12.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 220/9


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. července 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Cassatie van België — Belgie) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08) v. Belgische Staat

(Spojené věci C-124/08 a C-125/08) (1)

(„Nařízení (EHS) č. 2913/92 - Celní kodex Společenství - Celní dluh - Částka cla - Sdělení dlužníkovi - Trestný čin“)

2009/C 220/14

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Cassatie van België

Účastníci původního řízení

Žalobci: Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)

Žalovaný: Belgische Staat

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Hof van Cassatie van België — Výklad čl. 221 odst. 1 a 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (znění platné v roce 1992) (Úř. věst. L 302, s. 1, Zvl. vyd. 02/04, s. 307) — Dodatečný výběr dovozního nebo vývozního cla — Otázka povinnosti zaúčtovat částku cla před jejím sdělením dlužníkovi — Promlčecí lhůta — Celní podvod — Uložení společné a nerozdílné povinnosti

Výrok

1)

Článek 221 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, musí být vykládán tak, že sdělení částky dovozního nebo vývozního cla celními orgány odpovídajícím postupem dlužníkovi může být platně provedeno, pouze byla-li částka tohoto cla předtím uvedenými orgány zaúčtována.

2)

Článek 221 odst. 3 nařízení č. 2913/92 musí být vykládán v tom smyslu, že celní orgány mohou dlužníkovi platně sdělit částku cla dlužného ze zákona po uplynutí lhůty tří let od okamžiku vzniku celního dluhu, nebylo-li možné přesnou částku cla určit následkem trestného činu, a to i tehdy, není-li uvedený dlužník pachatelem tohoto činu.


(1)  Úř. věst. C 142, 7.6.2008.