4.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 82/4


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 10. února 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce House of Lords – Spojené království) – Allianz SpA, dříve Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA v. West Tankers Inc.

(Věc C-185/07) (1)

(„Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů - Nařízení (ES) č. 44/2001 - Rozsah působnosti - Příslušnost soudu členského státu vydat příkaz, jímž se zakazuje účastníku řízení podat návrh na zahájení řízení k soudu jiného členského státu nebo v takovém řízení pokračovat na základě toho, že toto řízení je v rozporu s dohodou o rozhodčím řízení - Newyorská úmluva“)

(2009/C 82/06)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

House of Lords

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Allianz SpA, dříve Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA

Žalovaná: West Tankers Inc.

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – House of Lords – Výklad nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42) – Pravomoc soudu členského státu nařídit účastníku řízení, aby nezahajoval nebo nepokračoval v řízení v jiném členském státě na základě toho, že takové řízení je v rozporu s dohodou o rozhodčím řízení

Výrok

Vydání příkazu soudem členského státu, jímž se má zakázat určité osobě podat návrh na zahájení řízení k soudům jiného členského státu nebo v takovém řízení pokračovat na základě toho, že takové řízení je v rozporu s dohodou o rozhodčím řízení, je neslučitelné s nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.


(1)  Úř. věst. C 155, 7.7.2007.