci.


(1)  První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).