23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/5


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/04)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1498

16. března 2022

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

(4-terc-OPnEO)

č. ES: –, číslo CAS: –

SEBIA, Parc Technologique Léonard de Vinci, 91090, Lisses, Francie

REACH/22/3/0

REACH/22/3/1

REACH/22/3/2

Průmyslové použití látky 4-terc-OPnEO z důvodu jejích „smáčivých“ detergenčních vlastností při výrobě pufrů, činidel a gelových nosičů umožňujících rozpouštění, ředění a dobré roztírání substrátů a činidel, které jsou nezbytné pro optimalizaci fungování a citlivosti diagnostického testu in vitro na bázi gelové elektroforézy

Průmyslové použití látky 4-terc-OPnEO z důvodu jejích detergenčních vlastností při výrobě elektroforézních gelů za účelem zajištění určování polohy specifických proteinů, které je nezbytné pro intepretaci výsledků diagnostického testu in vitro na bázi gelové elektroforézy

Průmyslové použití látky 4-terc-OPnEO z důvodu jejích detergenčních vlastností, které vedou k buněčné lýze a narušení proteinových interakcí a které jsou vyžadovány k výrobě činidel, jež se podílejí na stanovení proteinů, které jsou předmětem zájmu, v diagnostickém testu in vitro na bázi gelové a kapilární elektroforézy

4. ledna 2033

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise: Povolení (europa.eu).