18.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 253/2


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o pravidlech digitálního obchodu s Korejskou republikou a se Singapurem

(2023/C 253/02)

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu)

Dne 14. dubna 2023 vydala Evropská komise doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o pravidlech digitálního obchodu s Korejskou republikou a se Singapurem.

Cílem tohoto doporučení je zmocnit Komisi k zahájení jednání s Korejskou republikou a se Singapurem o stanovení závazných pravidel pro obchod se zbožím a službami umožněný elektronickými prostředky. Tato jednání mohou zahrnovat přeshraniční toky údajů na základě důvěry, požadavky ohledně umístění údajů a ochranu osobních údajů.

Evropský inspektor ochrany údajů připomíná, že vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů je základním právem v Unii, nemůže být předmětem jednání v rámci obchodních dohod EU. Dialogy o ochraně údajů a obchodní jednání se třetími zeměmi se mohou vzájemně doplňovat, ale musí jít samostatnou cestou. Toky osobních údajů mezi EU a třetími zeměmi by měly být umožněny pomocí mechanismů stanovených v právních předpisech EU o ochraně údajů. Evropský inspektor ochrany údajů připomíná, že v roce 2018 schválila Komise horizontální ustanovení o přeshraničních tocích údajů a ochraně osobních údajů v obchodních jednáních. Evropský inspektor ochrany údajů se domnívá, že tato ustanovení představují vyvážený kompromis mezi veřejnými a soukromými zájmy, neboť umožňují EU řešit protekcionistické praktiky ve třetích zemích v souvislosti s digitálním obchodem a zároveň zajišťují, aby obchodní dohody nemohly být využity ke zpochybnění vysoké úrovně ochrany zaručené Listinou základních práv EU a právními předpisy EU o ochraně osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů uvedené doporučení chápe tak, že by měla být zahájena jednání o tocích údajů a jejich ochraně s cílem dohodnout se na ustanoveních, která jsou v souladu s těmito horizontálními ustanoveními. V zájmu jasnosti evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby byl na tato horizontální ustanovení učiněn výslovný odkaz.

Navíc pokud jde konkrétně o Korejskou republiku, evropský inspektor ochrany údajů konstatuje, že této zemi Komise vydala zjištění o odpovídající ochraně již v roce 2021. V důsledku toho se předávání osobních údajů správcem nebo zpracovatelem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) organizacím v Korejské republice, na něž se vztahuje rozhodnutí o odpovídající ochraně, může uskutečnit, aniž by bylo nutné získat další povolení. Evropský inspektor ochrany údajů proto doporučuje dále vysvětlit, proč se navzdory rozhodnutí o odpovídající ochraně považují v případě Korejské republiky další jednání o přeshraničních tocích údajů a ochraně údajů za nezbytná.

Evropský inspektor ochrany údajů navíc chápe směrnice pro jednání a horizontální ustanovení tak, že v řádně odůvodněných případech umožňují opatření, která by vyžadovala, aby správci nebo zpracovatelé uchovávali osobní údaje v EU/EHP. Evropský inspektor ochrany údajů připomíná, že spolu s Evropským sborem pro ochranu osobních údajů nedávno doporučil, aby správci a zpracovatelé usazení v EU/EHP a zpracovávající osobní elektronická zdravotní data v oblasti působnosti návrhu nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data, který předložila Komise, měli povinnost uchovávat tyto údaje v EU/EHP, aniž je dotčena možnost předávat osobní elektronická zdravotní data v souladu s kapitolou V obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Aby se předešlo pochybnostem, evropský inspektor ochrany údajů doporučuje ve směrnicích pro jednání výslovně vyjasnit, že sjednaná pravidla by neměla bránit EU nebo členským státům v řádně odůvodněných případech v přijímání opatření, která by od správců nebo zpracovatelů vyžadovala uchovávání osobních údajů v EU/EHP.

1.   ÚVOD

1.

Dne 14. dubna 2023 vydala Evropská komise (dále jen „Komise“) doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o pravidlech digitálního obchodu s Korejskou republikou a se Singapurem (1) (dále jen „doporučení“). V příloze doporučení jsou podrobně popsány směrnice pro jednání o pravidlech digitálního obchodu s Korejskou republikou a Singapurem a navrhovaný obsah pravidel a závazků (dále jen „příloha“).

2.

Evropská unie (dále jen „EU“) uzavřela v roce 2011 s Korejskou republikou a v roce 2019 se Singapurem dohodu o volném obchodu. Tyto dohody o volném obchodu stanoví podstatné závazky v oblasti obchodu se zbožím a službami mezi jejich stranami, avšak nestanoví komplexní pravidla pro digitální obchod (2).

3.

EU a Korejská republika uzavřely dne 28. listopadu 2022 digitální partnerství a v této souvislosti se dne 30. listopadu 2022 dohodly na nezávazných Zásadách digitálního obchodu. EU a Singapur uzavřely digitální partnerství dne 1. února 2023 a na nezávazných Zásadách digitálního obchodu se dohodly dne 31. ledna 2023 (3).

4.

Cílem doporučení je zmocnit Komisi k zahájení jednání s Korejskou republikou a se Singapurem o stanovení závazných pravidel pro obchod se zbožím a službami umožněný elektronickými prostředky v souladu s čl. 218 odst. 3 a 4 SFEU.

5.

Toto stanovisko evropského inspektora ochrany údajů je vydáno v reakci na konzultaci Komise ze dne 14. dubna 2023 podle čl. 42 odst. 1 nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie (4).

5.   ZÁVĚRY

18.

Vzhledem k výše uvedenému vydává evropský inspektor ochrany údajů tato doporučení:

1)

výslovně poukázat na skutečnost, že jednání o tocích údajů a ochraně údajů by měla být zahájena s cílem dohodnout se na ustanoveních, která jsou v souladu s horizontálními ustanoveními o přeshraničních tocích údajů a ochraně osobních údajů v obchodních jednáních, která Komise schválila v roce 2018;

2)

v bodě odůvodnění vysvětlit, proč se navzdory rozhodnutí o odpovídající ochraně, které bylo vydáno v souvislosti s Korejskou republikou, považují další jednání s touto zemí o přeshraničních tocích a ochraně údajů za nezbytná;

3)

vyjasnit ve směrnicích pro jednání obsažených v příloze doporučení, že sjednaná pravidla by neměla bránit EU nebo členským státům v tom, aby v řádně odůvodněných případech uložily správcům a zpracovatelům povinnost uchovávat osobní údaje v EU/EHP a

4)

vložit odkaz na konzultaci evropského inspektora ochrany údajů do bodu odůvodnění rozhodnutí Rady.

V Bruselu dne 15. května 2023.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2023) 230 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1681472401391&uri=COM%3A2023%3A230%3AFIN

(2)  1. bod odůvodnění doporučení.

(3)  2. bod odůvodnění doporučení.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů údajů ao zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).