Věc C-169/04

Abbey National plc a Inscape Investment Fund

v.

Commissioners of Customs & Excise

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná VAT and Duties Tribunal, London)

„Šestá směrnice o DPH – Článek 13 část B písm. d) bod 6 – Spravování zvláštních investičních fondů – Osvobození od daně – Pojem ,spravování‘ – Činnosti depozitáře – Pověření výkonem administrativních činností“

Stanovisko generální advokátky J. Kokott přednesené dne 8. září 2005          I ‑ 0000

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. května 2006          I ‑ 0000

Shrnutí rozsudku

1.     Daňové předpisy – Harmonizace právních předpisů – Daně z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty – Osvobození od daně stanovená šestou směrnicí

(Směrnice Rady 77/388, čl. 13 část B písm. d) bod 6)

2.     Daňové předpisy – Harmonizace právních předpisů – Daně z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty – Osvobození od daně stanovená šestou směrnicí

(Směrnice Rady 77/388, čl. 13 část B písm. d) bod 6)

1.     Pojem „spravování“ zvláštních investičních fondů uvedený v čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice 77/388 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu je samostatným pojmem práva Společenství, jehož obsah členské státy nemohou měnit.

I když je sice anglické a nizozemské znění tohoto ustanovení nejasné, co se týče otázky, zda svěřuje členským státům pravomoc vymezit jak pojem „zvláštní investiční fondy“, tak pojem „spravování“ těchto fondů, vyplývá totiž především z dánského, německého, francouzského a italského znění, že toto ustanovení svěřuje členským státům vymezení pouze prvního z těchto pojmů. Omezený rozsah tohoto svěření vnitrostátnímu právu, jak vyplývá z výše uvedených znění, je podpořen kontextem, ve kterém se výraz vyskytuje, systematikou šesté směrnice a cílem zamezit rozdílům při používání režimu daně z přidané hodnoty mezi členskými státy.

(viz body 40–43, výrok 1)

2.     Článek 13 část B písm. d) bod 6 šesté směrnice 77/388 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu musí být vykládán tak, že administrativní a účetní služby v rámci správy fondu poskytované externím správcem spadají pod pojem „spravování zvláštních investičních fondů“ uvedený v tomto ustanovení, jestliže tvoří samostatnou skupinu posuzovanou jako celek a jsou specifické a podstatné pro spravování těchto fondů.

Pod tento pojem naproti tomu nespadají činnosti depozitáře, jako jsou činnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 a 3 a čl. 14 odst. 1 a 3 směrnice 85/611 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Tyto činnosti totiž nespadají pod spravování subjektů kolektivního investování, ale pod kontrolu a dohled nad činnostmi těchto subjektů, jejichž cílem je zabezpečit, aby spravování subjektů kolektivního investování bylo vykonáváno v souladu se zákonem.

Krom toho, aby byly administrativní a účetní služby v rámci správy fondu poskytované externím správcem považovány za operace osvobozené od daně podle čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice, musejí tvořit samostatnou skupinu posuzovanou jako celek, jejímž účelem je vykonání specifických a podstatných činností služby popsané v témže bodě 6. Pouhá technická nebo materiální plnění, jako je dání k dispozici systému výpočetní techniky, nejsou čl. 13 částí B písm. d), bodem 6 uvedené směrnice zahrnuta.

(viz body 65, 70–71, 74, výrok 2)
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

4. května 2006 (*)

„Šestá směrnice o DPH – Článek 13 část B písm. d) bod 6 – Spravování zvláštních investičních fondů – Osvobození od daně – Pojem ,spravování‘ – Činnosti depozitáře – Pověření výkonem administrativních činností“

Ve věci C‑169/04,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím VAT and Duties Tribunal, London (Spojené království) ze dne 2. dubna 2004, došlým Soudnímu dvoru dne 5. dubna 2004, v řízení

Abbey National plc,

Inscape Investment Fund

proti

Commissioners of Customs & Excise,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení A. Rosas, předseda senátu, J. Malenovský, S. von Bahr (zpravodaj), A. Borg Barthet a U. Lõhmus, soudci,

generální advokátka: J. Kokott,

vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 10. března 2005,

s ohledem na vyjádření předložená:

–       za Abbey National plc J. Woolfem, barrister, J.-C. Bouchardem, avocat, pověřenými R. Crokerem, solicitor,

–       za vládu Spojeného království K. Manjim, jakož i E. O'Neill a S. Nwaokolo, jako zmocněnkyněmi, ve spolupráci s R. Hillem, barrister,

–       za lucemburskou vládu S. Schreinerem, jako zmocněncem,

–       za Komisi Evropských společenství R. Lyalem, jako zmocněncem,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 8. září 2005,

vydává tento

Rozsudek

1       Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23., dále jen „šestá směrnice“).

