V Bruselu dne 17.6.2022

COM(2022) 404 final

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI EVROPYPřeměna vize na konkrétní opatření


„V Evropě vzpomínky na vlastní minulost vždy utvářely naši budoucnost. A to je ještě důležitější v době, kdy se na náš kontinent vrátilo nemyslitelné. Nehorázné pokusy Ruska překreslit mapy a přepsat i ty nejtragičtější části našich dějin nám připomněly, jak je nebezpečné ztratit kontrolu nad vlastní minulostí i budoucností. Žít v neustálé přítomnosti a myslet si, že věci nikdy nemohou být jinak. Že nemohou existovat lepší způsoby, jak věci dělat. A co hůř: že věci zůstanou stále stejné, jen když se my nezměníme. To je tak špatné! Stát na místě znamená ustupovat.“

Předsedkyně Komise von der Leyenová,
9. května 2022, slavnostní zakončení konference o budoucnosti Evropy

1.ÚVOD

Již dlouho se říká, že Evropská unie postupuje rychleji a dosahuje většího pokroku, když musí. Často citovaný výrok Jeana Monneta, že Unie „bude utvářena během krizí a bude souhrnem přijatých řešení těchto krizí“, platí po většinu historie EU – zejména v posledních dvou letech, kdy jsme společně čelili globální pandemii a brutální agresivní válce odehrávající se na našem prahu. Současně sílí volání evropských občanů po změně a reformě a po úsilí o zlepšení Evropy podle jejich vlastních podmínek. Proto předsedkyně von der Leyenová ve svých politických směrech z července 2019 vyzvala k uspořádání konference o budoucnosti Evropy, která by byla součástí vize nového impulsu pro evropskou demokracii, a zavázala se, že naváže na její výsledky.

Konference o budoucnosti Evropy, která byla zahájena na Den Evropy 2021 a trvala jeden rok, byla bezprecedentním testem celoevropské poradní demokracie – doposud největším a nejrozsáhlejším svého druhu. Spojila lidi všech věkových kategorií, zemí a prostředí, z nichž mnozí se nikdy Evropou nezabývali nebo neznali institucionální strukturu Evropské unie. Ti všichni přinesli své různé příběhy a pohledy, své různé jazyky a identity, aby představili svá očekávání od Evropy a společně vytvořili vizi její budoucnosti.

Konference a její účastníci tak vyjádřili hodnotu a potřebu lepšího zapojení občanů do tvorby politik, které ovlivňují jejich životy. Vdechla nový život do způsobu, jakým vrstevnatá evropská demokracie funguje, a ukázala potenciál skutečného evropského veřejného prostoru, v němž se lidé v celé Unii mohou zabývat tím, co je pro ně nejdůležitější.

Příkladem toho byl způsob, jakým občané a orgány, zákonodárci i laici diskutovali o zásadních otázkách naší doby a navrhli řadu řešení v oblastech, které budou určovat budoucnost Evropy: od změny klimatu a životního prostředí až po digitalizaci a demokracii, zdraví a sociální spravedlnost a rovnost, ekonomiku a bezpečnost, hodnoty a kulturu – a mnohem víc. Výsledek byl nevyhnutelně ovlivněn také dnešními souvislostmi, zejména střetem krizí, kterým musela Evropa v posledních dvou letech čelit. Ve všech tématech se odrážel dopad pandemie COVID-19 na naše zdraví a ekonomiky, zatímco nevyprovokovaná a neoprávněná válka Ruska proti Ukrajině důrazně upozornila na potřebu silnější Evropy ve světě, připravené hájit mír a hodnoty, jak to činí již více než 70 let.

Přestože konference přinesla mnoho kvalitních návrhů, její úspěch bude nakonec záviset na změně, kterou dokáže přinést. V tomto duchu se Evropská komise spolu s Evropským parlamentem a Radou ve společném prohlášení z března 2021 zavázaly, že navážou na předložené návrhy – každá v rámci svých pravomocí a v souladu se Smlouvami. Předsedkyně von der Leyenová tento závazek zopakovala na slavnostním zakončení konference dne 9. května 2022.

Toto sdělení je prvním krokem v tomto směru. Nabízí posouzení toho, co je třeba udělat v návaznosti na návrhy konference, podává přehled dalších kroků a stanoví, jak se nejlépe poučit z konference a začlenit poradní demokracii do tvorby politik a právních předpisů EU.

2.NAVAZUJÍCÍ KROKY: OD NÁVRHŮ K AKCI

Návrhy konference uvedené v závěrečné zprávě předané předsedům Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise mají široký záběr, jsou ambiciózní a hledí do budoucna. Jsou strukturovány do devíti obecných témat, přičemž některá navrhovaná opatření se přirozeně překrývají.

Konference: mnoho návrhů, jedna vize

Z roku akcí, panelových diskusí občanů a nápadů shromážděných online vzešlo 49 návrhů a 326 konkrétních opatření 1 strukturovaných do devíti témat:

změna klimatu a životní prostředí,

zdraví,

silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa,

EU ve světě,

hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost,

digitální transformace,

evropská demokracie,

migrace,

vzdělávání, kultura, mládež a sport.

Za čísly a mezi řádky těchto konkrétních návrhů se skrývá vize Evropy, která lidem usnadňuje každodenní život (ve venkovských i městských oblastech), která čelí našim generačním výzvám a která v konečném důsledku přináší to, co je pro lidi v životě nejdůležitější. Od potravin, které konzumují, přes vzduch, který dýchají, až po přírodu, kterou si užívají. Od přístupu ke zdravotní péči, vzdělání a bydlení, které jsou cenově dostupné, až po pocit bezpečí ve školách a domovech.

Návrhy ve všech oblastech vyzývají Evropu, aby se zaměřila na zajištění sociální ochrany a spravedlnosti a zároveň prosazovala své hodnoty a právní stát. Zdůrazňují, že Evropa musí spojit své síly a rozmanitost, aby mohla řešit největší problémy naší generace – od pandemií a války až po zelenou a digitální transformaci nebo demografické změny. V neposlední řadě silným tématem, které se opakovaně objevuje v různých oblastech, je potřeba, aby Evropa byla nezávislejší a lépe se dokázala zajistit v životně důležitých oblastech, od energie a udržitelných potravin, materiálů a léků až po digitální čipy a zelené technologie, kybernetickou a celkovou bezpečnost a obranu. Celkově opatření navržená konferencí vyzývají Evropu, aby byla aktivnější v oblastech, které jsou pro lidi kolektivně nebo individuálně důležité.

