ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

13. února 2007

Věc F-62/06

Daniela Guarneri

v.

Komise Evropských společenství

„Úředníci – Odměna – Rodinné přídavky – Příspěvek na vyživované dítě – Pravidlo vyloučení souběhu použitelné na vnitrostátní dávky“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se D. Guarneri domáhá zrušení jednak rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2005, kterým byl na základě čl. 67 odst. 2 služebního řádu odečten belgický sirotčí důchod od příspěvku na vyživované dítě, a jednak rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 14. února 2006 o zamítnutí její stížnosti proti rozhodnutí ze dne 5. srpna 2005.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2005 se zrušuje v části, ve které odečítá belgický sirotčí důchod, který žalobkyně pobírá, od jí vypláceného příspěvku na vyživované dítě. Zbývající návrhová žádání se zamítají. Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení. Rada, vedlejší účastnice řízení, ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Odměna – Rodinné přídavky – Příspěvek na vyživované dítě

(Služební řád, čl. 67 odst. 2)

Pouze přídavky, které jsou srovnatelné a jejichž účel je tentýž, jsou téže povahy ve smyslu pravidla vyloučení souběhu stanoveného v čl. 67 odst. 2 služebního řádu ve věci rodinných přídavků. Rozhodujícím kritériem při kvalifikaci přídavků téže povahy je kritérium účelu dotčeného přídavku.

Belgický sirotčí důchod nemá stejný cíl jako příspěvek na vyživované dítě stanovený čl. 67 odst. 1 písm. b) služebního řádu. Účelem belgické dávky je totiž kompenzovat nikoliv běžné výdaje spojené s výživou a výchovou dětí, ale zvláštní náklady žijícího rodiče vyvolané úmrtím druhého rodiče, který za svého života na tuto výživu a výchovu přispíval. Tato dávka tedy uspokojuje specifické potřeby osiřelých dětí a představuje finanční pomoc osobě, která musí sama plnit rodinné povinnosti. Skutečnost, která je základem pro její poskytnutí, není skutečná výživa dítěte, ale odlišná okolnost, související se škodnou událostí, a to úmrtím jednoho z rodičů dítěte.

(viz body 34, 42, 45 a 46)

Odkazy:

Soudní dvůr: 13. října 1977, Deboeck v. Komise, 106/76, Recueil, s. 1623, bod 16; 13. října 1977, Emer v. Komise, 14/77, Recueil, s. 1683, bod 15

Soud prvního stupně: 11. června 1996, Pavan v. Parlament, T‑147/95, Recueil FP, s. I‑A‑291 a II‑861, bod 41; 25. ledna 2006, Weißenfels v. Parlament, T‑33/04, Sb. VS s. I-A-2-1 a II-A-2-1, bod 47