30.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/6


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Employment Tribunal – Spojené království) – S. Coleman v. Attridge Law, Steve Law

(Věc C-303/06) (1)

(Sociální politika - Směrnice 2000/78/ES - Rovné zacházení v zaměstnání a povolání - Článek 1, čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 2 odst. 3, jakož i čl. 3 odst. 1 písm. c) - Přímá diskriminace na základě zdravotního postižení - Obtěžování související se zdravotním postižením - Propuštění zaměstnance, který sám není zdravotně postižen, ale má zdravotně postižené dítě - Začlenění - Důkazní břemeno)

(2008/C 223/08)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Employment Tribunal

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: S. Coleman

Žalovaní: Attridge Law, Steve Law

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Employment Tribunal – Výklad článku 1, čl. 2 odst. 2 písm. a) a čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79) – Dosah pojmu „zdravotní postižení“ – Možnost rozšířit tento pojem i na osobu úzce spojenou se zdravotně postiženou osobou, která byla diskriminována z důvodu tohoto spojení – Zaměstnanec, který sám vychovává zdravotně postižené dítě

Výrok

1)

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a zejména její článek 1, čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 písm. a) musí být vykládány v tom smyslu, že zákaz přímé diskriminace, který stanoví, není omezen pouze na osoby, které jsou samy zdravotně postiženy. Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem, který sám není zdravotně postižen, zachází méně příznivým způsobem, než zachází, zacházel nebo by zacházel s jiným zaměstnancem ve srovnatelné situaci, a je-li prokázáno, že nepříznivé zacházení, jemuž je tento zaměstnanec vystaven, se zakládá na zdravotním postižení jeho dítěte, jemuž poskytuje převážnou část potřebné péče, je takové zacházení v rozporu se zákazem přímé diskriminace zakotveným v uvedeném čl. 2 odst. 2 písm. a).

2)

Směrnice 2000/78, a zejména její článek 1 a čl. 2 odst. 1 a 3 musí být vykládány v tom smyslu, že zákaz obtěžování, který stanoví, není omezen pouze na osoby, které jsou samy zdravotně postiženy. Je-li prokázáno, že nežádoucí chování naplňující znaky obtěžování, jemuž je vystaven zaměstnanec, který sám není zdravotně postižen, souvisí se zdravotním postižením jeho dítěte, jemuž poskytuje převážnou část potřebné péče, je takové chování v rozporu se zákazem obtěžování zakotveným v uvedeném čl. 2 odst. 3.


(1)  Úř. věst. C 237, 30.9.2006.