Posouzení návrhů

Aby bylo možné co nejtransparentněji a nejpříměji navázat na návrhy konference, je třeba nejprve provést analýzu, aby se zjistilo, co je nezbytné k realizaci těchto návrhů. Aby bylo toto hodnocení věrohodné, je třeba se držet ducha a litery toho, co bylo navrženo – bez jakéhokoli nového výkladu nebo výběru. To je uvedeno v příloze tohoto sdělení. Zmíněných 49 návrhů je rozděleno do stejných tematických oblastí, které zvolila konference, a pro každou oblast je uvedeno hodnocení Komise.

Příloha stanoví čtyři kategorie reakcí: stávající iniciativy, které se zabývají návrhy; iniciativy, k jejichž přijetí jsou Evropský parlament a Rada vyzývány; plánované akce, které povedou k naplnění myšlenek a začlení nové úvahy z konference, a nové iniciativy nebo oblasti práce inspirované návrhy, které spadají do působnosti Komise.

První kategorií jsou případy, kdy Komise již provádí iniciativy, které přímo reagují na dané návrhy. To by mohlo zahrnovat například evropský právní rámec pro klima, kde již vstoupily v platnost právní předpisy zakotvující cíle EU v oblasti klimatu. Nebo akt o digitálních službách, který zajistí, aby online prostředí zůstalo bezpečným prostorem, který chrání svobodu projevu a příležitosti pro digitální podniky. Zahrnuje také zřízení úřadu HERA (Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví), který má Evropě pomoci lépe se připravit a reagovat na přeshraniční zdravotní hrozby. Nebo historické dohody, kterých bylo dosaženo v oblasti minimální mzdy a zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech. Zahrnuje také konkrétní iniciativy na posílení mezinárodních partnerství a globální úlohy Evropy, například prostřednictvím strategie Global Gateway, jejímž cílem je investovat do inteligentní, čisté a bezpečné infrastruktury po celém světě v souladu s hodnotami EU.

Druhou kategorii tvoří návrhy, které předložila Komise a na kterých v současné době pracují spoluzákonodárci. V některých případech je to další impuls k urychlení legislativní práce, například v případě nového paktu o migraci a azylu, aktu o umělé inteligenci nebo iniciativ na posílení oběhového hospodářství v oblastech, jako jsou baterie nebo udržitelné výrobky. Zahrnuje také návrhy předložené v rámci balíčku k dosažení 55% snížení emisí (Fit for 55), které jsou nezbytné pro splnění evropských cílů v oblasti klimatu a také pro snížení energetické závislosti. Nebo naše iniciativa na posílení odolnosti a technologické suverenity EU prostřednictvím opatření, jako je akt o čipech.

Třetí kategorie zahrnuje oblasti, v nichž Komise již plánuje předložit návrhy a zohlední návrhy, které vzešly z konference. Patří sem akt o svobodě sdělovacích prostředků, jehož cílem bude zajistit pluralitu a nezávislost sdělovacích prostředků na vnitřním trhu EU, a legislativní návrh na posílení našich dodávek surovin, které jsou klíčové pro souběžnou transformaci nebo pro nový Evropský program inovací. Nebo legislativní rámec, jehož cílem bude urychlit a usnadnit přechod na udržitelné potravinové systémy. V nadcházejících týdnech a měsících Komise rovněž předloží návrhy, které budou přímo reagovat na některé z návrhů, ať už jde o obnovu naší přírody nebo zákaz vstupu výrobků vyrobených nucenou prací na trh EU.

V neposlední řadě čtvrtá oblast se týká případů, kdy jsou návrhy předložené konferencí částečně nebo zcela nové a vyžadují, aby Komise předložila nové iniciativy nebo návrhy. Mezi oblasti, v nichž konference navrhla novou práci, patří větší zaměření na lepší porozumění problémům duševního zdraví a návrhy na jejich lepší řešení v celé Evropě. Další doporučení se zaměřují na výživu a potravinovou bezpečnost a rovněž na zlepšení informací o výrobcích z hlediska ekologické stopy a dobrých životních podmínek zvířat. Navrhuje se také koordinovaný evropský přístup k monitorování darknetu a rovněž větší zaměření na těžbu kryptoměn.

Zásady navazujících kroků

Hodnocení ukazuje jasný směr a určuje oblasti, v nichž bude Komise muset předložit návrhy. Komise tak učiní nejpragmatičtějším možným způsobem, ať už prostřednictvím právních předpisů, nebo jinak. Bude plně využívat svého práva iniciativy podle Smluv s náležitým přihlédnutím k zásadám subsidiarity a proporcionality a pravidlům lepší tvorby právních předpisů. To zahrnuje vyhodnocení pravděpodobného dopadu daných možností politiky s tím, že se zajistí, aby nevznikly žádné negativní důsledky, a přezkoumá se, na jaké úrovni je rozhodování nejefektivnější.

Je také třeba poznamenat, že existuje rovněž mnoho oblastí, které vyžadují, aby Komise přijala nelegislativní opatření, a to buď z důvodu omezené legislativní pravomoci, nebo proto, že je to nejlepší způsob, jak dosáhnout požadovaného výsledku. Zároveň není v pravomoci Komise reagovat na všechny návrhy a některé z nich by mohly být nejlépe iniciovány jinými orgány EU, členskými státy nebo místními a regionálními orgány.

První soubor nových návrhů bude oznámen v projevu o stavu Unie, který předsedkyně von der Leyenová přednese v září 2022, jakož i v doprovodném prohlášení o záměru. Tyto návrhy budou patřit mezi návrhy, které budou zahrnuty do pracovního programu Komise na rok 2023. Některé z nich by měly být zahrnuty ve společných legislativních prioritách dohodnutých mezi orgány EU a v budoucích pracovních programech Komise.

Smlouvy: co nejlépe využít to, co máme, a v případě potřeby provést změnu

V návaznosti na tyto návrhy by se nové reformy a politiky neměly vzájemně vylučovat s diskusemi o změně Smlouvy. Změna Smlouvy by neměla být samoúčelná a pro naprostou většinu opatření lze a bude třeba udělat mnoho kroků v rámci stávajících smluv. Stejně jako ústavní texty členských států jsou i smlouvy EU živými nástroji. Orgány EU a členské státy se během mandátu této Komise dohodly, že při pořizování miliard vakcín pro občany v celé Evropě nebo pro nastartování ekonomiky budoucnosti prostřednictvím programu NextGenerationEU využijí veškerý potenciál smluv EU. V té době EU také stanovila ambiciózní a právně závaznou cestu ke klimatické neutralitě, změnila pravidla hry v digitálním světě a prostřednictvím programu SURE podpořila malé podniky, aby si udržely své zaměstnance během pandemie. Všechna tato práce byla možná díky politické vůli, kterou projevily orgány pracující v ve vzájemné součinnosti, aby reagovaly na naléhavou povahu výzev.

