USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

3. května 2007

Věc F-123/05

Jean-Marc Bracke

v.

Komise Evropských společenství

„Úředníci – Výběrové řízení – Vnitřní výběrové řízení – Podmínky připuštění – Oznámení o výběrovém řízení – Podmínka týkající se počtu let služby – Prozatímní zaměstnanci – Článek 27 služebního řádu – Zásada řádné správy – Zásada zákazu diskriminace“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se J.‑M. Bracke domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 7. září 2005, zamítajícího jeho stížnost namířenou proti rozhodnutí Komise ze dne 21. dubna 2005, odmítajícímu zaměstnat jej jako úředníka ve zkušební době po ukončení výběrového řízení COM/PC/04.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako neopodstatněná. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Výběrové řízení – Vnitřní výběrová řízení – Podmínky připuštění

(Služební řád, čl. 27 první pododstavec a čl. 29 odst. 1)

2.      Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Nezávislost – Meze

1.      Výkon posuzovací pravomoci, která přísluší orgánům v oblasti organizace výběrových řízení, zejména pokud jde o stanovení podmínek připuštění, musí být slučitelný s kogentními ustanoveními čl. 27 prvního pododstavce a čl. 29 odst. 1 služebního řádu. Článek 27 první pododstavec služebního řádu kogentním způsobem vymezuje cíl jakéhokoli přijímání a čl. 29 odst. 1 služebního řádu stanovuje rámec pro postupy, které je třeba dodržovat za účelem obsazování volných míst. V důsledku toho je tuto pravomoc třeba vždy vykonávat v závislosti na požadavcích souvisejících s obsazovanými pracovními místy a, obecněji, na zájmu služby.

Orgán oprávněný ke jmenování tím, že jako podmínku připuštění do vnitřního výběrového řízení vyžaduje pět let služby jako úředník nebo jiný zaměstnanec dle pracovního řádu ostatních zaměstnanců, s vyloučením období výkonu práce v orgánech jako prozatímní zaměstnanec, uplatňuje správně články 27 a 29 služebního řádu. Tato podmínka připuštění totiž umožňuje zajistit nejen to, že kandidáti mají odbornou zkušenost, ale také že prokázali své schopnosti v rámci pracovních vztahů upraveném ve služebním řádu a pracovním řádu ostatních zaměstnanců, které se, co se týče podřízenosti, posuzování a disciplíny, liší od vztahů, jež se uplatní na prozatímní zaměstnance. Touto podmínkou není porušena ani zásada rovného zacházení, jelikož s ohledem na její účel se osoby pracující na jedné straně jako prozatímní zaměstnanci, a na druhé straně jako úředníci nebo ostatní zaměstnanci nenacházejí ve srovnatelné situaci.

(viz body 45, 46, 49 až 52 a 56)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 21. listopadu 2000, Carrasco Benítez v. Komise, T‑214/99, Recueil FP, s. I‑A‑257 a II‑1169, body 53 a 57; 13. prosince 2006, Heus v. Komise, T‑173/05, Sb. VS s. I-A-2-329 a II-A-2-1695, body 37, 41, 42 a 44

2.      Orgán oprávněný ke jmenování je při výkonu svých pravomocí povinen přijímat rozhodnutí, která nejsou protiprávní. Nemůže být tedy vázán rozhodnutími výběrové komise, jejichž protiprávnost by mohla ve svém důsledku způsobit i protiprávnost jeho vlastního rozhodnutí. Připustí-li tedy výběrová komise neprávem kandidáta do výběrového řízení a zařadí-li jej následně do seznamu vhodných kandidátů, musí orgán oprávněný ke jmenování odmítnout jmenování takového kandidáta odůvodněným rozhodnutím, umožňujícím soudu Společenství posoudit jeho opodstatněnost.

Orgán oprávněný ke jmenování musí zkoumat legalitu rozhodnutí výběrové komise připustit kandidáta do výběrového řízení až v okamžiku, kdy vyvstane otázka skutečného přijetí, a nikoliv v okamžiku, kdy mu výběrová komise oznámí seznam vhodných kandidátů.

(viz body 64 a 65)

Odkazy:

Soudní dvůr: 23. října 1986, Schwiering v. Účetní dvůr, 142/85, Recueil, s. 3177, body 19 a 20

Soud prvního stupně: 16. března 2005, Ricci v. Komise, T‑329/03, Sb. VS s. I‑A‑69 a II‑315, bod 35; 15. září 2005, Luxem v. Komise, T‑306/04, Sb. VS s. I‑A‑263 a II‑1209, body 23 a 24