15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 193/18


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 1. července 2009 — ThyssenKrupp Stainless v. Komise

(Věc T-24/07) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Ploché výrobky z nerezové oceli - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 65 UO po uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO podle nařízení (ES) č. 1/2003 - Přirážka za slévání - Pravomoc Komise - Přičitatelnost protiprávního jednání - Překážka věci rozsouzené - Právo na obhajobu - Nahlížení do spisu - Promlčení - Zásada non bis in idem - Spolupráce během správního řízení“)

2009/C 193/26

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Německo) (zástupci: M. Klusmann a S. Thomas, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: F. Castillo de la Torre, R. Sauer a O. Weber, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na úplné nebo částečné zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 v řízení podle článku 65 [UO] (Věc COMP/F/39.234 — přirážka za slévání — znovupřijetí), a podpůrně návrh na snížení pokuty uložené společnosti ThyssenKrupp Stainless uvedeným rozhodnutím.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti ThyssenKrupp Stainless AG se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 82, 14.4.2007.