Nevyužitý potenciál je také ve stávajících smlouvách a tento potenciál by mohl pomoci reagovat na návrhy konference, zejména využitím překlenovacích ustanovení k přechodu na hlasování kvalifikovanou většinou v určitých oblastech politiky. K tomu výslovně vyzvala předsedkyně von der Leyenová ve svých politických směrech a v projevu o stavu Unie, a to v oblastech, jako jsou energetika, daně a důležité aspekty společné zahraniční a bezpečnostní politiky, například sankce a lidská práva.

Některé myšlenky, které konference předložila, jsou však skutečně inovativní a vyzývají EU, aby se vydala novými, dosud neprozkoumanými cestami. Některé návrhy výslovně vyzývají ke změně Smlouvy. Patří sem oblasti, jako je zdravotnictví nebo obrana.

Konference dala nový impuls k tomu, aby se pozornost zaměřila na obnovu a zlepšení evropského projektu, přičemž se vychází z jeho základů, které budou v případě potřeby aktualizovány. Jak uvedla předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu na konferenci, Komise bude vždy stát na straně těch, kteří chtějí Evropskou unii reformovat, aby lépe fungovala, a to i prostřednictvím změny Smlouvy, pokud to bude nutné. 

V tomto duchu Komise vítá ochotu Evropského parlamentu poprvé využít svých pravomocí, které získal na základě Lisabonské smlouvy, a navrhnout změny Smluv. Parlament stanovil řadu oblastí, v nichž by podle jeho názoru měly být změny Smluv projednány v rámci konventu. Komise je připravena v plném rozsahu plnit svou institucionální úlohu v rámci postupu stanoveného v článku 48 Smlouvy o Evropské unii, a zejména vydat své stanovisko v reakci na konzultaci Evropské rady.

3.BUDOUCNOST: OBČANÉ V CENTRU EVROPSKÉ DEMOKRACIE

Kromě velkého množství kvalitních politických návrhů a podnětu k reformě konference také nastínila, jak může evropský veřejný prostor vzkvétat a jak může být naše demokracie obohacena, na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni, zapojením občanů. Přinesla stovky veřejných debat a diskusí politiků s občany nebo mezi občany ve všech koutech Evropy. Nové poradní formáty – jako například vícejazyčná digitální platforma a evropská panelová diskuse občanů – umožnily Evropanům sdílet své názory na otázky, které považují za důležité pro utváření budoucnosti naší Unie. A zjišťovala názory těch nejobtížněji oslovitelných, kteří se politikou zabývají jen zřídka nebo třeba v předchozích evropských volbách nehlasovali.

Řada novinek, které konference přinesla, je vodítkem k tomu, jak lépe zapojit občany do stanovování priorit a ambicí, jakož i do koncipování a tvorby politik na evropské úrovni. Na základě konference a svých vlastních stávajících nástrojů Komise navrhne způsoby, jak zajistit, aby občané hráli při tvorbě politiky EU tuto výraznější úlohu.

Ústředním a obzvláště inovativním prvkem konference byly evropské panelové diskuse občanů. Celkem 800 náhodně vybraných občanů, z nichž třetinu tvořili mladí lidé, se sešlo na třech poradách, kde předložili svá doporučení. Řada členských států uspořádala vnitrostátní panelové diskuse občanů založené na stejných principech.

V návaznosti na tento úspěch Komise umožní panelům občanů projednat a předložit doporučení před některými klíčovými návrhy, a to v rámci své širší tvorby politik a v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy. V závislosti na konkrétní záležitosti se může jednat buď o celoevropské, nebo menší cílené panelové diskuse, které se budou zabývat konkrétními politickými otázkami. Stejně jako v případě konference by účastníci měli být vybráni náhodně. Měli by však také odrážet evropskou rozmanitost a demografii. Mladé lidé by měli tvořit třetinu účastníků. V případě potřeby bude do posouzení dopadů začleněna „zpráva pro občany“, která shrne výsledky těchto participativních a poradních procesů. Pokud jsou všichni účastníci mladí lidé, jde o tzv. „test mládeže“. První z této nové generace panelových diskusí s občany bude zahájena v souvislosti s projevem o stavu Unie v roce 2022.

Vícejazyčná digitální platforma umožnila účastníkům sdílet své nápady a uvažovat o nich pomocí několika kliknutí a zároveň poskytla půdu pro mnoho akcí, které se pod záštitou konference konaly po celé Evropě. Do května 2022 navštívilo vícejazyčnou digitální platformu téměř 5 milionů individuálních návštěvníků, účastnilo se více než 750 000 účastníků, diskutovalo se o více než 18 000 nápadech a uskutečnilo se více než 6 500 akcí.

V reakci na výzvy účastníků konference ke zřízení online konzultačních platforem se portál Komise „Podělte se o svůj názor“ stane jednotným místem pro online zapojení občanů, kde budou shromážděny všechny informace o mechanismech zapojení občanů, které Komise provozuje. Toto nové online centrum začlení klíčové funkce vícejazyčné digitální platformy konference: přímé výměny mezi občany, komentování (díky nástroji eTranslation ve všech úředních jazycích EU), ale také online ankety a pořádání online participativních akcí. Bude základem nového ekosystému demokratické angažovanosti a inovací.

Jedná se o součást širšího úsilí Komise o posílení demokracie a veřejného prostoru v Evropě. V době rostoucích konfliktů a autoritářství po celém světě je třeba věnovat pozornost demokraciím a demokratické odolnosti a pečovat o ně více než kdy jindy. V rámci evropského akčního plánu pro demokracii Komise nedávno navrhla opatření, která mají posílit evropské politické strany a umožnit jim vést přeshraniční kampaně v rámci opatření na ochranu integrity voleb a otevřené demokratické diskuse. Komise rovněž předložila návrhy na zachování a posílení práv mobilních občanů EU, zejména pro volby do Evropského parlamentu. Obdobně Evropský parlament nedávno navrhl reformu volebního práva EU a předložil návrhy na zařazení nadnárodních seznamů do příštích evropských voleb. Komise podpoří Evropský parlament při dosahování dohody o volebním právu v Radě.

