23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/13


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/11)

Rozhodnutí, kterým se částečně uděluje povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1511

16. března 2022

Vysokoteplotní černouhelná smola (CTPht)

č. ES: 266-028-2, č. CAS: 65996-93-2

Koppers Denmark ApS, Avernakke, 5800 Nyborg, Dánsko

REACH/22/11/0

Použití vysokoteplotní černouhelné smoly (CTPht) ve složení směsí výhradně pro průmyslová použití, která nespadají do oblasti působnosti požadavku povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1907/2006

4. října 2032

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

Anthracenový olej („AO“)

č. ES: 292-602-7, č. CAS: 90640-80-5

REACH/22/11/1

Použití anthracenového oleje ve složení směsí výhradně pro průmyslová použití, která nespadají do oblasti působnosti požadavku povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1907/2006


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu)