Věc T‑227/01

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava

a

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco

v.

Komise Evropských společenství

„Návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení – Sdružení – Zájem na rozhodnutí sporu“

Usnesení předsedy pátého rozšířeného senátu Soudu ze dne 10. ledna 2006          

Shrnutí usnesení

1.     Řízení – Vedlejší účastenství – Podmínky přípustnosti

(Statut Soudního dvora, čl. 40 druhý pododstavec a čl. 53 první pododstavec)

2.     Řízení – Vedlejší účastenství – Zúčastněné osoby

(Statut Soudního dvora, čl. 40 druhý pododstavec)

1.     Podle čl. 40 druhého pododstavce statutu Soudního dvora, který se na základě čl. 53 prvního pododstavce uvedeného statutu použije na řízení před Soudem, může každá osoba, která prokáže zájem na rozhodnutí sporu, vstoupit do řízení, s výjimkou sporů mezi členskými státy, sporů mezi orgány Společenství nebo sporů mezi členskými státy a orgány Společenství.

Zájmem na rozhodnutí sporu ve smyslu článku 40 statutu Soudního dvora se rozumí bezprostřední a skutečný zájem na tom, aby bylo vyhověno samotným návrhovým žádáním, na jejichž podporu je návrh na vstup do řízení podán, a nikoli zájem ve vztahu k předloženým žalobním důvodům nebo argumentům. „Rozhodnutím“ sporu je totiž třeba rozumět konečné rozhodnutí, které je navrhováno soudu rozhodujícímu spor, tak jak je zakotveno ve výroku rozsudku. Přitom je zejména třeba zkoumat, zda se napadený akt bezprostředně dotýká osoby podávající návrh na vstup do řízení jako vedlejší účastník a zda je její zájem na rozhodnutí sporu jistý. Dále je třeba rozlišovat mezi osobami podávajícími návrh na vstup do řízení jako vedlejší účastníci, které prokáží bezprostřední zájem na rozhodnutí o specifickém aktu, jehož zrušení bylo navrženo, a těmi, které jen z důvodu podobností mezi svou situací a situací některého z účastníků řízení prokáží pouze nepřímý zájem na rozhodnutí sporu.

(viz body 4, 15)

2.     Je povoleno vedlejší účastenství zastupitelských sdružení, jejichž cílem je ochrana jejich členů ve věcech, v nichž vyvstávají zásadní otázky, které se mohou těchto členů dotknout.

(viz bod 6)
USNESENÍ PŘEDSEDY
PÁTÉHO ROZŠÍŘENÉHO SENÁTU
SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ

10. ledna 2006 (*)

„Návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení – Sdružení – Zájem na rozhodnutí sporu“

Ve věci T‑227/01,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco,

původně zastoupení R. Falcónem Tellou, poté M. Moralesem Isasim a I. Sáenz-Cortabarríou Fernandezem, advokáty,

žalobci,

podporovaní

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), se sídlem v Bilbao (Španělsko), zastoupenou M. Araujem Boydem, advokátem,

vedlejší účastnicí,

proti

Komisi Evropských společenství, zastoupené J. Buendíem Sierrou, jako zmocněncem, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalované,

jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2002/820/ES ze dne 11. července 2001 o režimu státních podpor prováděném Španělskem ve formě slevy na dani ve výši 45 % z investic ve prospěch podniků v provincii Álava (Úř. věst. 2002, L 296, s. 1),

PŘEDSEDA PÁTÉHO ROZŠÍŘENÉHO SENÁTU
SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

vydává toto

Usnesení

 Řízení

1       Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 25. září 2001 podaly žalobci podle čl. 230 čtvrtého pododstavce ES žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí Komise 2002/820/ES ze dne 11. července 2001 o režimu státních podpor prováděném Španělskem ve formě slevy na dani ve výši 45 % z investic ve prospěch podniků v provincii Álava (Úř. věst. 2002, L 296, s. 1).

2       Podáním došlým kanceláři Soudu dne 4. ledna 2002 podaly Círculo de Empresarios Vascos, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, jakož i Territorios Históricos de Vizcaya a de Guipúzcoa návrh na vstup do řízení jako vedlejší účastníci na podporu návrhových žádání žalobců.

3       Tento návrh na vstup vedlejších účastníků do řízení byl v souladu s čl. 116 odst. 1 jednacího řádu Soudu dotčeným účastníkům řízení doručen dne 10. ledna 2002. Komise na rozdíl od žalobců navrhla návrh na vstup výše uvedených Círculo de Empresarios Vascos a Territorios Históricos do řízení jako vedlejších účastníků zamítnout. Návrh na vstup Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava do řízení jako vedlejší účastnice nebyl naproti tomu předmětem námitek.

 Právní otázky

4       Podle čl. 40 druhého pododstavce statutu Soudního dvora, který se na základě čl. 53 prvního pododstavce uvedeného statutu použije na řízení před Soudem, může každá osoba, která prokáže zájem na rozhodnutí sporu, vstoupit do řízení, s výjimkou sporů mezi členskými státy, sporů mezi orgány Společenství nebo sporů mezi členskými státy a orgány Společenství.