Je to také příležitost k zahájení úvah o tom, jak lze zkušenosti získané na konferenci promítnout do podpory evropské občanské identity. To by zahrnovalo zejména posouzení způsobu, jakým mohou vzdělávání a komunikace poskytnout prostor pro rozvoj tohoto typu zapojení.

4.ZÁVĚR

Jak je uvedeno v tomto sdělení a jeho příloze, konference přinesla mnoho věcí, na kterých je třeba pracovat. Přinesla však také mnoho poznatků a mnoho věcí, které je třeba zachovat – zejména energii a impuls pro zlepšení Evropy a její posun vpřed. Konference sice skončila, ale teprve nyní se začíná pracovat na jasných návrzích na zlepšení Evropy a na zajištění toho, aby se všichni občané mohli i nadále vyjadřovat k politikám, které je ovlivňují.

Konference ukázala, že Evropané jsou odhodláni budovat lepší budoucnost. V Evropské unii vidí způsob, jak toho dosáhnout, a chtějí ji budovat společně s volenými zástupci. Evropa míra a prosperity, spravedlnosti a pokroku, Evropa, která je sociální a udržitelná, která je starostlivá a zároveň se nebojí provádět odvážné politiky, které budou přínosem pro všechny generace. Jejich vize je jasná a mnoho iniciativ uvedených v tomto sdělení umožní Komisi začít tuto vizi realizovat.

Opatření navazující na výsledky konference jsou společnou odpovědností zúčastněných orgánů v souladu s jejich institucionálními pravomocemi a s ohledem na zásady subsidiarity a proporcionality. Jasná a účinná komunikace bude mít v tomto následném kroku zásadní význam, zejména pro zajištění účasti občanů a vybudování důvěry v proces a jeho výsledky. Aby byli občané průběžně informováni a aby se udrželo tempo, bude na podzim roku 2022 uspořádána akce zaměřená na zpětnou vazbu ke konferenci. Tato akce by měla poskytnout příležitost sdělit, jak uvedené tři orgány EU na konferenci navázaly, a zhodnotit pokrok v dané fázi procesu. Bude to příležitost vytvořit jasnou a soudržnou vazbu mezi výsledky konference a budoucími činnosti, které podnítila.

(1)

Přečtěte si závěrečnou zprávu na platformě konference. 


V Bruselu dne 17.6.2022

COM(2022) 404 final

PŘÍLOHA

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KONFERENCE O BUDOUCNOSTI EVROPY


Přeměna vize na konkrétní opatření


PŘÍLOHA

V této příloze je uveden neúplný seznam právních předpisů a dalších iniciativ, kterými Komise plní nebo bude plnit návrhy a opatření vyplývající z konference o budoucnosti Evropy a které spadají do její pravomoci. Komise vypracuje svá plánovaná opatření a legislativní návrhy vycházející z návrhů konference, a to při plném dodržování svých norem pro zlepšení právní úpravy, jakož i zásad subsidiarity a proporcionality a s náležitým ohledem na finanční omezení v rámci současného víceletého rozpočtu. Rovněž bude usilovat o to, aby navrhované iniciativy doprovázely masivní komunikační akce a kampaně s cílem zapojit občany do politických opatření EU a do toho, jaký dopad mají na jejich každodenní život a jaký z nich mají prospěch.

Pro každé z devíti témat konference příloha uvádí návrhy konference a stanoví:

příslušná opatření, která již navrhla nebo zahájila Komise pod vedením von der Leyenové,

příslušné navrhované právní předpisy, k jejichž přijetí vyzývá Evropský parlament a/nebo Radu,

příslušná plánovaná opatření a právní předpisy,

příslušné nové oblasti činnosti, k nimž dala konference podnět.

Pořadí iniciativ Komise v jednotlivých oddílech odpovídá pořadí návrhů a opatření konference. Pokud iniciativa nebo právní předpis EU pokrývají několik témat konference, jsou uvedeny pouze jednou, a to u nejvýznamnějšího návrhu konference. Například projekt REPowerEU se dotýká myšlenek uvedených v oddílech Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa a Změna klimatu a životní prostředí, ale týká se především energetické nezávislosti, a proto je uveden v oddíle EU ve světě.

V příloze jsou uvedeny nejen právní akty, ale také komunikační nástroje a programy.

Jelikož mnohé z návrhů konference jsou v souladu s opatřeními a právními předpisy, které má Komise v plánu, příslušné návrhy konference se promítnou do příprav těchto plánovaných opatření a návrhů. Výsledky konference budou pro Komisi nejen podnětem pro nové oblasti úvah, ale obohatí její úvahy o opatřeních a legislativních i nelegislativních návrzích, které jsou v současné době ve fázi plánování.

Politiky EU pomáhá realizovat celá řada fondů a dalších podpůrných mechanismů. Mnohé z nich jsou průřezové a zahrnují opatření v několika tématech konference. Mezi hlavní takové fondy a mechanismy patří:

Nástroj pro oživení a odolnost,

Evropský fond pro regionální rozvoj,

Evropský sociální fond plus,

Fond soudržnosti (podporuje investice v oblasti životního prostředí a dopravy, včetně infrastruktury),

mechanismus pro spravedlivou transformaci, včetně Fondu pro spravedlivou transformaci (podporuje území nejvíce zasažená přechodem ke klimatické neutralitě),

Fond solidarity Evropské Unie,

dočasné rámce státní podpory,

inovační a modernizační fondy,

Nástroj pro propojení Evropy (podporuje růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost prostřednictvím cílených investic do infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky a digitálních služeb),

program Digitální Evropa,

Erasmus Plus,

Evropský sbor solidarity,

Kreativní Evropa s projekty I-Portunus, Kultura hýbe Evropou a Hudba hýbe Evropou podporující mobilitu umělců, tvůrců a kulturních pracovníků,

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova,

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond,

program Horizont Evropa zaměřený na výzkum a inovace,

program EU pro zdraví,

Azylový, migrační a integrační fond,

program Spravedlnost,

program Občané, rovnost, práva a hodnoty,

Fond pro vnitřní bezpečnost,

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa,

Nástroj technické podpory (poskytuje podporu a odborné znalosti členským státům s cílem pomoci při navrhování a provádění reforem, včetně reforem v oblasti klimatu, digitální transformace a zdraví).1. ZMĚNA KLIMATU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výsledkem konference bylo šest návrhů, které pomohou EU stát se lídrem v oblasti změny klimatu a životního prostředí 1 .

