13.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 246/2


SDĚLENÍ KOMISE

Sdělení podle čl. 4 odst. 2, čl. 8 odst. 1, článku 15, čl. 17 odst. 2 a článku 25 prováděcího nařízení (EU) 2023/1441 o podrobných opatřeních pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

(2023/C 246/02)

Podle čl. 25 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1441 ze dne 10. července 2023 o podrobných opatřeních pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (dále jen „prováděcí nařízení“) (1) se předávání dokumentů Komisi a přijímání dokumentů od ní podle nařízení (EU) 2022/2560 a prováděcího nařízení uskutečňuje digitálními prostředky, s výjimkou případů, kdy Komise výjimečně umožňuje použití prostředků uvedených v čl. 25 odst. 6 a 7 prováděcího nařízení. Podle čl. 25 odst. 3 prováděcího nařízení může Komise zveřejňovat technické specifikace týkající se způsobů předávání a podpisu dokumentů, které mají být poskytnuty podle nařízení (EU) 2022/2560 a prováděcího nařízení.

Toto sdělení stanoví technické specifikace relevantní pro předávání a podpis oznámení předložených podle článku 20 nařízení (EU) 2022/2560 a článku 4 prováděcího nařízení; připomínky po zahájení hloubkového šetření předloženého podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560 a článku 8 prováděcího nařízení; závazky nabídnuté dotčenými podniky předložené podle článku 25 nařízení (EU) 2022/2560 a článku 15 prováděcího nařízení; a připomínky k důvodům Komise, na jejichž základě hodlá přijmout rozhodnutí předložené podle článku 42 nařízení (EU) 2022/2560 a článku 17 prováděcího nařízení.

1.   ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ KOMISI

1.

Dokumenty o velikosti do 10 gigabajtů by měly být zasílány elektronicky prostřednictvím platformy EU Send („EU Send“), což je internetová platforma Komise pro výměnu a bezpečné předávání dokumentů (2). K používání EU Send je vyžadována předchozí registrace a pro předávání dokumentů prostřednictvím systému platí omezení velikosti, která se mohou změnit. Pokud zásilka svou velikostí nepřesahuje 10 gigabajtů, ale překračuje velikostní omezení pro platformu EU Send, měla by být předána v několika částech.

2.

K zásilkám odesílaným prostřednictvím platformy EU Send musí být připojen předávací formulář, který poskytne platforma EU Send. Předávací formulář musí být vyplněn správně.

3.

Zásilky o velikosti nad 10 gigabajtů lze doručit osobně nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zveřejněnou na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž s použitím externích pevných disků naformátovaných ve formátu kompatibilním se systémem Microsoft Windows, s nekomprimovanými daty, v externím pouzdře s rozhraním USB 2.0 nebo 3.0.

4.

Dokumenty zaslané doporučeně nebo doručované osobně je třeba adresovat Generálnímu ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž na adresu zveřejněnou na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž. Zaslání dokumentů jiným útvarům Komise může vést ke zpožděním.

2.   ELEKTRONICKÉ PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ

5.

Tento oddíl stanoví technické specifikace pro podpis dokumentů podávaných elektronicky (je-li vyžadován podpis). To se vztahuje na dokumenty zasílané prostřednictvím EU Send a na dokumenty doručované Komisi na externích úložných zařízeních.

6.

Aby mohly být dokumenty podávané elektronicky považovány za platné, musí být podepsány s použitím alespoň jednoho kvalifikovaného elektronického podpisu, který splňuje požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 910/2014 (dále jen „nařízení eIDAS“) (3). Ve všech členských státech jsou coby podpisy s rovnocenným právním účinkem jako podpisy vlastnoruční výslovně uznány pouze kvalifikované elektronické podpisy. Proto se jiné typy elektronických podpisů, jako jsou naskenované podpisy nebo zaručené elektronické podpisy stanovené v nařízení eIDAS, které nesplňují požadavky kladené na kvalifikované elektronické podpisy, nepřijímají.