5       Círculo de Empresarios Vascos uvádí, že je sdružením podniků chránícím zájmy hospodářství a průmyslu Baskicka, které by byly vážně dotčeny, pokud by vrácení podpor stanovené napadeným rozhodnutím bylo potvrzeno Soudem. Uvádí také, že se podílelo na formálním vyšetřovacím řízení zahájeném Komisí podle čl. 88 odst. 2 ES.

6       Podle ustálené judikatury je povoleno vedlejší účastenství zastupitelských sdružení, jejichž cílem je ochrana jejich členů ve věcech, v nichž vyvstávají zásadní otázky, které se mohou těchto členů dotknout [usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. června 1997, National Power a PowerGen, C‑151/97 P(I) a C‑157/97 P(I), Recueil, s. I‑3491, bod 66, a usnesení předsedy Soudu ze dne 28. května 2001, Poste Italiane v. Komise, T‑53/01 R, Recueil, s. II‑1479, bod 51].

7       V projednávaném případě je třeba uvést, že v příloze návrhu na vstup do řízení jako vedlejší účastník je obsažen notářsky ověřený dokument, který prokazuje, že procesní plná moc byla advokátu Círculo de Empresarios Vascos řádně udělena k tomuto účelu oprávněným zástupcem. V uvedeném dokumentu se upřesňuje, že sdružení se řídí stanovami schválenými na ustavující valné hromadě dne 20. ledna 1982, jež byly podle aktu ze dne 8. února téhož roku zaregistrovány před notářem.

8       Pokud výše uvedený dokument umožňuje, aby bylo připuštěno, že Círculo de Empresarios Vascos představuje řádně zaregistrované sdružení s právní subjektivitou, je však třeba konstatovat, že toto sdružení své stanovy nepředložilo.

9       Zdá se tedy, že je pro Soud nemožné ověřit přesné složení navrhovatele vedlejšího účastenství, jeho reprezentativnost a to, zda je jeho cílem skutečně dohlížet na ochranu zájmů svých členů.

10     Pouhé tvrzení týkající se samovolné účasti na formálním vyšetřovacím řízení zahájeném Komisí mimoto nepostačuje k tomu, aby byl prokázán zájem vyžadovaný článkem 40 statutu Soudního dvora tak, jak je vykládán judikaturou připomenutou v bodu 6 výše.

11     Konečně, navrhovatel vedlejšího účastenství, byť jeho označení vyjadřuje, že představuje skupinu fyzických osob, neprokázal, že někteří jeho členové byli spornými podporami skutečně zvýhodněni. Posledně uvedené zjištění vylučuje, aby členové navrhovatele vedlejšího účastenství měli osobní, bezprostřední a jistý zájem na osudu specifického aktu, jehož zrušení je navrhováno (viz v tomto smyslu výše uvedené usnesení National Power a PowerGen, bod 53, a usnesení Soudu ze dne 28. května 2004, Akzo Nobel Chemicals a Akcros Chemicals v. Komise, T‑253/03, Sb. rozh. s. II-315, bod 23). Zájem, pokud jde o hospodářské subjekty, údajně členy Círculo de Empresarios Vascos, smluvně spojené s podniky, které byly zvýhodněny podporami uvedenými v napadeném rozhodnutí, pro něž se navrhovatel vedlejšího účastenství dovolává případných dopadů povinnosti vrátit podpory, je mimoto zcela nepřímý a nejistý.

12     Návrh Círculo de Empresarios Vascos na vstup do řízení jako vedlejší účastník je tedy třeba zamítnout.

13     Pokud jde o Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, je veřejnoprávním subjektem, kterému článek 1 Ley 3/1993 ze dne 22. března 1993, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (zákon o oficiálních obchodních, průmyslových a dopravních komorách, BOE ze dne 23. března 1993) svěřuje ochranu zájmů obchodu a průmyslu v Territorio Histórico de Álava. Je přitom nesporné, že tyto zájmy mohou být dotčeny zpochybněním daňového režimu obsaženým v napadeném rozhodnutí. Její návrh na vstup do řízení jako vedlejší účastnice musí být proto přijat.

14     Vzhledem k tomu, že sdělení stanovené v čl. 24 odst. 6 jednacího řádu bylo zveřejněno dne 24. listopadu 2001, byl návrh Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava na vstup do řízení jako vedlejší účastnice podán ve lhůtě stanovené čl. 115 odst. 1 téhož jednacího řádu.