1.Zemědělství, produkce potravin, biologická rozmanitost a ekosystémy, znečištění – Bezpečná, udržitelná, spravedlivá, klimaticky odpovědná a cenově dostupná produkce potravin, která respektuje zásady udržitelnosti, životní prostředí, chrání biologickou rozmanitost a ekosystémy a zároveň zajišťuje potravinovou bezpečnost.

2.Zemědělství, produkce potravin, biologická rozmanitost a ekosystémy, znečištění – Chránit a obnovovat biologickou rozmanitost, krajinu a oceány a eliminovat znečištění.

3.Změna klimatu, energetika, doprava – Zvýšit evropskou energetickou bezpečnost a dosáhnout energetické nezávislosti EU a zároveň zajistit spravedlivou transformaci a poskytnout Evropanům dostatek cenově dostupné a udržitelné energie. Bojovat proti změně klimatu, přičemž EU by měla hrát úlohu globálního lídra v oblasti udržitelné energetické politiky a respektovat globální cíle v oblasti klimatu.

4.Změna klimatu, energetika, doprava – Poskytnout vysoce kvalitní, moderní, zelenou a bezpečnou infrastrukturu, zajistit propojení, včetně venkovských a ostrovních regionů, zejména prostřednictvím cenově dostupné veřejné dopravy.

5.Udržitelná spotřeba, balení a výroba – Zlepšit využívání materiálů a nakládání s materiály v EU, aby se staly více oběhovými, autonomními a méně závislými. Budování oběhového hospodářství podporou udržitelných výrobků a výroby v EU. Zajistit, aby všechny výrobky uváděné na trh EU splňovaly společné normy EU v oblasti životního prostředí.

6.Informovanost, povědomí, dialog a životní styl – Podporovat znalosti, povědomí, vzdělávání a dialog o životním prostředí, změně klimatu, využívání energie a udržitelnosti.

Komise v zájmu naplnění návrhů konference:

již předložila tato řešení:

Zelená dohoda pro Evropu,

strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, jejímž cílem je zajistit spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy,

reformovaná společná zemědělská politika,

akční plán pro nulové znečištění,

akční plán pro oběhové hospodářství,

strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030,

Lesní strategie EU do roku 2030,

závazek vysadit do roku 2030 tři miliardy stromů a aplikace pro počítání vysazených stromů MapMyTree,

sdělení týkající se udržitelné modré ekonomiky,

mise programu Horizont Evropa zaměřená na oceány,

akční plán pro ekologické zemědělství,

evropský právní rámec pro klima,

strategie EU pro udržitelnost chemických látek,

strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu,

strategie pro solární energetiku,

strategie pro energii z obnovitelných mořských zdrojů,

nařízení o taxonomii udržitelnosti v odvětví energetiky,

krizový pohotovostní plán pro odvětví dopravy,

evropská partnerství, například pro záchranu biologické rozmanitosti, pro přechod na čistou energii, pro „čisté letectví“, pro „evropskou železnici“, pro propojenou, kooperativní a automatizovanou mobilitu, pro „čistý vodík“, pro baterie, pro silniční dopravu s nulovými emisemi, pro klimaticky neutrální energeticky náročná odvětví „Processes4Planet“ (Procesy pro planetu),

mise EU mobilizující orgány a občany k tomu, aby se 100 měst stalo klimaticky neutrálními a inteligentními, aby se do roku 2030 obnovily naše oceány a vody, abychom se přizpůsobili změně klimatu tím, že se 150 regionů a obcí stane odolnými vůči změně klimatu, a aby se vytvořilo 100 živých laboratoří a majáků pro zdravou půdu v Evropě,

začlenění zásady „významně nepoškozovat“ a ambiciózních cílů pro výdaje související s klimatem do víceletého finančního rámce a finančního nástroje NextGenerationEU,

podprogram „Přechod na čistou energii“ a podprogram pro oblast klimatu, které jsou součástí programu LIFE,

rozhodnutí o Evropském roku železnice,

akční plán pro dálkovou a přeshraniční železniční dopravu,

iniciativa „renovační vlna“,

revize směrnice o průmyslových emisích a evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek,

revize plánů udržitelné městské mobility na základě rámce pro městskou mobilitu na rok 2021,

doporučení Komise týkající se energetické chudoby,

Evropský výzkumný prostor: pilotní akce v oblasti zeleného vodíku,

sdělení „Udržitelné uhlíkové cykly“ s několika opatřeními včetně „integrovaného posouzení využívání půdy v rámci biohospodářství“ na podporu biohospodářské strategie EU,

aliance pro čistý vodík, jejímž cílem je podporovat investice a stimulovat zavádění výroby a využívání čistého vodíku,

způsoby transformace na pomoc různým ekosystémům stát se odolnějšími, zelenějšími a digitálnějšími,

sdělení „Náš odpad, naše odpovědnost“,

evropský klimatický pakt,

Nový evropský Bauhaus,

strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky,

strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu,

platforma pro spravedlivou transformaci,

kodex chování pro podniky, které působí v potravinářském odvětví, jehož cílem je přispět k vytvoření sociálně odpovědného potravinového hodnotového řetězce, který snižuje ekologickou a klimatickou stopu EU,

doporučení ohledně zajištění spravedlivé transformace na klimatickou neutralitu,

Pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky a pro systém pro obchodování s emisemi,

vyzývá Evropský parlament a/nebo Radu, aby neprodleně přijaly:

balíček „Fit for 55“, jehož cílem je zajistit, aby politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, využívání půdy, dopravy a daní byly vhodné pro snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %,

omechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích,

orevize směrnice o zdanění energie s cílem aktualizovat minimální daňové sazby pro paliva a energetické produkty,

osměrnice o energetické účinnosti s vyšším cílem 13 % (z 9 %),

onařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví,

orevize nařízení, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro osobní automobily a pro lehká užitková vozidla,

onávrh na přezkum nařízení o přepravě odpadů,

opřepracované znění směrnice o energii z obnovitelných zdrojů s vyšším cílem 45 % (ze 40 %),

orevidovaná směrnice o energetické náročnosti budov,

oSociální klimatický fond,

orevize nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva,

oIniciativa pro námořní paliva FuelEU,

oiniciativa RefuelEU Aviation,

obalíček týkající se dekarbonizovaného plynu a vodíku,

osystém obchodování s emisemi, včetně jeho rozšíření na budovy a silniční dopravu,