7.

Formát kvalifikovaného elektronického podpisu musí odpovídat jednomu z formátů uvedených v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/1506 (4) nebo jejich nejnovějším specifikacím zveřejněným Evropským ústavem pro telekomunikační normy.

8.

Kvalifikované služby vytvářející důvěru (5) lze získat od kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru definovaných v nařízení eIDAS. Kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru jsou komerčními poskytovateli služeb a kvalifikovanými členy systému EU pro poskytování služeb vytvářejících důvěru. Kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru jsou uvedeni v prohlížeči důvěryhodných seznamů (6).

9.

Komise ověří dokumenty podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem. Aby se zvýšila jistota, že Komise kvalifikovaný elektronický podpis úspěšně ověří, je možné ověřit jeho platnost zapojením kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který poskytuje placenou kvalifikovanou službu ověřování (7). Pro demonstrační účely může být rovněž použita internetová aplikace Komise „Digital Signature Services“ (Služby digitálního podpisu) (8). Aby se předešlo pochybnostem, tato platforma nesmí být používána k podávání jakýchkoli dokumentů ke konkrétním případům, důvěrných informací nebo informací souvisejících s konkrétními případy.

10.

Podepsané dokumenty nesmějí být šifrovány ani nesmějí obsahovat žádné certifikáty kromě certifikátů souvisejících s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

11.

Metadata kvalifikovaného elektronického podpisu musí odpovídat kontaktním údajům podepisující osoby. Při použití jednoho nebo několika kvalifikovaných elektronických podpisů k podepsání dokumentu uveďte pro informační účely kontaktní údaje podepisující osoby s poznámkou „[elektronický podpis]“ na konci dokumentu. Vizuální znázornění elektronického podpisu je nepovinné a nepřináší žádnou další právní hodnotu.

12.

Provedením změn v podepsaném dokumentu se zneplatní platnost všech existujících elektronických podpisů. Dokument by proto po uvedení jednoho nebo více kvalifikovaných elektronických podpisů neměl být měněn.

13.

Dokumenty elektronicky podepsané pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu nesmějí být uzamčeny nebo chráněny heslem. To umožní specializovanému softwaru Komise získat přístup k dokumentu a ověřit platnost kvalifikovaného elektronického podpisu.

3.   TECHNICKÉ SPECIFIKACE DOKUMENTŮ PODÁVANÝCH ELEKTRONICKY

14.

Tento oddíl stanoví technické specifikace týkající se dokumentů podávaných elektronicky, jako např. zásilek odesílaných pomocí služby EU Send a zásilek doručovaných na externích úložných zařízeních.

15.

U veškerých dokumentů předkládaných v elektronické podobě musí před podáním proběhnout kontrola na přítomnost virů a odstranění případných virů. Komise vymaže veškeré infikované soubory a odstraní veškerá infikovaná externí paměťová média. Smazání nebo odstranění souborů může vést k tomu, že podání bude považováno za neplatné nebo neúplné.

16.

Dokumenty předložené pomocí služby EU Send nesmějí být zašifrovány. Dokumenty doručené na externích úložných zařízeních se důrazně doporučuje zašifrovat. Šifrování by se mělo provést pouze na paměťovém zařízení. Jednotlivé dokumenty uložené na zařízení by neměly být chráněny heslem. Dešifrovací hesla by měla být zaslána odděleně.

17.

Všechny dokumenty (s výjimkou dokumentů, na které se vztahuje bod 20 níže) musí být ve formátu přenosného dokumentu (PDF) nebo ve formátu tabulky (XLSX). Dokumenty ve formátu PDF musí umožňovat prohledávání, buď jako digitálně vytvořené soubory PDF, nebo prostřednictvím skenování za účelem optického rozpoznávání znaků (OCR). Dokumenty ve formátu XLSX musí být předloženy se všemi podkladovými daty bez úprav a se všemi základními vzorci a algoritmy v neporušeném stavu.

18.

