28.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 370/6


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 370/04)

1.   

Komise dne 20. září 2022 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

3D Systems, Inc. („3DS“, USA), v konečném důsledku vlastněného společnostmi 3D Systems Corporation (USA) a 3D Canada Company (Kanada),

Saudi Arabian Industrial Investments Company („Dussur“, Saúdská Arábie), společně kontrolovaného podnikem Public Investment Fund of Saudi Arabia a podnikem Saudi Arabian Oil Company (Království Saúdská Arábie).

Podniky 3DS a Dussur získají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad nově založeným společným podnikem.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku 3DS: mateřský podnik skupiny společností v odvětví aditivní výroby / 3D tisku,

podniku Dussur: strategická investiční společnost, která působí ve strategických hospodářských odvětvích a zabývá se rozvojem multitransformačních odvětví ve všech průmyslových oblastech včetně držení, rozvoje, výstavby, užívání, údržby, prodeje, nákupu, pronájmu a leasingu nemovitých i movitých hmotných a nehmotných aktiv.

3.   

Společný podnik bude působit v oblasti poskytování služeb 3D tisku zejména v Království Saúdská Arábie.

4.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

5.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.