orevidované nařízení o fluorovaných skleníkových plynech,

onařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,

iniciativu pro udržitelné výrobky,

kontrolu účelnosti zásady „znečišťovatel platí“,

revizi nařízení o TEN-T, kterým se zlepšuje kvalita železniční dopravní sítě v EU s cílem zajistit do roku 2030 vysoké standardy v hlavní síti TEN-T a do roku 2040 nové standardy v rozšířené síti,

směrnici o průmyslových emisích,

nařízení o odlesňování a znehodnocování lesů,

nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků, včetně digitálních pasů výrobků,

zlepšování postavení spotřebitelů v zájmu zelené transformace,

revizi nařízení o stavebních výrobcích, aby se zajistilo, že stávající regulační rámec je vhodný pro dosažení cílů udržitelnosti a ochrany klimatu ve stavebnictví,

návrh nového nařízení o přepravě odpadů,

hodlá předložit tyto návrhy:

zavedení cílů pro snížení množství potravinového odpadu,

environmentální tvrzení jako součást označení založená na metodách stanovení stopy,

právní předpisy týkající se udržitelných potravinových systémů (včetně označování udržitelných potravin),

pokyny k antimonopolní výjimce pro dohody o udržitelnosti v zemědělství,

akční plán na zachování rybolovných zdrojů a ochrany mořských ekosystémů,

společné sdělení o agendě EU v oblasti mezinárodní správy oceánů,

aktualizace směrnice o udržitelném používání pesticidů,

revize maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy, pokud jde o dovážené potraviny, s ohledem na environmentální aspekty celosvětového významu,

revize požadavků na údaje, kritérií pro schvalování a zásad posuzování pro mikroorganismy s cílem usnadnit jejich přístup na trh s přípravky na ochranu rostlin s nízkým rizikem,

právní předpisy pro závazné cíle EU v oblasti obnovy přírody,

certifikace pohlcování uhlíku,

politický rámec pro biologicky rozložitelné, kompostovatelné plasty a plasty z biologického materiálu,

legislativní návrh týkající se dobrých životních podmínek zvířat, včetně postupného ukončení a konečného zákazu používání klecových systémů pro širší spektrum zvířat v návaznosti na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu „End of the Cage Age“ (Konec doby klecové),

přezkum rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, jejímž cílem je ochrana mořského ekosystému a biologické rozmanitosti,

přezkum mandátu Evropské agentury pro námořní bezpečnost,

revize směrnice o znečištění z lodí,

revize směrnice o čištění městských odpadních vod,

revidovaný seznam látek znečišťujících povrchové a podzemní vody,

pokyny na podporu provádění nařízení o opětovném využívání vody,

revize právních předpisů týkajících se kvality vnějšího ovzduší, která by pomohla uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“,

revize iniciativy EU týkající se opylovačů s cílem lépe chránit hmyz,

opatření ke snížení neúmyslného uvolňování mikroplastů do životního prostředí,

sdělení týkající se přepracování Evropského strategického plánu pro energetické technologie,

multimodální digitální služby v oblasti mobility, které lépe začlení služby veřejné dopravy a železniční dopravy a usnadní digitální plánování cest,

CountEmissionsEU v oblasti dopravy,

revize nařízení o leteckých službách a nařízení o letištních časech,

Aliance pro letectví s nulovými emisemi s cílem urychlit přechod k uhlíkově neutrálnímu létání,

balíček týkající se nákladní dopravy šetrnější k životnímu prostředí, včetně návrhu týkajícího se těžkých nákladních vozidel,

právní předpisy týkající se rámce pro monitorování lesů, podávání zpráv a sběr údajů,

přezkum rámcové směrnice o odpadech, rovněž s cílem předcházet vzniku odpadů, harmonizovat systémy sběru odpadů a vytvořit harmonizovaná pravidla EU pro rozšířenou odpovědnost výrobců textilu s ekologickou úpravou poplatků,

celní reforma, jejímž cílem je posunout celní unii na vyšší úroveň a vybavit ji silnějším rámcem pro lepší ochranu občanů EU a jednotného trhu,

právní rámec pro zdraví půdy,

iniciativa týkající se doložení environmentálních tvrzení,

přezkum směrnice o obalech a obalových odpadech, včetně možných opatření týkajících se zálohových systémů,

iniciativa pro udržitelnou spotřebu zboží s cílem řešit plánované zastarávání a právo na opravu,

rozšíření systémů odpovědnosti výrobců, poskytováním pobídek a podporou sdílení informací a osvědčených postupů v oblasti recyklace odpadů,

plasty na jedno použití – prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a vykazování recyklovaného obsahu v plastových nápojových lahvích na jedno použití,

emisní normy Euro7 pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy,

zpráva o strategickém výhledu týkající se souběžné zelené a digitální transformace v nových geopolitických souvislostech,

zváží nové oblasti činnosti, jako jsou:

právní předpisy pro rostliny vypěstované pomocí určitých nových genomických technik,

normy pro dobré životní podmínky zvířat u dováženého zboží,

možnosti označování dobrých životních podmínek zvířat,

pokyny k uplatňování zásady „energetická účinnost na prvním místě“ v jednotlivých odvětvích,

posouzení návrhu aktualizovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu v celé EU,

posílení soukromého financování pro energetickou účinnost,

řešení dopadu nakládání s odpady na životní prostředí,

opatření k omezení světelného znečištění,

další podpora cyklistické infrastruktury a zón bez aut (regulace vjezdu vozidel do měst),

akční plán na podporu energetické transformace odvětví rybolovu a akvakultury,

legislativní návrh na zvýšení podílu vozidel s nulovými emisemi ve veřejných a podnikových vozových parcích nad určitou velikost,

posouzení potřeby celounijního osvobození jízdenek mezinárodní železniční dopravy od DPH, které by významně snížilo náklady pro cestující.2.ZDRAVÍ

Výsledkem konference byly čtyři návrhy týkající se zdraví 2 :

7.Zdravá výživa a zdravý životní styl – Zajistit, aby všichni Evropané měli přístup ke vzdělávání v oblasti zdravé výživy a ke zdravým a cenově dostupným potravinám, které jsou základním kamenem zdravého životního stylu.

8.Posílení systému zdravotní péče – Posílit odolnost a kvalitu našich systémů zdravotní péče.

9.Širší chápání zdraví – Přijmout holistický přístup ke zdraví, který by se kromě nemocí a léčby zabýval také zdravotní gramotností a prevencí a podporoval sdílené chápání problémů, kterým čelí nemocní nebo zdravotně postižení, v souladu s přístupem „jedno zdraví“, který by měl být zdůrazněn jako horizontální a základní zásada zahrnující všechny politiky EU.

