USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

4. listopadu 2008

Věc F-133/06

Luigi Marcuccio

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Žádost o vrácení osobních věcí – Rozhodnutí, jímž se zamítá stížnost, v jiném něž úředníkově mateřském jazyce – Žaloba podaná po lhůtě – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Marcuccio domáhá především zrušení rozhodnutí Komise, jímž se zamítá jeho žádost směřující k tomu, aby mu do jeho současného bydliště byly doručeny věci, které předtím zanechal ve služebním bytě, který mu byl poskytnut, když byl přidělen k delegaci Komise v Angole, a rovněž toho, aby bylo orgánu uloženo zaplatit mu náhradu škody.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Lhůty – Výchozí bod – Oznámení – Pojem

(Služební řád, čl. 91 odst. 3)

2.      Řízení – Náklady řízení – Náklady způsobené bezdůvodně nebo zlovolně

[Jednací řád Soudu prvního stupně (nyní Tribunál), čl. 87 odst. 3 druhý pododstavec; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 122]

1.      Oznámení rozhodnutí, kterým se zamítá stížnost, v jazyce, který není ani mateřským jazykem úředníka, ani jazykem, v němž byla stížnost vyhotovena, je řádné za podmínky, že se dotyčný s ním může užitečně seznámit.

(viz bod 42)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 7. února 2001, Bonaiti Brighina v. Komise, T‑118/99, Recueil FP, s. I‑A‑25 a II‑97, bod 17

Soud pro veřejnou službu: 13. prosince 2007, Duyster v. Komise, F‑51/05 a F‑18/07, Sb. VS, s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 57

2.      Je třeba použít čl. 87 odst. 3 druhý pododstavec jednacího řádu Soudu prvního stupně, který se použije obdobně na věci projednávané před Soudem pro veřejnou službu před vstupem jeho vlastního jednacího řádu v platnost dne 1. listopadu 2007, a uložit náhradu všech nákladů řízení úředníkovi, který se zarputile snažil klást správě překážky tím, že s ní odmítal spolupracovat, a tím, že si bez jakéhokoliv odůvodnění zvolil soudní cestu.

(viz body 55, 56 a 58)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 17. května 2006, Marcuccio v. Komise, T‑241/03, Sb. VS, s. I‑A‑2‑111 a II‑A‑2‑517, bod 65

Soud pro veřejnou službu: 6. prosince 2007, Marcuccio v. Komise, F‑40/06, Sb. VS, s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 50, který je předmětem kasačního opravného prostředku projednávaného před Soudem prvního stupně, věc T‑46/08 P