Keywords
Summary

Keywords

Zemědělství – Společná organizace trhů – Vývozní náhrady

(Nařízení Komise č. 3665/87, čl. 11 odst. 1)

Summary

Článek 11 odst. 1 nařízení č. 3665/87, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, ve znění nařízení č. 2945/94, musí být vykládán v tom smyslu, že sankce, kterou stanoví, je použitelná na vývozce, jenž požádal o vývozní náhradu pro zboží, jestliže toto zboží nebylo vyvezeno z důvodu podvodného jednání jeho smluvního partnera.

Pokud se totiž ukáže, že vývoz produktu, pro který byla náhrada poskytnuta, se neuskutečnil, je zřejmé, že vývozce požádal o náhradu vyšší, než byla použitelná náhrada, vzhledem k tomu, že v případě, že nedojde ke skutečnému vývozu, není nárok na žádnou náhradu.

Navíc do taxativního seznamu obsaženého v uvedeném ustanovení nelze přidat nový případ osvobození vycházející zejména z neexistence zaviněného jednání vývozce. Zavinění nebo pochybení smluvního partnera je součástí obvyklého obchodního rizika a nelze jej považovat za nepředvídatelné v rámci obchodních operací. Vývozce má při výběru svých smluvních partnerů volnost a přísluší mu být náležitě obezřetný tím, že vloží ustanovení v tomto smyslu do smluv, které se smluvními partnery uzavírá, nebo tím, že sjedná zvláštní pojištění.

(viz body 25, 36–37 a výrok)