Soubory jednotlivých dokumentů by měly být pojmenovány tak, aby se snadno identifikoval příslušný oddíl formuláře FS-CO (9) nebo jiných podání. Každý název souboru dokumentu by měl rovněž obsahovat číslo řízení, jehož se podání týká. Názvy souborů dokumentů nesmějí obsahovat zvláštní znaky ani jiné znaky než latinku a úplná cesta nesmí přesahovat 250 znaků.

19.

U dokumentů PDF musí být na každé straně uvedeno označení společnosti a kontrolní pořadové číslo dokumentu (např. ABC-00000001).

4.   DALŠÍ SPECIFIKACE PRO PODPŮRNÉ DOKUMENTY

20.

Podpůrné dokumenty (např. dokumenty předkládané v rámci oddílu 8 formuláře FS-CO) musí být předloženy v původním formátu (tj. nesmí být převedeny do formátu PDF).

21.

E-maily a další soubory musí být odeslány jako samostatné soubory (neměly by být ve formátech „.pst“, „.zip“ nebo „.nsf“). Soubory .nsf by měly být převedeny do jakéhokoli formátu jednotlivých zpráv (například .msg nebo .eml).

22.

Podpůrné dokumenty musí být předány vcelku a bez úprav. Všechna podkladová metadata musí být v neporušeném stavu. Nesmí se použít žádný software pro deduplikaci dat nebo pro řazení e-mailových zpráv do vláken.

5.   ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY PODEPISOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

23.

Pokud není zaslání prostřednictvím platformy EU Send technicky možné a Komise výjimečně vysloví souhlas s tím, že lze použít jiné způsoby předání, mohou být dokumenty o velikosti do 10 gigabytů doručeny osobně nebo zaslány doporučeně poštou podle výše uvedeného bodu 4. Elektronické dokumenty musí být digitálně podepsány pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu a uloženy na externí úložná zařízení, jako jsou USB, CD nebo DVD, nebo externí pevné disky naformátované ve formátu kompatibilním se systémem Microsoft Windows, s nekomprimovanými daty, v externím pouzdře s rozhraním USB 2.0 nebo 3.0.

24.

Pokud podpis dokumentů pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu není proveditelný a Komise výjimečně vysloví souhlas s tím, že lze použít jiné způsoby podpisu, může být text úplného podání v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštou podle výše uvedeného bodu 4. V tomto případě musí být k podání pro informaci připojeny dvě digitální kopie úplného podání na externích úložných zařízeních (jako je USB, CD nebo DVD nebo externí pevné disky naformátované ve formátu kompatibilním se systémem Microsoft Windows, s nekomprimovanými daty, v externím pouzdře s rozhraním USB 2.0 nebo 3.0). K podání musí být rovněž přiloženo ručně podepsané prohlášení o tom, že podepsaný výtisk a digitální kopie jsou totožné.

6.   DATUM POUŽITELNOSTI

25.

Pokyny budou použitelné ode dne vstupu prováděcího nařízení v platnost.

(1)  Úř. věst. L 177, 12.7.2023, s. 1.

(2)  Pokyny k používání služby EU Send (nazývané také „eTrustEx“) viz: https://competition-policy.ec.europa.eu/index/it-tools/etrustex_en

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Úř. věst. L 235, 9.9.2015, s. 37).

(5)  Kvalifikovanou službou vytvářející důvěru se rozumí služba vytvářející důvěru, která splňuje použitelné požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 910/2014.

(6)  Seznamy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru jsou pro jednotlivé členské státy uvedeny zde: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je vyžadován pro kvalifikovaný elektronický podpis, mohou poskytnout pouze kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru s označením „QCert for Esig“.

(7)  Seznamy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru jsou pro jednotlivé členské státy uvedeny zde: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Kvalifikovanou službu ověřování platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu mohou poskytovat kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru s označením „QVAL for QESig“.

(8)  Internetová aplikace Komise „Digital Signature Services“ (Služby digitálního podpisu): https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

(9)  Příloha I prováděcího nařízení.