20.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/19


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 23. dubna 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království

(Věc C-321/08) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2005/29/ES - Nekalé obchodních praktiky vůči spotřebitelům na vnitřním trhu - Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

2009/C 141/31

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: W. Wils a E. Adsera Ribera, zmocněnci)

Žalované: Španělské království (zástupce: B. Plaza Cruz, zmocněnec)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem — Nepřijetí předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, s. 22) ve stanovené lhůtě

Výrok

1)

Španělské království tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách), nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z této směrnice.

2)

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 223, 30.8.2008