Keywords
Summary

Keywords

1. Sbližování právních předpisů – Odpovědnost za vadné výrobky – Směrnice 85/374

(Směrnice Rady 85/374, články 1 a 3)

2. Sbližování právních předpisů – Odpovědnost za vadné výrobky – Směrnice 85/374

(Směrnice Rady 85/374, článek 13)

3. Předběžné otázky – Výklad – Časové účinky výkladových rozsudků

(Článek 234 ES)

Summary

1. Směrnici 85/374 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky je třeba vykládat tak, že brání vnitrostátnímu právnímu pravidlu, podle kterého dodavatel nese, nad rámec případů taxativně vyjmenovaných v čl. 3 odst. 3 směrnice, odpovědnost bez zavinění, kterou tato směrnice zavádí a přičítá výrobci.

Jelikož totiž směrnice harmonizuje v plném rozsahu otázky, které upravuje, je třeba určení okruhu odpovědných osob provedené v jejích článcích 1 a 3 považovat za taxativní. Tudíž pokud čl. 3 odst. 3 směrnice stanoví odpovědnost dodavatele, pouze pokud nelze určit výrobce, vnitrostátní právní úprava, která stanoví přímou odpovědnost dodavatele za vady výrobku ve vztahu k poškozeným osobám, rozšiřuje tento okruh odpovědných osob.

(viz body 33–34, 37, 45 a výrok)

2. Směrnici 85/374 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky je třeba vykládat tak, že nebrání vnitrostátnímu právnímu pravidlu, podle kterého má dodavatel povinnost nést v plném rozsahu odpovědnost výrobce za zavinění, pokud, v souladu s článkem 13 zmíněné směrnice, režim zavedený posledně uvedenou nevylučuje použití jiných režimů smluvní nebo mimosmluvní odpovědnosti potud, pokud jsou založeny na odlišných základech, jako je odpovědnost za skryté vady nebo zavinění.

(viz body 47–48 a výrok)

3. Soudní dvůr mohou jen výjimečné okolnosti přimět k tomu, aby na základě obecné zásady právní jistoty, která je vlastní právnímu řádu Společenství, omezil možnost všech zúčastněných osob dovolávat se ustanovení, jehož výklad podal, za účelem zpochybnění právních vztahů založených v dobré víře. Aby bylo možné o takovém omezení rozhodnout, je nezbytné, aby byla splněna dvě podstatná kritéria, a to dobrá víra zúčastněných kruhů a riziko závažných obtíží.

Pokud vnitrostátní právní úprava stanoví, v rozporu s tím, co stanoví směrnice 85/374 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky, převod odpovědnosti bez zavinění výrobce na dodavatele, okolnost, že tentýž právní řád zavádí mechanismus regresní žaloby umožňující dodavateli, který nahradil poškozené osobě škodu způsobenou vadným výrobkem, vstoupit do jejích práv vůči výrobci, vylučuje, aby mohl mít vliv na právní jistotu. Za těchto podmínek soud Společenství nemůže vyhovět žádosti o časové omezení účinků svého rozsudku o předběžné otázce týkající se výkladu uvedené směrnice.

(viz body 51–53)