2        Tato žádost byla podána v rámci dvou sporů mezi Abbey National plc (dále jen „Abbey National“) a Inscape Investment Fund na straně jedné a Commissioners of Customs & Excise (dále jen „Commissioners“) na straně druhé ve věci zdanění jednak plnění poskytnutých depozitáři řady povolených subjektů kolektivního investování zřízených podle svěřenského práva („authorised unit trusts“) a otevřené investiční společnosti („Open-ended investment company“, dále jen „OEIC“), a jednak plnění týkajících se spravování a účetnictví poskytnutých třetí společností pověřenou správcovskou společností OEIC.

 Právní rámec

 Právní úprava Společenství

3       Článek 13 část B písm. d) šesté směrnice zní takto:

„Aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství, osvobodí členské země od daně následující plnění, a to za podmínek, které samy stanoví k zajištění správného a jednoznačného uplatňování těchto osvobození a k zamezení jakýchkoli daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem či zneužití daňového režimu:

[...]

d)      tyto operace:

1.      poskytnutí a sjednání úvěru a správa úvěru osobou, která jej poskytla;

2.      sjednání nebo převzetí závazků, ručení a jiných jistot a záruk, jakož i správa úvěrových záruk osobou, která úvěr poskytuje;

3.      operace včetně sjednání týkající se vkladových a běžných účtů, plateb, převodů, dluhů, šeků a dalších převoditelných cenných papírů, s výjimkou vymáhání dluhů;

4.      operace včetně sjednání týkající se oběživa, bankovek a mincí používaných jako zákonné platidlo, kromě sběratelských předmětů; za ,sběratelské předměty‘ se v této souvislosti považují zlaté, stříbrné nebo jiné kovové mince anebo bankovky, které se obvykle nepoužívají jako zákonné platidlo nebo které jsou předmětem numismatického zájmu;

5.      operace včetně sjednání a vyjma řízení a správu v oblasti akcií, podílů na společnostech nebo sdruženích, dlužních úpisů a jiných cenných papírů, kromě:

–       dokladů zakládajících právní nárok na zboží,

–       práv nebo cenných papírů uvedených v čl. 5 odst. 3;

6.      spravování zvláštních investičních fondů, jak je vymezují členské státy.“

4       Článek 1 odst. 2 směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 375, s. 3; Zvl. vyd. 06/01, s. 139) definuje subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „SKIPCP“) jako subjekty:

„–      jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti do převoditelných cenných papírů a které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika

a

–      jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z aktiv těchto subjektů. [...]“

5       Podle téhož čl. 1 odst. 3 mohou být tyto subjekty zřizovány „podle smluvního práva (jako [zvláštní investiční] podílové fondy spravované správcovskou společností), nebo podle svěřenského práva (jako „unit trusts“), nebo podle práva společností (jako investiční společnosti). Pro účely směrnice 85/611 se výraz „zvláštní investiční fondy“ vztahuje rovněž na „unit trust“.

6       V souladu s čl. 4 odst. 1 této směrnice musí být SKIPCP k provozování své činnosti povolen příslušnými orgány členského státu, ve kterém se nachází. Toto povolení je platné ve všech členských státech.

7       Z čl. 4 odst. 2 téže směrnice vyplývá, že zvláštní investiční fond bude povolen pouze tehdy, jestliže příslušné orgány schválí správcovskou společnost, a depozitáře, zatímco investiční společnost podléhá téže povinnosti, co se týče depozitáře, avšak není povinna schválit správcovskou společnost.

8       Podle čl. 7 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 směrnice 85/611 musí být aktiva zvláštních investičních fondů a investiční společnosti svěřena depozitáři za účelem úschovy.

9       Co se týče zvláštních investičních fondů musí dále depozitář podle čl. 7 odst. 3 této směrnice:

„a)      zajišťovat, že prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení podílových jednotek jsou prováděny jménem zvláštního investičního fondu nebo správcovské společnosti v souladu se zákonem a statutem fondu;

b)      zajišťovat, že hodnota podílových jednotek je vypočítávána v souladu se zákonem a statutem fondu;

c)      plnit pokyny správcovské společnosti, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo statutem fondu;

d)      zajišťovat, aby u operací zahrnujících aktiva fondu byla protiplnění poskytována v obvyklých lhůtách;

e)      zajišťovat, aby byl výnos fondu využit v souladu se zákonem a statutem fondu.“

