18.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 167/9


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 3. června 2009 — Komise v. Burie Onderzoek en advies

(Věc T-179/06) (1)

(„Rozhodčí doložka - Smlouvy uzavřené v rámci programu RACE II a zvláštního programu v odvětví telematických aplikací společného zájmu - Vrácení části vyplacených záloh - Příslušnost Soudu - Částečná nepřípustnost - Zásada řádné správy - Vzájemná žaloba“)

2009/C 167/19

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: původně A. Weimar a L. Escobar Guerrero, poté W. Roels, zmocněnci, ve spolupráci s W. Rupertem)

Žalovaná: Burie Onderzoek en Advies BV (Nijeholtpade, Nizozemsko) (zástupci: I. van den Berge a A. Appelman, advokáti)

Předmět věci

Žaloba založená na smírčí doložce ve smyslu článku 238 ES směřující k tomu, aby bylo Burie Onderzoek en Advies BV uloženo vrátit část záloh vyplacených Evropským společenstvím, jakož i uhradit úroky z prodlení na základě dvou smluv o financování v oblasti vyspělých komunikačních technologií v Evropě a telematických aplikací

Výrok rozsudku

1)

Žaloba týkající se vrácení záloh vyplacených Komisí na základě smlouvy Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas) s označením „Projet R 2022“ se zamítá jako nepřípustná v části, ve které směřuje proti Burie Onderzoek en Advies BV, z důvodu zjevné nepříslušnosti Soudu rozhodnout o ní.

2)

Burie Onderzoek en Advies se na základě smlouvy Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services) s označením „Projet UR 1028“ ukládá uhradit Komisi částku 109 535,62 eur, navýšenou o úroky z prodlení ve výši zákonné úrokové sazby použitelné v Nizozemsku, počítané od 31. srpna 2001 až do úplného uhrazení dluhu.

3)

Vzájemná žaloba Burie Onderzoek en Advies se zamítá.

4)

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 224, 16.9.2006.