Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 16. března 2006 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

(Věc C‑332/04)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 85/337/EHS, ve znění směrnice 97/11/ES – Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – Vzájemné působení mezi faktory, které mohou být přímo nebo nepřímo dotčeny – Povinnost zveřejnění rozhodnutí o dopadu – Posuzování omezené na záměry rozvoje měst nacházející se mimo městské oblasti – Záměr výstavby centra volného času v Paterně“

1.                     Životní prostředí – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Směrnice 85/337(Směrnice Rady 85/337, ve znění směrnice 97/11, článek 3) (viz body 33–37)

2.                     Akty orgánů – Směrnice – Provádění členskými státy – Nedostatek správní praxe (Článek 249 třetí pododstavec ES) (viz bod 38)

3.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který má být zohledněn – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 40)

4.                     Právo Společenství – Výklad – Vícejazyčné texty (viz bod 52)

5.                     Životní prostředí – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Směrnice 85/337(Směrnice Rady 85/337, ve znění směrnice 97/11, čl. 9 odst. 1) (viz body 45-46, 48-59)

6.                     Životní prostředí – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Směrnice 97/11 (Směrnice Rady 97/11, čl. 3 odst. 1) (viz body 65-66)

7.                     Životní prostředí – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Směrnice 85/337 (Směrnice Rady 85/337, ve znění směrnice 97/11, čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 2) (viz bod 77)

Předmět:

Nesplnění povinnosti státem – Neúplné/nesprávné provedení článku 3, čl. 9 odst. 1 a bodu 10 písm. b) přílohy II směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 175, s. 40; Zvl. vyd. 15/01, s. 248), ve znění směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997 (Úř. věst. L 73, s. 5; Zvl. vyd. 15/03, s. 151) – Neuplatnění přechodného režimu stanoveného článkem 3 směrnice 97/11/ES – Nepředložení záměru výstavby centra volného času v Paterně (Valencie) k posouzení

Výrok:

 

Španělské království tím, že neúplně provedlo článek 3 směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, neprovedlo čl. 9 odst. 1 směrnice 85/337, ve znění směrnice 97/11, nedodrželo přechodný režim stanovený v článku 3 směrnice 97/11, neprovedlo správně ustanovení bodu 10 písm. b) přílohy II ve spojení s čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 směrnice 85/337, ve znění směrnice 97/11, a nepředložilo záměr výstavby centra volného času v Paterně k posouzení vlivů na životní prostředí a následkem toho neuplatnilo ustanovení čl. 2 odst. 1, článku 3, čl. 4. odst. 2 a článků 8 a 9 směrnice 85/337, ve znění směrnice 97/11, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z těchto směrnic.

 

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.