24.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 320/47


Oznámení o provádění rozhodnutí Orgánu Světové obchodní organizace pro řešení sporů ohledně ochranného opatření použitelného na dovoz některých výrobků z oceli do Unie

(2022/C 320/21)

Dne 31. května 2022 přijal Orgán pro řešení sporů WTO (DSB) zprávu panelu ve sporu předloženém Tureckem, DS595 Evropská unie – ochranná opatření týkající se některých výrobků z oceli (1). Panel ve své zprávě dospěl k závěru, že vysvětlení a odůvodnění poskytnuté ze strany EU s ohledem na některé aspekty jejího původního opatření nesplňují požadavky Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „Dohoda o WTO“).

Účelem tohoto oznámení je informovat zúčastněné strany o tom, že Komise provede doporučení a rozhodnutí DSB. Komise zúčastněné strany vyzývá, aby k tomu zaslaly své připomínky. EU provede dané opatření tím, že ochranné opatření týkající se některých výrobků z oceli uvede do souladu s Dohodou WTO o ochranných opatřeních a dohodou GATT 1994 v případech, kdy panel WTO dospěl k závěru, že ochranné opatření EU není s uvedenými dohodami v souladu. Zjištění panelu ohledně nesouladu se týkala dvou právních skutečností podle čl. XIX odst. 1 písm. a) GATT 1994 a dvou prvků jedné právní skutečnosti podle čl. 4 odst. 1 písm. b) Dohody WTO o ochranných opatřeních.

Pokud jde o čl. XIX odst. 1 písm. a) GATT 1994, původní ochranné opatření dostatečně nevysvětlovalo, jak došlo k nárůstu dovozu v důsledku nepředvídaného vývoje, který byl identifikován. Uvedené opatření rovněž neidentifikovalo povinnosti podle GATT, jejichž účinek způsobil nárůst dovozu.

Pokud jde o čl. 4 odst. 1 písm. b) Dohody WTO o ochranných opatřeních, panel dospěl k závěru, že dva ústřední prvky určování hrozby vážné újmy nebyly „založeny na údajích“: zaprvé zjištění, že domácí výrobní odvětví bylo navzdory zlepšení své výkonnosti „nestabilní a zranitelné“, a zadruhé zjištění, že další nárůst objemu dovozu v budoucnu by domácímu výrobnímu odvětví způsobil vážnou újmu.

Pro účely provádění hodlá Komise doplnit výše uvedené prvky do prováděcího nařízení (EU) 2019/159 (2). Zúčastněné strany se tedy vyzývají, aby předložily připomínky výhradně k uvedeným bodům.

Zjištění panelu v daném ohledu jsou uvedena v bodě 7.3.2.3 zprávy panelu, pokud jde o souvislost mezi nárůstem dovozu a nepředvídaným vývojem, v bodě 7.4 zprávy panelu, pokud jde o účinky povinností, a v bodě 7.6.2 zprávy panelu, pokud jde o hrozbu vážné újmy.

1.   Postup

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Komise opětovně zahajuje původní šetření týkající se ochranného opatření, a to k momentu, kdy jsou zapotřebí další objasnění vzhledem k zjištěním panelu. Daným momentem je okamžik těsně před přijetím konečného ochranného opatření.

1.1.   Písemná podání

Zúčastněné strany, které se chtějí účastnit řízení, se vyzývají k tomu, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly Komisi příslušné důkazy. Komise musí tyto informace a důkazy obdržet do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku (3).

1.2.   Předkládání informací a prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení

Zúčastněné strany mohou zpravidla předkládat informace pouze ve lhůtách stanovených v tomto oznámení. O jakékoli prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení lze požádat pouze za výjimečných okolností a toto prodloužení bude povoleno jen v řádně odůvodněných případech. Řádně odůvodněné výjimečné prodloužení lhůty k předložení podání bude obvykle omezeno na další tři dny.

Zúčastněné strany se žádají, aby neposkytovaly další informace mimo období stanovená v tomto oznámení, ani v další komunikaci zasílané Komisí. Aby Komise šetření uzavřela řádně a včas, nebude přihlížet k žádnému podání, protiargumentu ani jinému písemnému dokumentu, jenž není podán ve lhůtě, kterou stanovila.

1.3.   Pokyny pro písemná podání a korespondenci

Na informace předkládané Komisi v rámci řízení na ochranu obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které Komisi výslovně umožňuje a) použít tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu a b) poskytnout tyto informace a/nebo údaje zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit svá práva na obhajobu.

Všechna písemná podání zúčastněných stran, pro která je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Sensitive“ (4). Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

Strany, které sdělily informace označené poznámkou „Sensitive“, musí podle článku 8 nařízení (EU) 2015/478 (5) a článku 5 nařízení (EU) 2015/755 (6) předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označeno poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací, a Komise jej musí obdržet současně s verzí „Sensitive“.

Pokud strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout.

Zúčastněným stranám se důrazně doporučuje, aby veškerá podání a žádosti předkládaly prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), případně včetně naskenovaných plných mocí.

Použitím stránek TRON.tdi nebo e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze prostřednictvím stránek TRON.tdi nebo elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání prostřednictvím stránek TRON.tdi, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G, unit G5

Office: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mailová adresa: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu

2   Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Zúčastněné strany mají možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření, pokud budou výsledkem opětovného zahájení původního šetření ochranného opatření pravděpodobně dotčeny a pokud existují zvláštní důvody pro jejich slyšení. Jakákoli žádost o slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze tohoto šetření musí být podána do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

3   Úředník pro slyšení

Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

Zúčastněné strany mohou požádat úředníka pro slyšení o intervenci. Tyto intervence se v zásadě omezují na otázky, které vyvstaly v průběhu současného přezkumného řízení.

Žádost o intervenci úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se při podávání žádosti o intervenci úředníka pro slyšení řídily časovými rámci stanovenými v bodě 1.1 tohoto oznámení. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, může úředník pro slyšení rovněž přezkoumat důvody pro tyto opožděné žádosti, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

4   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (7).

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetové stránce GŘ pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  Zpráva panelu je k dispozici na adrese: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/595R.pdf&Open=True

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 ze dne 31. ledna 2019 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 27).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).

(4)  Dokument označený poznámkou „Sensitive“ je považován za důvěrný podle článku 8 nařízení (EU) 2015/478, článku 5 nařízení (EU) 2015/755 a čl. 3 odst. 2 Dohody WTO o ochranných opatřeních. Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(5)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).