26.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/6


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 29. listopadu 2007 – Rafael de Bustamante Tello v. Rada Evropské unie

(Věc C-10/06 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Úředníci - Odměna - Příspěvek za práci v zahraničí - Podmínka stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) druhé odrážce přílohy VII služebního řádu - Pojem „práce konaná pro některý jiný stát“)

(2008/C 22/11)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Rafael de Bustamante Tello (zástupci: R. García-Gallardo Gil-Forunier, D. Domínguez Pérez a A. Sayagués Torres, advokáti)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie (zástupci: M. Simm a D. Canga Fano, zmocněnec)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) ze dne 25. října 2005, de Bustamante Tello v. Rada (T-368/03), kterým byla zamítnuta žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí Rady ze dne 28. července 2003, jímž se navrhovateli zamítá nárok na příspěvek za práci v zahraničí stanovený v článku 4 přílohy VII služebního řádu úředníků Evropských společenství, jakož i na příspěvky s ním spojené

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Rafaelu de Bustamante Tellovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 60, 11.3.2006.