19.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 55/2


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 7. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Brussel — Belgie) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers „VEBIC“ VZW v. Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

(Věc C-439/08) (1)

(Politika hospodářské soutěže - Vnitrostátní řízení - Účast vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž na soudních řízeních - Vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž smíšené povahy, který má soudní a správní charakter - Žaloba proti rozhodnutí takového orgánu - Nařízení (ES) č. 1/2003)

2011/C 55/03

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van beroep te Brussel

Účastníci původního řízení

Žalobce: Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers „VEBIC“ VZW

Žalovaní: Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Hof van Beroep te Brusel — Výklad článku 2, článku 5, čl. 15 odst. 1 a čl. 35 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, s. 1) — Předložení písemných vyjádření a skutkových a právních důvodů vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž v rámci řízení o žalobě proti jejich rozhodnutí — Vícero orgánů v jednom členském státě

Výrok

Článek 35 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16 prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která neposkytuje vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž oprávnění účastnit se jakožto žalovaný soudního řízení vedeného proti rozhodnutí, jež tento orgán vydal. Vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž přísluší zhodnotit nezbytnost a užitečnost své účasti s ohledem na účinné uplatňování práva hospodářské soutěže Unie. Nicméně systematická nepřítomnost vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž na takových soudních řízeních ohrožuje užitečný účinek článků 101 SFEU a 102 SFEU.

Neexistuje-li právní úprava Unie, mají členské státy v souladu se zásadou procesní autonomie i nadále pravomoc určit složku nebo složky vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž, které jsou oprávněny se jakožto žalovaná strana účastnit řízení před vnitrostátním soudem vedeného proti rozhodnutí, jež tento orgán vydal, při současném dodržování základních práv a plné účinnosti práva hospodářské soutěže Unie.


(1)  Úř. věst. C 313, 6.12.2008.