10.Rovný přístup ke zdraví pro všechny – Zavést „právo na zdraví“ tím, že se všem Evropanům zaručí rovný a všeobecný přístup k cenově dostupné, preventivní, léčebné a kvalitní zdravotní péči.

Komise v zájmu naplnění návrhů konference:

již předložila tato řešení:

strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek, jejímž cílem je podpořit inovace v oblasti bezpečných a udržitelných chemických látek a zvýšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami,

akční plán pro ekologickou produkci a doprovodný legislativní balíček,

Evropský plán boje proti rakovině, který zahrnuje deset stěžejních iniciativ,

mise proti rakovině v rámci programu Horizont Evropa: spolupráce v rámci Evropského plánu boje proti rakovině, jehož cílem je do roku 2030 zlepšit život více než tří milionů lidí,

Farmaceutická strategie pro Evropu,

doporučení pro jednotlivé země v oblasti zdraví v rámci evropského semestru, ročního cyklu koordinace hospodářských politik,

Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA),

nařízení o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,

evropská partnerství, např. partnerství pro mikrobiální rezistenci v rámci iniciativy „Jedno zdraví“, pro podporu Evropského výzkumného prostoru pro zdravotnický výzkum, pro transformaci systémů zdravotní péče a pro připravenost na pandemii,

aktualizovaná pravidla DPH, včetně rozšířeného seznamu výrobků a služeb pro veřejné zdraví osvobozených od DPH,

iniciativa „Společně zdravější“, která má členským státům pomoci stanovit a provádět účinné politiky a účinná opatření ke snížení zátěže hlavních nepřenosných nemocí, včetně duševního zdraví,

kodex chování pro odpovědné podnikání v potravinářském odvětví a uvádění potravin na trh,

strukturovaný dialog o bezpečnosti dodávek léčivých přípravků s cílem posílit odolnost farmaceutických dodavatelských řetězců a zajistit bezpečnost dodávek, aniž by byla ohrožena cenová dostupnost,

evropský cloud pro otevřenou vědu, který má poskytovat specializované platformy (jako je evropská datová platforma COVID-19) pro sdílení lékařských výzkumných, klinických a genomických dat,

manifest pro výzkum COVID-19 v EU s cílem maximalizovat dostupnost výsledků výzkumu v boji proti pandemiím COVID-19,

nařízení, kterým se prodlužuje mandát Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí,

nařízení o rámci opatření pro zajištění dodávek lékařských protiopatření pro krizové situace v případě mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie,

povinná minimální kritéria pro nákup udržitelných potravin ve školách a veřejných institucích,

revize právního rámce pro krev, tkáně a buňky,

daňové pobídky členských států na podporu zdravého stravování,

vyzývá Evropský parlament a/nebo Radu, aby neprodleně přijaly:

nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách,

nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data, jehož cílem je zlepšit poskytování zdravotní péče v celé EU, umožnit lidem kontrolu nad jejich zdravotními daty, umožnit bezpečný přístup k individuálním elektronickým „pacientským souhrnům“ pro zdravotnické pracovníky (evropský individuální elektronický zdravotní pas), nabídnout soudržný, bezpečný, důvěryhodný a účinný rámec pro používání zdravotních dat,

hodlá předložit tyto návrhy:

revize nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, včetně harmonizovaného povinného označování výživové hodnoty na přední straně obalu, aby se spotřebitelé mohli informovaně rozhodovat o výběru zdravých a udržitelných potravin,

doporučení pro materiály a chemické látky, které jsou bezpečné a udržitelné již od fáze návrhu, které má průmyslu a regulačním orgánům poskytnout vodítko při výrobě nových materiálů a chemických látek,

revidované právní předpisy ve farmaceutické oblasti zajišťující rychlejší přístup ke kvalitním, bezpečným, cenově dostupným a ekologičtějším léčivým přípravkům ve všech členských státech,

revidované právní předpisy týkající se léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a děti,

akční plán pro lepší hospodaření s živinami,

doporučení týkající se rakoviny, které lze předcházet očkováním,

aktualizace doporučení o screeningu rakoviny,

inovativní přístupy k výzkumu a veřejným zakázkám na antimikrobiální látky a jejich alternativy,

nové akce pro usnadnění výměny a transplantace ledvin pro konkrétní příjemce a dárce v rámci pracovního programu EU pro zdraví (EU4Health) na rok 2023,

nová globální strategie v oblasti zdraví,

zváží nové oblasti činnosti, jako jsou:

digitální označování a označování na přední straně obalu, pokud jde o ekologickou stopu výrobku,

způsoby, jak zvýšit účast na Evropském týdnu veřejného zdraví,

patentový balíček, včetně iniciativy týkající se dodatkových ochranných osvědčení a nucených licencí na patenty,

opatření zaměřená na marketing a reklamu výrobků spojených s rizikem rakoviny,

účinky právních předpisů o zákazu kouření,

nový komplexní přístup k duševnímu zdraví.3. SILNĚJŠÍ EKONOMIKA, SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST A PRACOVNÍ MÍSTA

Výsledkem konference bylo šest obecných návrhů na posílení ekonomiky, sociální spravedlnosti a zaměstnanosti v EU 3 :

11.Udržitelný růst a inovace – Navrhujeme, aby EU podpořila přechod na udržitelný a odolný model růstu, v evropském semestru zohlednila zelenou a digitální transformaci se silným sociálním rozměrem a posílila postavení občanů, odborů a podniků. Tradiční makroekonomické ukazatele a HDP by mohly být doplněny o nové ukazatele, které by se zaměřovaly na nové evropské priority, jako je Zelená dohoda pro Evropu nebo evropský pilíř sociálních práv, a lépe odrážely zelenou a digitální transformaci a blahobyt lidí.

12.Posílení konkurenceschopnosti EU a další prohloubení jednotného trhu – Navrhujeme posílení konkurenceschopnosti a odolnosti hospodářství, jednotného trhu a průmyslu Evropské unie a řešení strategických závislostí. V EU musíme prosazovat podnikatelskou kulturu, v níž jsou podporovány inovativní podniky všech velikostí, a zejména mikropodniky, malé a střední podniky, jakož i začínající podniky (start-up), a v níž mohou tyto podniky prosperovat, s cílem přispět k odolnější a soudržnější společnosti. K usnadnění vize sociálnější Evropy je zapotřebí silné, fungující tržní hospodářství.

