14.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/16


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10747 – BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 271/12)

1.   

Komise dne 8. července 2022 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Baker Hughes Company („BHC“) (USA),

Saudi Arabian Industrial Investments Company JSC („Dussur“), kontrolovaného podniky Saudi Aramco (Království Saúdská Arábie) a Saudi Arabian Public Investment Fund („PIF“),

Baker Petrolite Saudi Company Limited („navrhovaný společný podnik“) (Království Saúdská Arábie).

Podniky BHC a Dussur získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad navrhovaným společným podnikem.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.   

Předmět podnikání příslušných podniků:

BHC je mateřská společnost skupiny podniků v odvětví energetických technologií působící ve více než 120 zemích, s rozmanitým portfoliem vybavení a služeb, jež pokrývají celý energetický a průmyslový hodnotový řetězec,

Dussur je strategická investiční společnost.

3.   

Navrhovaný společný podnik bude působit v odvětví speciálních chemických látek v Království Saúdská Arábie.

4.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

5.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10747 – BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.