15     Pokud jde o návrh Territorios Históricos de Vizcaya a Guipúzcoa na vstup do řízení jako vedlejší účastník, je namístě připomenout, že zájmem na rozhodnutí sporu ve smyslu článku 40 statutu Soudního dvora se rozumí bezprostřední a skutečný zájem na tom, aby bylo vyhověno samotným návrhovým žádáním, na jejichž podporu je návrh na vstup do řízení podán, a nikoli zájem ve vztahu k předloženým žalobním důvodům nebo argumentům (usnesení Soudního dvora ze dne 25. listopadu 1964, Lemmerz-Werke v. Vysoký úřad, 111/63, Recueil 1965, s. 883, 884; ze dne 12. dubna 1978, Amylum a další v. Rada a Komise, 116/77, 124/77 a 143/77, Recueil, s. 893, body 7 a 9, a výše uvedené usnesení National Power a PowerGen, bod 53). „Rozhodnutím“ sporu je totiž třeba rozumět konečné rozhodnutí, které je navrhováno soudu rozhodujícímu spor, tak jak je zakotveno ve výroku rozsudku. Přitom je zejména třeba zkoumat, zda se napadený akt bezprostředně dotýká osoby podávající návrh na vstup do řízení jako vedlejší účastník a zda je její zájem na rozhodnutí sporu jistý. Dále je třeba rozlišovat mezi osobami podávajícími návrh na vstup do řízení jako vedlejší účastníci, které prokáží bezprostřední zájem na rozhodnutí o specifickém aktu, jehož zrušení bylo navrženo, a těmi, které jen z důvodu podobností mezi svou situací a situací některého z účastníků řízení prokáží pouze nepřímý zájem na rozhodnutí sporu (usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. března 2003, Ramondín a Ramondín Cápsulas v. Komise, C‑186/02 P, Recueil, s. I‑2415, bod 14; usnesení Soudu ze dne 25. února 2003, BASF v. Komise, T‑15/02, Recueil, s. II‑213, body 26 a 27).

16     Territorios Históricos de Vizcaya a Guipúzcoa v projednávaném případě zakládají své návrhy na vstup do řízení jako vedlejší účastníci jednak na skutečnosti, že samy zavedly daňové režimy srovnatelné s Normas Forales, u nichž byla napadeným rozhodnutím shledána neslučitelnost se společným trhem, a jednak na skutečnosti, že také podaly proti rozhodnutím, podobným jako Komise přijala proti uvedeným režimům, žaloby na neplatnost.

17     Dovolávají se tak pouze nepřímého zájmu na rozhodnutí sporu z důvodu podobností mezi svou situací a situací žalobců v projednávané věci (viz v tomto smyslu výše uvedené usnesení Ramondín a Ramondín Cápsulas v. Komise, bod 16). Postavení žalobce v soudních řízeních souběžně probíhajících s projednávanou věcí nemůže prokazovat existenci zájmu na rozhodnutí sporu ve smyslu článku 40 statutu Soudního dvora.

18     Z výše uvedeného vyplývá, že návrh Territorios Históricos de Vizcaya a de Guipúzcoa na vstup do řízení jako vedlejší účastníci musí být zamítnut.

 K nákladům řízení

19     Podle čl. 87 odst. 1 jednacího řádu se rozhoduje o nákladech řízení v rozsudku nebo usnesení, jímž se končí řízení. Tímto usnesením se ve vztahu k Círculo de Empresarios Vascos a Territorios Históricos de Vizcaya a de Guipúzcoa řízení končí. V důsledku toho je třeba rozhodnout o nákladech řízení souvisejících s jejich návrhem na vstoupení do řízení jako vedlejší účastníci.

20     Podle čl. 87 odst. 2 téhož jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že náhrada nákladů řízení nebyla požadována, je namístě rozhodnout, že Círculo de Empresarios Vascos a Territorios Históricos de Vizcaya a de Guipúzcoa ponesou vlastní náklady řízení. Žalobci a žalovaná ponesou s ohledem na tato vedlejší účastenství také vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

PŘEDSEDA PÁTÉHO ROZŠÍŘENÉHO SENÁTU SOUDU

rozhodl takto:

1)      Ve věci T‑227/01 se povoluje vedlejší účastenství Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava na podporu návrhových žádání žalobců.

2)      Vedoucí soudní kanceláře doručí Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava opis všech procesních písemností.

3)      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava bude stanovena lhůta pro písemné předložení důvodů na podporu jejích návrhových žádání.

4)      Návrh podaný Círculo de Empresarios Vascos, jakož i Territorios Históricos de Vizcaya a de Guipúzcoa na vstup do řízení jako vedlejší účastníci se zamítá.

5)      O nákladech řízení bude v rozsahu, v němž se týkají řízení o vstupu Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava do řízení jako vedlejší účastníce, rozhodnuto později.

6)      Círculo de Empresarios Vascos, jakož i Territorios Históricos de Vizcaya a de Guipúzcoa ponesou vlastní náklady řízení spojené se svým návrhem na vstup do řízení jako vedlejší účastníci. Žalobci a žalovaná ponesou také vlastní náklady řízení spojené s těmito návrhy na vstup do řízení jako vedlejší účastníci.

V Lucemburku dne 10. ledna 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

 

       Předseda

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Jednací jazyk: španělština.