Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. ledna 2006, Komise v. Španělsko

(Věc C-132/04)

„Nesplnění povinnosti státem – Sociální politika – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Směrnice 89/391/EHS – Rozsah působnosti – Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávních orgánů – Ozbrojené síly a policie – Zahrnutí“

1.                     Sociální politika – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Směrnice 89/391 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Směrnice Rady 89/391, čl. 2 odst. 1 a 2, a článek 4) (viz body 22, 26, 40)

2.                     Akty orgánů – Směrnice – Provedení členskými státy (čl. 249 třetí pododstavec ES) (viz bod 35)

3.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který má být zohledněn – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (článek 226 ES) (viz bod 37)

Předmět: 

Nesplnění povinnosti státem – Nesprávné provedení čl. 2 odst. 1, 2 a článku 4 směrnice Rady 89/391 ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, s. 1; Zvl. vyd. 05/01, s. 349) – Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávních orgánů – Rozsah působnosti směrnice 89/391

Výrok: 

 

Španělské království tím, že neprovedlo ve svém vnitrostátním právním řádu v plném rozsahu čl. 2 odst. 1 a odst. 2, jakož i článek 4 směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, co se týče pracovníků, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávních orgánů, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z této směrnice.

 

Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.