10     Pokud jde o investiční společnosti, čl. 14 odst. 3 téže směrnice upřesňuje, že mimo úschovy aktiv musí dále depozitář:

„a)      zajišťovat, že prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení podílových jednotek jsou prováděny společností nebo jejím jménem v souladu se zákonem a zakládacími dokumenty společnosti;

b)      zajišťovat, aby u operací zahrnujících aktiva společnosti byla protiplnění poskytována v obvyklých lhůtách;

c)      zajišťovat, aby byl příjem společnosti využit v souladu se zákonem a zakládacími dokumenty společnosti.“

11     Na základě článků 9 a 16 směrnice 85/611 je depozitář podle vnitrostátních právních předpisů státu, ve kterém má sídlo správcovská nebo investiční společnost, odpovědný správcovské nebo investiční společnosti a podílníkům za veškerou újmu utrpěnou v důsledku neodůvodnitelného neplnění nebo nesprávného plnění svých povinností.

12     Podle čl. 10 odst.1 a čl. 17 odst. 1 této směrnice nesmí žádná společnost působit jako správcovská nebo investiční společnost a zároveň jako depozitář.

13     Směrnice 85/611 byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES ze dne 21. ledna 2002 za účelem zavedení právní úpravy týkající se správcovských společností a zjednodušených prospektů (Úř. věst. L 41, s. 20, Zvl. vyd. 06/04, s. 287) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES ze dne 21. ledna 2002 s ohledem na investice SKIPCP (Úř. věst. L 41, s. 35, Zvl. vyd. 06/04, s. 302.) Článek 5 odst. 2 druhý pododstavec směrnice 85/611 ve znění pozdějších předpisů odkazuje na přílohu II téže směrnice, která obsahuje demonstrativní seznam funkcí, které jsou považovány za správu zvláštních investičních fondů a investičních společností. Tento seznam obsahuje následující funkce:

„–      Správa investic

–      Administrativní činnosti:

a)      právní služby a účetní služby v rámci správy fondu;

b)      dotazy zákazníků;

c)      oceňování a stanovování cen (včetně daňových přiznání);

d)      sledování dodržování právních předpisů;

e)      vedení registru podílníků;

f)      rozdělování zisku;

g)      emitování a [odkup] vyplácení podílových jednotek;

h)      smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení);

i)      vedení záznamů.

–      Obchodování“.

14     Článek 5g odst. 1 směrnice 85/611 ve znění pozdějších předpisů, který je na základě článku 13b téže směrnice rovněž použitelný na investiční společnosti, které neschválily povolenou správcovskou společnost, umožňuje za určitých podmínek správcovským společnostem, „aby s cílem zvýšit efektivnost své činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých funkcí třetí osobu“.

 Vnitrostátní právní úprava

15     Na základě přílohy 9 oddílu 5 bodů 9 a 10 zákona z roku 1994 o dani z přidané hodnoty (Value Added Tax Act 1994) se za „zvláštní investiční fondy“ ve Spojeném království ve smyslu čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice považují „authorised unit trusts“ (bod 9) a SKIPCP (bod 10).

16     Směrnice 85/611 byla ve Spojeném království provedena zákonem z roku 2000 o finančních službách a trzích (Financial Services and Markets Act 2000, dále jen „FSMA“), který má nicméně širší dosah než tato směrnice.

17     V souladu s FSMA je „authorised unit trust“ kolektivní investiční program, jehož majetek je držen trustem jménem podílníků a je schvalován ve formě povolení. V rámci takového programu investoři kupují nebo prodávají podílové jednotky fondů. S výhradou odkupu podílových jednotek investora správcem nebo prodeje podílových jednotek investorovi jsou nové podílové jednotky emitovány nebo vypláceny pokaždé, když investor koupí nebo prodá podíly.

18     Podle pravidel použitelných na kolektivní investiční programy obsažených v „Collective Investment Schemes Sourcebook“ (dále jen „CIS Sourcebook“) orgánu odpovědného za finanční služby (Financial Services Authority) musí správce „authorised unit trust“ spravovat tento posledně uvedený trust v souladu se svěřenskou smlouvou, pravidly CIS Sourcebook a nejnovějším prospektem.

19     Předkládací rozhodnutí uvádí, že OEIC je druhem kolektivního investičního programu obdobného zvláštnímu investičnímu fondu, který má však strukturu obchodní společnosti namísto toho, aby se řídil svěřenským právem. Mimo ustanovení FSMA se OEIC řídí zejména právní úpravou z roku 2001 použitelnou na otevřené investiční společnosti z roku 2001 (Open-Ended Investment Companies Regulations 2001, dále jen „OEIC Regulations“). OEIC disponuje variabilním základním kapitálem, takže nové podíly jsou emitovány, pokud si investor přeje investovat do společnosti a jsou vypláceny, pokud si investor přeje prodat své investice.

