7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 267/20


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. září 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social de Madrid — Španělsko) — Francisco Vicente Pereda v. Madrid Movilidad SA

(Věc C-277/08) (1)

(„Směrnice 2003/88/ES - Úprava pracovní doby - Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok - Pracovní volno z důvodu nemoci - Dovolená za kalendářní rok, která spadá do doby pracovního volna z důvodu nemoci - Nárok na čerpání dovolené za kalendářní rok v jiném období“)

2009/C 267/35

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social de Madrid

Účastníci původního řízení

Žalobce: Francisco Vicente Pereda

Žalovaná: Madrid Movilidad SA

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Juzgado de lo Social de Madrid — Výklad čl. 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381) — Pracovník v pracovní neschopnosti v době dovolené za kalendářní rok stanovené podnikem z důvodu pracovního úrazu, k němuž došlo před nastoupením dovolené — Nárok pracovníka čerpat dovolenou za kalendářní rok v jiném období

Výrok

Článek 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátním ustanovením nebo kolektivním smlouvám, které stanoví, že pracovník, který během doby dovolené za kalendářní rok stanovené v rozvrhu čerpání dovolených podniku, ve kterém je zaměstnán, čerpá pracovní volno z důvodu nemoci, nemá po návratu do práceschopného stavu nárok na čerpání své dovolené za kalendářní rok v jiném období, než bylo původně stanoveno, případně ani mimo příslušné referenční období.


(1)  Úř. věst. C 223, 30.8.2008.