21.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 44/25


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 13. listopadu 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dioikitiko Efeteio Thessalonikis-Řecko) – Maria Kastrinaki tou Emmanouil v. Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Věc C-180/08 a C-186/08) (1)

(„Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu - Směrnice 89/48/EHS - Uznávání diplomů - Studium ukončené v ‚centru svobodných studií‘, které není hostitelským členským státem uznáno jako vzdělávací zařízení - Psycholog“)

(2009/C 44/41)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Žalovaný: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Výklad článků 1, 2, 3 a 4 směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. L 19, s. 16; Zvl. vyd. 05/01, s. 337) – Výklad čl. 39 odst. 1 ES, čl. 10 odst. 1 ES, článku 43 ES, čl. 47 odst. 1 ES a článků 49 ES, 55 ES, 149 ES a 150 ES – Státní příslušník členského státu, který v hostitelském členském státě před a po uznání profesní rovnocennosti vyplývající z jeho dokladů o vysokoškolském vzdělání získaných v jiném členském státě vykonával regulované povolání – Dřívější absolvování části univerzitního studia na základě franšízy v zařízení, které není hostitelským členským státem uznáno jako univerzitní zařízení – Možnost odepřít pracovníkovi výkon profesní činnosti z důvodu odmítnutí uznání takových dokladů

Výrok

Příslušné orgány hostitelského členského státu jsou podle článku 3 směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy povinny umožnit státnímu příslušníkovi členského státu, který je držitelem diplomu ve smyslu této směrnice vydaného příslušným orgánem jiného členského státu, vykonávat své povolání za týchž podmínek jako držitelům vnitrostátních diplomů, přestože uvedený diplom

potvrzuje vzdělání získané zcela nebo zčásti v zařízení se sídlem v hostitelském členském státě, které podle právních předpisů posledně uvedeného státu není uznáno jako vzdělávací zařízení, a

nebyl příslušnými vnitrostátními orgány uznán za rovnocenný.


(1)  Úř. věst. C 171, 5.7.2008.