20     OEIC Regulations vyžaduje, aby činnost OEIC byla spravována nejméně jedním správcem povolené společnosti (Authorised Corporate Director, dále jen „ACD“). Tento správce musí být povolenou právnickou osobou, která je oprávněna jednat jako správce.

21     V FSMA a CIS Sourcebook je depozitář „authorised unit trust“ označován výrazem „fiduciář“, zatímco v OEIC Regulations je depozitář OEIC nazýván „depozitář“.

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

22     Abbey National Unit Trust Managers Limited a Scottish Mutual Investment Managers Limited, členové skupiny DPH Abbey National, jsou správci patnácti (Abbey National Unit Trust Managers Limited) a jedenácti (Scottish Mutual Investment Managers Limited) „authorised unit trusts“.

23     Fiduciáři těchto subjektů jsou Clydesdale Bank plc (dále jen „Clydesdale“), Citicorp Trustee Company Limited (dále jen „Citicorp“) a HSBC Bank plc (dále jen „HSBC“). Předkládající soud poukazuje na to, že tyto společnosti si za svoje činnosti jako fiduciáři účtují všeobecný poplatek. Ačkoliv Clydesdale a HSBC jednají rovněž jako schovatelé, všeobecné poplatky za činnosti jako fiduciáři, které účtují, nezahrnují celkovou úschovu, pro kterou je stanoven zvláštní poplatek, zatímco Citicorp, fiduciář, nejedná v postavení schovatele.

24     Inscape Investments Limited byl určen jako ACD pro Inscape Investment Fund a Abbey National Asset Managers Limited pro tři jiné OEIC. Inscape Investments Limited a Inscape Investment Fund jsou rovněž členy skupiny DPH Abbey National.

25     Citicorp byl určen jako depozitář těchto čtyř OEIC a účtuje všeobecný poplatek za své činnosti. Nejedná však rovněž v postavení jejich schovatele.

26     Na konci roku 2000 Inscape Investments Limited uzavřela smlouvu týkající se účetnictví Inscape Investment Fund s Bank of New York Europe Limited a později s Bank of New York (dále jen „Bank of New York“). Na základě této smlouvy se Bank of New York zavázala k poskytování řady služeb, kterými ji pověřila Inscape Investments Limited, zejména k výpočtu výše zisku a hodnoty podílových jednotek fondu, hodnocení aktiv, účetnictví, přípravě prohlášení pro distribuci zisku, poskytování informací a dokumentace pro pravidelné účty a pro daňová přiznání, statistiky a daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), jakož i k přípravě ziskových prognóz.

27     Bank of New York se rovněž zavázala k poskytování takových dalších plnění, jako je zpracovávání údajů, slaďování fondů, výpočet a vedení nákladů a výdajů, vedení údajů o společnosti, šíření denních cen oddělení v tisku, vyhotovování daňových přiznání a přiznání k DPH, jakož i prohlášení anglické bance, výpočet distribučních a výnosových sazeb a odpovědi na otázky Inscape Investments Limited nebo depozitáře.

28     Abbey National podala žalobu z důvodu, že několik fiduciářů „authorised unit trusts“, kteří spravují její dceřiné společnosti, si účtovalo DPH, a Inscape Investment Fund z toho důvodu, že její depozitář na ní požadoval DPH.

29     Mimoto Abbey National zpochybňuje fakturaci DPH Bank of New York k tíži Inscape Investments Limited z plnění týkajících se správy a účetnictví, která poskytla jakožto správce fondů.

30     Abbey National rovněž uplatňuje, že služby poskytnuté Bank of New York jsou osvobozeny od DPH, neboť představují „spravování zvláštních investičních fondů“ podle čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice. V tomto ohledu uvádí, že spravování fondů je zjevně součástí její správy a že není důvod k tomu, aby se subdodavatelskou smlouvou týkající se všech administrativních aspektů správy nebo jejich velké části, které tvoří specifickou a podstatnou část správy, bylo zacházeno odlišně od subdodavatelské smlouvy týkající se určitých rozhodnutí, co se týče volby investic.

31     Abbey National a Inscape Investment Fund rovněž tvrdí, že plnění, jiná než služby schovatele poskytovaná fiduciáři „authorised unit trust“ a depozitáři OEIC, jsou rovněž osvobozena od daně podle čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice. Mezi správní činnosti totiž patří jak kontrola, tak přijímání rozhodnutí, které vykonává depozitář nebo fiduciář.

