24.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 131/5


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 131/05)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022)1525

27. března 2022

4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO)

Číslo ES: -, Číslo CAS: -

Sekisui S-lec BV Roermond, Metaalweg 5, 6045 JB Roermond, Nizozemsko

REACH/22/7/0

Průmyslové použití jako polymerní aditivum 4-NPnEO při výrobě mezivrstvých polymerních fólií pro vrstvené bezpečnostní sklo

4. ledna 2028

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise: Povolení (europa.eu).