Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. března 2006 – Komise v. Řecko

(Věc C‑518/04)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 92/43/EHS – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Ochrana druhů“

1.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Situace k posouzení – Situace po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 12)

2.                     Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43 (Směrnice Rady 92/43 čl. 12 odst. 1 písm. b) a d), a příloha IV bod a)) (viz body 14-22)

Předmět:

Nesplnění povinnosti státem – Porušení čl. 12 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, s. 7; Zvl. vyd. 15/02, s. 102) – Ochrana zmije druhu Vipera schweizeri na ostrově Milos – Nepřijetí nezbytných opatření zakazujících rušení tohoto druhu během reprodukčního období, jakož i ničení nebo poškozování míst rozmnožování

Výrok:

 

Řecká republika tím, že nepřijala ve stanovené lhůtě opatření nezbytná k zavedení účinného systému přísné ochrany zmije druhu Vipera schweizeri na ostrově Milos, zakazující úmyslné rušení tohoto druhu, zejména během reprodukčního období, období kdy jsou novorozené zmije závislé na matce, a během zimního spánku, jakož i veškeré ničení nebo poškozování míst rozmnožování nebo míst výskytu uvedeného druhu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 12 odst. 1 písm. b) a d) směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

 

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.