32     Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že podle Commissioners je spravování investic specifickou a podstatnou činností spravování zvláštních investičních fondů, která zahrnuje výběr a disponování s aktivy, které jsou předmětem této správy. Tvrdí, že tato skutečnost vylučuje služby poskytované fiduciáři a depozitáři z oblasti působnosti osvobození od daně, jelikož fiduciáři a depozitáři obecně nejsou přímo zapojeni do každodenních rozhodnutí o správě investic a jejich primární úlohou je chránit spotřebitele a investora. To rovněž vylučuje správcovské služby poskytované správcem fondů z oblasti působnosti osvobození od daně, neboť žádný z nich není zapojen do výběru a disponování s aktivy, které jsou předmětem správy.

33     Předkládající soud uvádí, že dosah osvobození od daně stanoveného čl. 13 částí B písm. d) bodem 6 šesté směrnice není jasný. V tomto ohledu poznamenává, že existují rozdíly mezi praxí jednotlivých členských států, co se týče zacházení s takovými operacemi, jako jsou operace dotčené v původním řízení.

34     Za těchto podmínek se VAT and Duties Tribunal, London rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)      Znamená osvobození od daně pro ,spravování zvláštních investičních fondů, jak je vymezují členské státy‘, obsažené v čl. 13 části B písm. d) bodě 6 šesté směrnice o DPH , že členské státy mají pravomoc vymezit činnosti zahrnující ,spravování‘ zvláštních investičních fondů, jakož i pravomoc určit ty zvláštní investiční fondy, které jsou od daně osvobozeny?

2)      Je-li odpověď na první otázku záporná a pojem ,spravování‘ v čl. 13 části B písm. d) bodě 6 šesté směrnice o DPH má mít se zřetelem na směrnici Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (,směrnice SKIPCP‘) ve znění jejích změn samostatný význam v právu Společenství, představují poplatky spojené s činností depozitáře nebo fiduciáře, které poskytli podle článků 7 a 14 směrnice SKIPCP, podle ustanovení vnitrostátní právní úpravy a stanov příslušného fondu od daně osvobozená plnění zahrnutá ve ,spravování zvláštních investičních fondů‘ podle čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice o DPH?

3)      Je-li odpověď na první otázku záporná a pojem ,spravování‘ má mít samostatný význam v právu Společenství, uplatní se osvobození od daně pro ,spravování zvláštních investičních fondů‘ v čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice o DPH na služby poskytované externím správcem formou administrativních činností při správě fondu?“

 K první otázce

35     Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda pojem „spravování“ zvláštních investičních fondů uvedený v čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice představuje samostatný pojem práva Společenství, jehož obsah členské státy nemohou měnit.

 Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

36     Abbey National, lucemburská vláda a Komise Evropských společenství mají za to, že je třeba osvobození od daně stanovené v čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice pro „spravování zvláštních investičních fondů, jak je vymezují členské státy“, vykládat tak, že nesvěřuje členským státům pravomoc k vymezení činností zahrnujících „spravování“ zvláštních investičních fondů.

37     Naproti tomu vláda Spojeného království tvrdí, že toto osvobození od daně svěřuje členským státům tuto pravomoc stejně jako pravomoc vymezit zvláštní investiční fondy, na které se může osvobození od daně vztahovat.

 Závěry Soudního dvora

38     Podle ustálené judikatury jsou osvobození od daně upravená článkem 13 šesté směrnice samostatnými pojmy práva Společenství, které musejí být definovány na úrovni Společenství, účelem čehož je zamezit rozdílům při používání režimu DPH mezi jednotlivými členskými státy (viz zejména rozsudky ze dne 12. září 2000, Komise v. Irsko, C‑358/97, Recueil, s. I‑6301, bod 51; ze dne 3. března 2005, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, C‑428/02, Sb. rozh. s. I‑1527, bod 27, a ze dne 1. prosince 2005, Ygeia, C‑394/04 a C‑395/04, Sb. rozh. s. I‑10373, bod 15).

39     Zatímco v důsledku toho členské státy nemohou měnit jejich obsah, zejména když stanoví podmínky pro jejich použití, nemůže tomu však být v případě, kdy jim Rada svěřila pravomoc vymezit určité termíny osvobození od daně (viz rozsudek ze dne 28. března 1996, Gemeente Emmen, C‑468/93, Recueil, s. I‑1721, bod 25).

40     Je tudíž třeba přezkoumat, zda čl. 13 část B písm. d) bod 6 šesté směrnice svěřuje členským státům pravomoc vymezit jak pojem „zvláštní investiční fondy“, tak pojem „spravování“ těchto fondů, nebo zda se týká pouze prvního z obou těchto pojmů.

