5.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 171/14


Žaloba podaná dne 8. dubna 2008 – Komise Evropských společenství v. Finská republika

(Věc C-144/08)

(2008/C 171/24)

Jednací jazyk: finština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: I. Koskinen, D. Triantafyllou)

Žalovaná: Finská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Finská republika tím, že pro účely možných osvobození od daní v souvislosti s dočasným dovozem některých dopravních prostředků použila neúplnou definici obvyklého bydliště, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 83/182/EHS ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro dočasný dovoz některých dopravních prostředků (1);

uložit Finské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Pro účely možného osvobození od daní stanoví čl. 7 odst. 1 směrnice 83/182/EHS pravidlo pro obvyklé bydliště, podle kterého je určen členský stát, do jehož právní úpravy spadá dočasný dovoz dopravních prostředků, jakož i členský stát, který je oprávněn k výběru daní za sporné dopravní prostředky. Článek 7 odst. 1 směrnice 83/182/EHS stanoví několik výjimek z pravidla, podle kterého je obvyklým bydlištěm místo, kde určitá osoba žije alespoň 185 dnů v každém kalendářním roce. Zejména platí čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec jako obvyklé bydliště osoby, kterou pracovní vazby poutají k jinému místu než vazby osobní, a která proto žije střídavě na různých místech nacházejících se ve dvou nebo více členských státech, se však považuje místo, k němuž má osobní vazby, pokud se tam tato osoba pravidelně vrací. Poslední podmínka nemusí být splněna, žije-li dotyčná osoba v některém členském státě proto, aby provedla úkol, který trvá určitou dobu.

Finské právní předpisy však stanoví takovou podmínku pravidelného vracení rovněž pro případ, kdy osoba žije ve Finsku za účelem provedení úkolu na určitou dobu. Finsko tím řádně neprovedlo čl. 7 odst. 1 směrnice 83/182/EHS do svých právních předpisů.


(1)  Úř. věst. L 105, s. 59; Zvl. vyd. 09/01, s. 112.