10.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 243/9


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.11033 – ADOBE / FIGMA)

(Text s významem pro EHP)

(2023/C 243/06)

1.   

Komise dne 30. června 2023 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Adobe Inc. („Adobe“, Spojené státy americké),

Figma, Inc. („Figma“, Spojené státy americké).

Podnik Adobe získá ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Figma.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

Spojení bylo Komisi postoupeno Rakouskem na základě čl. 22 odst. 3 nařízení o spojování. K tomuto postoupení se následně připojily Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Adobe je globální softwarová společnost, která nabízí mimo jiné software pro kreativní design a interaktivní nástroj pro produktový design, Adobe XD,

Figma je poskytovatel webového kolaborativního nástroje pro interaktivní produktový design, Figma Design, jakož i on-line tabule FigJam.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.11033 – ADOBE / FIGMA

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštovní adresa:

 

Commission européenne/Europese Commissie

 

Direction générale de la concurrence

 

Greffe des concentrations

 

1049 Bruxelles/Brussel

 

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).