41     V tomto ohledu je třeba konstatovat, že zatímco je anglické a nizozemské znění tohoto ustanovení nejasné, co se týče jeho dosahu, vyplývá především z dánského, německého, francouzského a italského znění, že čl. 13 část B písm. d) bod 6 šesté směrnice svěřuje členským státům vymezení pouze pojmu „zvláštní investiční fondy“.

42     Omezený rozsah tohoto svěření vnitrostátnímu právu, jak vyplývá zejména z dánského, německého, francouzského a italského znění, je podpořen kontextem, ve kterém se výraz vyskytuje, systematikou šesté směrnice a cílem zamezit rozdílům při používání režimu DPH mezi jednotlivými členskými státy.

43     Je tudíž třeba na první otázku odpovědět tak, že pojem „spravování“ zvláštních investičních fondů uvedený v čl. 13 části B písm. d) bodě 6 šesté směrnice je samostatným pojmem práva Společenství, jehož obsah členské státy nemohou měnit.

 K druhé a třetí otázce

44     Podstatou druhé a třetí otázky předkládajícího soudu, které je třeba přezkoumat společně, je, zda je třeba čl. 13 část B písm. d) bod 6 šesté směrnice vykládat tak, že do pojmu „spravování zvláštních investičních fondů“ spadají, nebo nespadají:

–       plnění účtovaná depozitářem poskytnutá v souladu s články 7 a 14 směrnice 85/611, vnitrostátními ustanoveními a příslušnými stanovami fondu a

–       administrativní a účetní služby v rámci správy fondu poskytované externím správcem.

 Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

45     Abbey National a lucemburská vláda uplatňují, že plnění účtovaná depozitářem nebo fiduciářem v rámci služeb poskytovaných v souladu s články 7 a 14 směrnice 85/611, vnitrostátními ustanoveními a příslušnými stanovami fondu jsou plněními osvobozenými od daně ve smyslu čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice.

46     Toto posledně uvedené ustanovení rovněž zahrnuje služby poskytované externím správcem formou administrativních činností při správě fondu.

47     Vláda Spojeného království tvrdí, že výraz „spravování“ zvláštních investičních fondů uvedený v čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice musí být chápán tak, že odkazuje na hlavní činnost spravování portfolia vykonávanou správcem zvláštních investičních fondů.

48     Toto osvobození od daně se nevztahuje na plnění účtovaná depozitářem nebo fiduciářem v rámci úschovy aktiv zvláštních investičních fondů nebo kontroly nad činnostmi správce směřující k zajištění toho, aby tyto činnosti byly vykonávány v souladu s právními pravidly a stanovami fondu.

49     Z týchž důvodů se uvedené osvobození od daně rovněž nepoužije na čistě administrativní plnění poskytovaná správci subsprávcem zabývajícím se účetnictvím fondu.

50     Podle Komise zahrnuje výraz „spravování zvláštních investičních fondů“ podle čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice všechny služby, které jsou úzce spojené s provozováním fondu, to znamená s určováním politik investování, nákupu a prodeje aktiv.

51     Služby poskytované depozitářem v souladu s články 7 a 14 směrnice 85/611, vnitrostátními právními předpisy a stanovami fondu přitom nepředstavují spravování fondu ve smyslu čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice.

52     Služby poskytnuté externím správcem, které jsou administrativními činnostmi při správě fondu, rovněž nepředstavují spravování fondu ve smyslu tohoto ustanovení.

 Závěry Soudního dvora

53     Úvodem je třeba konstatovat, že čl. 13 část B písm. d) bod 6 šesté směrnice se týká zvláštních investičních fondů bez ohledu na jejich právní formu. Jak subjekty kolektivního investování zřízené podle smluvního nebo svěřenského práva, tak subjekty kolektivního investování zřízené podle práva společností tudíž spadají do oblasti působnosti tohoto ustanovení.

54     Ani kontext, ani znění čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice totiž nenaznačuje, že záměrem zákonodárce bylo omezit použití tohoto ustanovení pouze na subjekty kolektivního investování zřízené podle smluvního nebo svěřenského práva.

55     V době přijetí šesté směrnice nebyla totiž terminologie Společenství v této oblasti ještě harmonizována, jelikož směrnice 85/611, jejíž čl. 1 odst. 3 definoval na úrovni Společenství SKIPCP, byla přijata až v roce 1985. Mimoto, zatímco když francouzské a italské znění čl. 1 odst. 3 směrnice 85/611 označuje subjekty kolektivního investování zřízené podle smluvního práva, používá stejný výraz jako výraz uvedený v čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice, není tomu tak v případě jiných jazykových znění tohoto ustanovení, zejména anglického, německého, dánského a nizozemského znění.

