23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/7


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/05)

Rozhodnutí o zamítnutí povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Žádost o povolení

Nepovolené použití

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1512

16. března 2022

Dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní

č. ES 266-028-2 CAS 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Barancaldo Vizcaya, Španělsko

Jako pojivo při výrobě hliněných terčů

V žádosti nebylo prokázáno, že v souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití příslušné látky a že zde neexistují vhodné alternativy.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).