V Bruselu dne 24.10.2023

COM(2023) 651 final

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Zpráva z roku 2023 o dotacích v energetice v EU


Zpráva Komise o dotacích v energetice v EU

Úvod a hlavní zjištění

Evropská unie se pevně zavázala snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 % (ve srovnání s rokem 1990) a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Dotace a další hospodářské a právní pobídky budou hrát zásadní úlohu při: i) urychlení zavádění řešení v oblasti čisté energie a energetické účinnosti a ii) snižování využívání fosilních paliv. Účelem dotací může být hospodářský, environmentální nebo sociální přínos. Pokud jsou dotace koncipovány špatně, mohou narušit hospodářskou soutěž, působit proti energetické transformaci a tlumit signál o ceně uhlíku. EU se aktivně podílí na postupném odstraňování dotací na fosilní paliva také v rámci svých mezinárodních závazků přijatých v rámci skupiny G20 a Světové obchodní organizace 1 . Tato zpráva je čtvrtou výroční zprávou o sledování dotací v energetice a pokroku při postupném odstraňování dotací na fosilní paliva, jak je stanoveno v nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu 2 .

Energetická krize, která začala v roce 2021 a kterou prohloubila ruská agrese na Ukrajině v roce 2022, měla pro dotace související s energetikou významné důsledky. Tyto důsledky lze spatřovat ve: i) výši těchto dotací, ii) rozdělení těchto dotací mezi technologie a příjemce a iii) nástrojích používaných k poskytování těchto dotací. Zneužívání dodávek energie jako zbraně ze strany Ruska a postupné omezování dodávek ruského plynu si vyžádalo silnou politickou reakci EU, včetně krátkodobých opatření k zajištění cenové dostupnosti energie pro zranitelné spotřebitele a průmyslová odvětví v celé Evropě.

Výsledky této studie potvrzují, že dotace v energetice měly až do roku 2021 postupně rostoucí tendenci a v roce 2022 se dramaticky zvýšily. Celkové dotace v energetice v EU vzrostly ze 177 miliard EUR v roce 2015 na 216 miliard EUR v roce 2021 a v roce 2022 dosáhly odhadované výše 390 miliard EUR.

Trend poklesu dotací na fosilní paliva pokračoval až do roku 2021, kdy činily 56 miliard EUR, poté se v reakci na krizi rychle zvýšily na odhadovaných 123 miliard EUR v roce 2022. Dotace na obnovitelné zdroje energie klesly v roce 2021 na 86 miliard EUR – poprvé od roku 2015 – a v roce 2022 se zvýšily jen mírně na 87 miliard EUR. Důvodem byly vysoké ceny na velkoobchodním trhu s elektřinou, které snížily částky dotací vyplácených v rámci nástrojů dynamické podpory. Na druhou stranu se podpora opatření v oblasti energetické účinnosti zvýšila z 22 miliard EUR v roce 2021 na 32 miliard EUR v roce 2022. Podpora všech ostatních forem energie, včetně elektřiny jako nosiče a jaderné energie, činila v roce 2022 180 miliard EUR.

V letech 2021–2022 představovaly dotace v energetice spojené s novými vnitrostátními opatřeními na ochranu spotřebitelů v EU před vysokými cenami odhadem 195 miliard EUR. V celé EU bylo zavedeno nejméně 230 dočasných vnitrostátních opatření k řešení krize v oblasti cen energií. Hlavními přímými příjemci těchto podpůrných opatření byly domácnosti (58 miliard EUR), následované sektorem podnikání a průmyslovými spotřebiteli (45 miliard EUR) a silniční dopravou (23 miliard EUR). Podpora napříč odvětvími činila 69 miliard EUR.

Rok 2022 byl prvním rokem, kdy členské státy musely v rámci svých integrovaných vnitrostátních zpráv o pokroku v oblasti energetiky a klimatu informovat o pokroku, kterého dosáhly při postupném odstraňování dotací v energetice, zejména dotací na fosilní paliva. Tato zpráva navíc obsahuje nový oddíl, který hodnotí environmentální dopad dotací na fosilní paliva.

Tato zpráva se opírá o údaje z externí studie 3  , která byla pro Komisi vypracována podle mezinárodně uznávané metodiky. Některé údaje za rok 2022 nebyly v době dokončení studie (srpen 2023) plně k dispozici nebo ověřeny, takže údaje za rok 2022 mohou vycházet z technik zmírnění nedostatku údajů 4 . Stejně jako u předchozích vydání měly členské státy možnost poskytnout k údajům použitým pro studii zpětnou vazbu.

1.Trendy v oblasti dotací v energetice v EU

Dotace jsou v této zprávě definovány podle metodiky stanovené Světovou obchodní organizací (WTO) 5 , která byla použita v podpůrné studii Komise 6 a v předchozích vydáních této zprávy. Tato metodika definuje dotace jako vládní opatření spadající do jedné z těchto čtyř kategorií: i) přímé převody finančních prostředků, ii) vládní (daňové) příjmy, které jsou jinak ušlé (nevybrané), iii) poskytování zboží a služeb nebo nákup zboží ze strany vlád a iv) cenové a příjmové podpory.

Zpráva rovněž zkoumá různé charakteristiky dotací: i) cíl, který se snaží podpořit (výroba, spotřeba/poptávka, infrastruktura nebo energetická účinnost), ii) typ paliva, který podporují (fosilní paliva, obnovitelné zdroje, jádro), iii) hospodářská odvětví, která jsou příjemci dotace (odvětví energetiky, dopravy, průmyslu, zemědělství 7 , bydlení, služeb atd.) nebo iv) zda jsou environmentálně škodlivé nebo prospěšné.

1.1Celkové dotace v energetice v EU

Celková výše dotací v energetice v EU-27 (obrázek 1) v roce 2022 se odhaduje na 390 miliard EUR (+80 % ve srovnání s 216 miliardami EUR 8 v roce 2021).

Hospodářské oživení v roce 2021 vyvolalo tlak na růst cen energií a následně i na dotace. Dotace v energetice se již zvýšily z 200 miliard EUR v roce 2020 na 216 miliard EUR v roce 2021. Údaje odhadované pro rok 2022 ukazují, že v důsledku dopadu opatření přijatých členskými státy se dotace dramaticky zvýšily a v roce 2022 dosáhly 390 miliard EUR. V reakci na krizi v oblasti cen energií bylo v členských státech EU vytvořeno nebo rozšířeno nejméně 230 dočasných dotačních opatření s cílem zmírnit dopad vysokých a kolísavých cen.

Obrázek 1: Celkové dotace v energetice v EU-27 (2015–2022; mld. EUR z roku 2022)  9 10

Zdroj: Enerdata, Trinomics, 2023. Pozn.: odhady pro rok 2022 jsou znázorněny šrafováním

Dotační podpora se v roce 2022 vyvíjela u jednotlivých technologií odlišně. Dotace na elektřinu 11 vzrostly trojnásobně, zatímco celkové dotace na fosilní paliva se v roce 2022 oproti roku 2021 zdvojnásobily. Dotace podporující všechny energie 12 (např. prostřednictvím příjmové podpory 13 ) byly v roce 2022 2,4krát vyšší než v roce 2021. Zatímco podpora energie z obnovitelných zdrojů zůstala v roce 2022 zhruba stejná jako v letech 2020–2021, podpora opatření v oblasti energetické účinnosti se v tomto období zvýšila o 40 %, a to zejména díky podpoře energetických renovací poskytované v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.