56     Mimoto, co se týče použití čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice na transakce uskutečňované mezi subjekty kolektivního investování a investory (podílníky), jakýkoliv jiný výklad tohoto ustanovení, který by osvobozoval spravování subjektů kolektivního investování zřízených podle smluvního nebo svěřenského práva, a nikoliv podle práva společností od DPH, by byl v rozporu se zásadou daňové neutrality, na které zejména spočívá společný systém DPH, tak jak jej zavádí šestá směrnice, a která brání tomu, aby bylo při vybírání DPH zacházeno rozdílně s hospodářskými subjekty, které uskutečňují stejné operace (viz rozsudky ze dne 16. září 2004, Cimber Air, C‑382/02, Sb. rozh. s. I‑8379, body 23 a 24, jakož i ze dne 8. prosince 2005, Jyske Finans, C‑280/04, Sb. rozh. s. I‑10683, bod 39).

57     Je třeba dále zkoumat obsah pojmu „spravování“ zvláštních investičních fondů.

58     V tomto ohledu je nutno konstatovat, že čl. 13 část B písm. d) bod 6 šesté směrnice neobsahuje žádnou definici tohoto pojmu.

59     Je tudíž namístě toto ustanovení vykládat v kontextu, do kterého zapadá, ve světle cílů a systematiky této směrnice, přičemž zvláštní zřetel musí být brán na ratio legis osvobození jím stanoveného (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 18. listopadu 2004, Temco Europe, C‑284/03, Sb. rozh. s. I‑11237, bod 18, a výše uvedený Fonden Marselisborg Lystbådehavn, bod 28).

60     Nejprve je třeba připomenout, že vzhledem k tomu, že osvobození od daně, jež jsou upravena v článku 13 šesté směrnice, představují výjimky z obecné zásady, podle které je DPH vybírána z každého úplatného poskytnutí služeb uskutečněného osobou povinnou k dani, je třeba je vykládat restriktivně (viz zejména rozsudky ze dne 12. června 2003, Sinclair Collis, C‑275/01, Recueil, s. I‑5965, bod 23, a ze dne 20. listopadu 2003, Taksatorringen, C‑8/01, Recueil, s. I‑13711, bod 36).

61     Z čl. 1 odst. 2 směrnice 85/611 dále vyplývá, že operace SKIPCP spočívají v kolektivním investování kapitálu získaného od veřejnosti do převoditelných cenných papírů. S kapitálem, který upisovatelé poskytli koupí podílů, SKIPCP totiž vytváří a spravují jménem upisovatelů a za úplatu portfolio složené z převoditelných cenných papírů (viz rozsudek ze dne 21. října 2004, BBL, C‑8/03, Sb. rozh. s. I‑10157, bod 42).

62     Jak uvedla generální advokátka v bodě 68 svého stanoviska, cílem osvobození operací souvisejících se spravováním zvláštních investičních fondů od daně, stanoveného v čl. 13 části B písm. d) bodě 6 šesté směrnice, je zejména ulehčit malým investorům investování peněz do investičních fondů. Bod 6 tohoto ustanovení má zabezpečit, aby byl společný systém DPH daňově neutrální, co se týče výběru mezi přímým investováním do cenných papírů a investováním prostřednictvím subjektů kolektivního investování.

63     Z toho plyne, že operace, kterých se týká toto osvobození od daně, jsou operace, které jsou specifické pro činnost subjektů kolektivního investování.

64     Do oblasti působnosti čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice tudíž spadají mimo činností správy investic administrativní činnosti samotných subjektů kolektivního investování, jako jsou činnosti uvedené v příloze II směrnice 85/611, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „administrativní činnosti“, jež jsou specifickými činnostmi subjektů kolektivního investování.

65     Naproti tomu toto ustanovení se nevztahuje na činnosti depozitáře subjektů kolektivního investování, jako jsou činnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 a 3 a čl. 14 odst. 1 a 3 směrnice 85/611. Tyto činnosti totiž nespadají pod spravování subjektů kolektivního investování, ale pod kontrolu a dohled nad činnostmi těchto subjektů, jejichž cílem je zabezpečit, aby spravování subjektů kolektivního investování bylo vykonáváno v souladu se zákonem.

66     Co se týče administrativních a účetních služeb v rámci správy fondu poskytovaných externím správcem, je třeba nejprve poukázat na to, že jako pro operace osvobozené od daně na základě čl. 13 části B písm. d) bodů 3 a 5 šesté směrnice (viz rozsudek ze dne 5. června 1997, SDC, C‑2/95, Recueil, s. I‑3017, bod 32) je spravování zvláštních investičních fondů uvedené v bodě 6 výše uvedeného článku vymezeno v závislosti na povaze poskytovaných služeb, a nikoliv v závislosti na poskytovateli nebo příjemci služby.

