Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. března 2009 – Antartica v. OHIM

(Věc C‑320/07 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 8 odst. 5 – Zamítnutí zápisu – Starší ochranná známka s dobrým jménem NASDAQ – Obrazové označení ‚nasdaq‘ – Užívání starší ochranné známky pro výrobky a služby nabízené údajně zdarma – Neoprávněně získaný prospěch z rozlišovací schopnosti a dobrého jména starší ochranné známky – Relevantní veřejnost“

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířené na výrobky nebo služby, které nejsou podobné (Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5) (viz body 48–51)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku čtvrtého senátu Soudu prvního stupně vydanému dne 10. května 2007 ve věci T‑47/06, Antartica v. OHIM, kterým Soud zamítl jako neopodstatněnou žalobu podanou přihlašovatelem obrazové ochranné známky „nasdaq“ pro výrobky zařazené do tříd 9, 12, 14, 25 a 28 proti rozhodnutí R 752/2004‑2 druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. prosince 2005, kterým se ruší rozhodnutí námitkového oddělení, kterým se zamítají námitky podané majitelem slovní ochranné známky Společenství a národní slovní ochranné známky „NASDAQ“ pro výrobky zařazené do tříd 9, 16, 35, 36, 38 a 42 – Výklad čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Antartica Srl se ukládá náhrada nákladů řízení.