5.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 171/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Řecko) dne 28. dubna 2008 – Maria Kastrinaki v. Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Věc C-180/08)

(2008/C 171/38)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Dioikitiko Efeteio Thessaloniki

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Maria Kastrinaki

Žalovaná: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Předběžné otázky

1)

Jsou příslušné orgány oprávněny, ve smyslu ustanovení článků 1, 2, 3, 4 směrnice 89/48/EHS, vykládaných ve světle článků 149 a 150 Smlouvy o založení Evropského společenství, poté, co státní příslušník některého členského státu, jenž uplatňuje diplom, který jako takový spadá do působnosti směrnice 89/48/EHS, byl přijat do pracovního poměru veřejnoprávní právnickou osobou a vykonává regulované povolání v hostitelském členském státě na základě soukromoprávní pracovní smlouvy na dobu neurčitou a který postupuje v rámci služebního postupu z hlediska třídy a platu v souladu s uvedeným diplomem, odepřít tomuto státnímu příslušníkovi vykonávat jeho profesní práva z důvodu nemožnosti uznat akademickou rovnocennost uvedeného diplomu pro účely zařazení do kategorie a platové třídy odpovídajících tomuto diplomu, a to pouze proto, že tento diplom byl sice vydán orgánem členského státu původu, avšak dotyčný absolvoval studium, jehož část byla na základě franchisingové dohody poskytnuta v hostitelském členském státě na institutu, který přestože svobodně působí v hostitelském členském státě, není jako takový uznán za vzdělávací institut na základě obecného ustanovení právních předpisů hostitelského členského státu?

2)

Jsou příslušné orgány oprávněny, ve smyslu ustanovení směrnice 89/48/EHS, která byla do řeckého právního řádu provedena společnou vyhláškou ministerstev č. A4/4112/247/1992, vykládaných ve světle čl. 39 odst. 1, čl. 40 prvního pododstavce, článku 43, čl. 47 odst. 1, článků 49 a 55 Smlouvy o založení Evropského společenství, odepřít státnímu příslušníkovi některého členského státu, který je v pracovním poměru s veřejnoprávní právnickou osobou na základě soukromoprávní pracovní smlouvy na dobu neurčitou a kterému bylo vydáno povolení k výkonu povolání podle ustanovení směrnice 89/48/EHS, provedené do řeckého právního řádu společnou vyhláškou ministerstev č. A4/4112/247/1992, výkon jeho profesních práv plynoucích z povolení k výkonu povolání, jež mu bylo vydáno, z důvodu, že nebyla uznána též akademická rovnocennost jeho diplomu?