26.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/26


Žaloba podaná dne 7. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství v. Polská republika

(Věc C-492/07)

(2008/C 22/50)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Nijenhuis a K. Mojzesowicz, zmocněnci)

Žalovaná: Polská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Polská republika tím, nezajistila provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (1) ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) a obzvláště jejího čl. 2 písm. k), který se týká definice účastníka, do vnitrostátního práva, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice,

uložit Polské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 30. dubna 2004.


(1)  Úř. věst. L 108, s. 33; Zvl. vyd. 13/29, s. 349.