67     Dále znění čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice v zásadě nevylučuje, aby se spravování zvláštních investičních fondů skládalo z různých odlišných služeb, které mohou spadat pod pojem „spravování zvláštních investičních fondů“ podle tohoto ustanovení a na které se může vztahovat osvobození od daně, které toto ustanovení stanoví, i když jsou poskytovány externím správcem (viz v tomto smyslu, co se týče čl. 13 části B písm. d) bodu 3 šesté směrnice výše uvedený rozsudek SDC, bod 64, a co se týče čl. 13 části B písm. d) bodu 5 této směrnice, rozsudek ze dne 13. prosince 2001, CSC Financial Services, C‑235/00, Recueil, s. I‑10237, bod 23).

68     Za těchto podmínek ze zásady daňové neutrality vyplývá, že subjekty musejí mít možnost vybrat si způsob organizace, který jim ze striktně hospodářského hlediska vyhovuje nejlépe, aniž by riskovaly, že jejich operace budou vyloučeny z osvobození od daně stanoveného v čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice.

69     Z toho vyplývá, že služby spravování poskytované externím správcem v zásadě spadají od oblasti působnosti čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice.

70     Aby však byly administrativní a účetní služby v rámci správy fondu poskytované externím správcem považovány za operace osvobozené od daně podle čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice, musejí tvořit samostatnou skupinu posuzovanou jako celek, jejímž účelem je vykonání specifických a podstatných činností služby popsané v témže bodě 6 (viz v tomto smyslu, co se týče čl. 13 části B písm. d) bodu 5 šesté směrnice, výše uvedené rozsudky SDC, bod 66, a CSC Financial Services, bod 25).

71     Poskytované služby se tudíž musejí týkat specifických a podstatných prvků spravování zvláštních investičních fondů. Pouhá technická nebo materiální plnění, jako je dání k dispozici systému výpočetní techniky, nejsou čl. 13 částí B písm. d), bodem 6 šesté směrnice zahrnuta (viz v tomto smyslu, co se týče čl. 13 části B písm. d) bodu 3, výše uvedený rozsudek SDC, bod 66).

72     Je tudíž třeba konstatovat, že čl. 13 část B písm. d) bod 6 šesté směrnice musí být vykládán tak, že administrativní a účetní služby v rámci správy fondu poskytované externím správcem spadají pod pojem „spravování zvláštních investičních fondů“ ve smyslu tohoto ustanovení, pokud tvoří samostatnou skupinu posuzovanou jako celek a jsou specifické a podstatné pro spravování zvláštních investičních fondů.

73     Je na předkládajícím soudu, aby stanovil, zda služby dotčené v původním řízení odpovídají těmto kritériím.

74     Z výše uvedeného vyplývá, že na druhou a třetí otázku je třeba odpovědět tak, že čl. 13 část B písm. d) bod 6 šesté směrnice musí být vykládán tak, že administrativní a účetní služby v rámci správy fondu poskytované externím správcem spadají pod pojem „spravování zvláštních investičních fondů“ uvedený v tomto ustanovení, jestliže tvoří samostatnou skupinu posuzovanou jako celek a jsou specifické a podstatné pro spravování těchto fondů. Naproti tomu taková plnění odpovídající činnostem depozitáře, jako jsou plnění uvedená v čl. 7 odst. 1 a 3 a čl. 14 odst. 1 a 3 směrnice 85/611, pod tento pojem nespadají.

 K nákladům řízení

75     Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

1)      Pojem „spravování“ zvláštních investičních fondů uvedený v čl. 13 části B písm. d) bodu 6 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně je samostatným pojmem práva Společenství, jehož obsah členské státy nemohou měnit.

2)      Článek 13 část B písm. d) bod 6 šesté směrnice 77/388 musí být vykládán tak, že administrativní a účetní služby v rámci správy fondu poskytované externím správcem spadají pod pojem „spravování zvláštních investičních fondů“ uvedený v tomto ustanovení, jestliže tvoří samostatnou skupinu posuzovanou jako celek a jsou specifické a podstatné pro spravování těchto fondů.

Naproti tomu taková plnění odpovídající činnostem depozitáře, jako jsou plnění uvedená v čl. 7 odst. 1 a 3 a čl. 14 odst. 1 a 3 směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pod tento pojem nespadají.

Podpisy.


* Jednací jazyk: angličtina.