31.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 417/18


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10934 – VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 417/11)

1.   

Komise dne 21. října 2022 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

VINCI Energies S.A. („VINCI Energies“, Francie), dceřiného podniku společnosti VINCI S.A. (Francie), nejvyšší mateřské společnosti skupiny VINCI Group,

osmi z podniků společnosti Kontron AG poskytujících služby IT, včetně jejich přímých a nepřímých dceřiných podniků („Kontron IT Service Companies“): Amanox Solutions AG (Švýcarsko), S&T Albania SH.p.k. (Albánie), S&T Serbia d.o.o. (Srbsko), hamcos IT Service GmbH (Německo), S&T Deutschland GmbH (Německo), S&T Mold srl., (Moldavsko), CITYCOMP Service GmbH, (Německo) a S&T CEE Holding s.r.o., (Slovensko).

Podnik VINCI Energies získá ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celkem Kontron IT Service Companies.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

VINCI je celosvětová diverzifikovaná organizace působící v oblasti koncesí a infrastruktury, stavebnictví, veřejných prací, stavebního inženýrství a energetiky. Podnik VINCI Energies v rámci VINCI Group působí prostřednictvím své značky Axians také v oblasti služeb IT. Síť společností Axians poskytuje služby IT, jako jsou cloudové infrastruktury a infrastruktury datových center, podnikové sítě, digitální pracovní prostředí, obchodní aplikace a analýza dat a kybernetická bezpečnost,

podniky Kontron IT Service Companies působí v poskytování poradenských služeb v oblasti infrastruktury IT, jako jsou datová centra a cloudové služby, a vytváření uzpůsobených koncepcí IT sítí a bezpečnosti pro infrastrukturu na místě a cloudovou infrastrukturu. Podniky Kontron IT Service Companies nabízejí rovněž zavádění, integraci a dodávky IT infrastruktury a softwarových aplikací a řešení.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10934 – VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.