11.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 260/3


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 3. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Irsko

(Věc C-215/06) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Neprovedení posouzení vlivů záměrů spadajících do působnosti směrnice 85/337/EHS na životní prostředí - Dodatečné povolení)

(2008/C 260/03)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Recchia a D. Lawunmi, zmocněnkyně)

Žalovaný: Irsko (zástupci: D. O'Hagan, zmocněnec, J. Connolly SC a G. Simons BL)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Články 2, 4 a 5 až 10 směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 175, s. 40; Zvl. vyd. 15/01, s. 248) – Nepřijetí opatření k zajištění, aby bylo provedeno posouzení vlivu záměrů spadajících do působnosti směrnice

Výrok

1)

Irsko tím, že nepřijalo všechna opatření nezbytná k zajištění, aby:

záměry spadající do působnosti směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, jak ve znění před změnou provedenou směrnicí Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, tak po této změně, byly před svým úplným nebo částečným uskutečněním zváženy s ohledem na potřebu posouzení vlivů na životní prostředí a tam, kde mohou mít významný vliv na životní prostředí v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění, posouzeny z hlediska svých vlivů v souladu s články 5 až 10 směrnice 85/337, a

vydání povolení pro výstavbu větrného parku a pro doprovodné činnosti v Derrybrien, v hrabství Galway, jakož i uskutečnění prací předcházelo posouzení vlivů záměru na životní prostředí v souladu s články 5 až 10 směrnice 85/337, jak ve znění před změnou provedenou směrnicí 97/11, tak po této změně, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 2, 4 a 5 až 10 uvedené směrnice.

2)

Irsku se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 178, 29.7.2006.