13.Trhy práce podporující začlenění – Navrhujeme zlepšit fungování trhů práce tak, aby zajišťovaly spravedlivější pracovní podmínky a podporovaly rovnost žen a mužů, zaměstnanost, včetně zaměstnanosti mladých lidí a zranitelných skupin. EU, členské státy a sociální partneři musí pracovat na odstranění chudoby pracujících, řešit práva pracovníků platforem, zakázat neplacené stáže a zajistit spravedlivou mobilitu pracovních sil v EU. Musíme podporovat sociální dialog a kolektivní vyjednávání. Je třeba zajistit plné provádění evropského pilíře sociálních práv, včetně jeho příslušných hlavních cílů pro rok 2030, a to na úrovni EU a na vnitrostátní, regionální a místní úrovni v oblastech „rovných příležitostí a rovného přístupu na trh práce“ a „spravedlivých pracovních podmínek“, a to při respektování pravomocí a zásad subsidiarity a proporcionality, a do Smluv začlenit protokol o sociálním pokroku. Přitom je třeba respektovat národní tradice a nezávislost sociálních partnerů a spolupracovat s občanskou společností.

14.Silnější sociální politiky – Navrhujeme snížit nerovnosti, bojovat proti sociálnímu vyloučení a řešit chudobu. Musíme zavést komplexní strategii boje proti chudobě, která by mimo jiné mohla zahrnovat posílení záruk pro děti a mládež, zavedení minimální mzdy, společný rámec EU pro systémy minimálního příjmu a důstojné sociální bydlení. Je třeba zajistit plné provádění evropského pilíře sociálních práv, včetně jeho příslušných hlavních cílů pro rok 2030, a to na úrovni EU a na vnitrostátní, regionální a místní úrovni v oblasti „sociální ochrany a začlenění“ s náležitým ohledem na respektování pravomocí a zásad subsidiarity a proporcionality, a do Smluv začlenit protokol o sociálním pokroku.

15.Demografická transformace – Navrhujeme řešit problémy vyplývající z demografické transformace, která je rozhodujícím prvkem celkové odolnosti Evropy, zejména nízkou porodnost a neustálé stárnutí populace, zajištěním podpory lidí v průběhu celého života. To by mělo zahrnovat komplexní opatření zaměřená na všechny generace, od dětí a mladých lidí, přes rodiny, obyvatelstvo v produktivním věku až po starší osoby, které jsou stále připraveny pracovat, jakož i osoby v důchodu nebo osoby, které potřebují péči.

16.Fiskální a daňová politika – Navrhujeme, aby EU podporovala investice orientované na budoucnost a zaměřené na zelenou a digitální transformaci se silným sociálním a genderovým rozměrem, a to i s přihlédnutím k příkladům plánu NextGenerationEU a nástroje SURE. EU musí vzít v úvahu sociální a ekonomické dopady války proti Ukrajině a souvislost mezi správou ekonomických záležitostí EU a novým geopolitickým kontextem a posílit svůj rozpočet prostřednictvím nových vlastních zdrojů. Občané si přejí, aby se zdanění přesunulo od lidí a malých a středních podniků a zaměřilo se na neplatiče daní, velké znečišťovatele a zdanění digitálních gigantů, a zároveň chtějí, aby EU podporovala schopnost členských států a místních orgánů sebefinancovat se a využívat finanční prostředky EU.

Komise v zájmu naplnění návrhů konference:

již předložila tato řešení:

akční plán pro sociální ekonomiku usnadňující rozvoj a růst organizací sociální ekonomiky,

revize směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh,

sdělení o politice hospodářské soutěže připravené na nové výzvy,

aktualizovaná průmyslová strategie a spuštění aliancí v oblasti surovin, čistého vodíku, baterií, plastů v oběhovém hospodářství, průmyslových dat, edge a cloudu, polovodičových technologií, obnovitelných a nízkouhlíkových paliv, letectví s nulovými emisemi, solární energie a standardu EU pro startupové národy podporujícího podnikání prostřednictvím aliancí,

přezkum nařízení a pokynů týkajících se blokové výjimky pro vertikální dohody,

kontrola účelnosti modernizace státní podpory,

sdělení o pojištění krátkodobých vývozních úvěrů,

revize pokynů k regionální podpoře,

přezkum sdělení o významných projektech společného evropského zájmu,

evropský nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE),

revidovaný rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací,

začlenění cílů udržitelného rozvoje do rámce evropského semestru,

index výkonnosti transformace, který hodnotí země podle jejich pokroku na cestě k udržitelnosti,

evropská partnerství, například partnerství „Made in Europe“, partnerství pro klíčové digitální technologie a partnerství pro inteligentní sítě a služby,

strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci,

Evropská rada pro inovace, stěžejní program pro určení, vývoj a rozšiřování průlomových technologií a inovací, které mění pravidla hry,

platforma Fit pro budoucnost, expertní skupina na vysoké úrovni, která má pomoci zjednodušit právní předpisy EU a snížit související zbytečné náklady,

akční plán pro evropský pilíř sociálních práv,

posílené záruky pro mladé lidi,

Evropská agenda dovedností, která pomáhá jednotlivcům a podnikům rozvíjet a využívat početnější a kvalitnější dovednosti, včetně Paktu pro dovednosti,

iniciativa ALMA (aim, learn, master, achieve – stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost, dosáhnout cíle) na pomoc nejzranitelnějším mladým lidem s omezenými příležitostmi, aby jim umožnila najít cestu na trh práce a do společnosti v jejich domovské zemi,

kritérium způsobilosti programu Horizont Evropa pro veřejné subjekty, výzkumné organizace a vysokoškolské instituce vyžadující zavedení plánu rovnosti žen a mužů,

Women TechEU, nová iniciativa na financování a podporu začínajících podniků vedených ženami,

manifest STE(A)M pro genderově citlivé vzdělávání v oblasti STEAM, jak je uvedeno v evropské strategii pro univerzity,

Pakt pro venkov – posílená správa venkovských oblastí EU,

Evropská platforma pro boj proti bezdomovectví,

evropská záruka pro děti, která zajišťuje, aby každé dítě v Evropě ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením mělo přístup ke klíčovým službám, jako jsou zdravotní péče, péče o dítě, vzdělávání, výživa a bydlení,

směrnice o přiměřené minimální mzdě,

skupina na vysoké úrovni pro budoucnost sociální ochrany a sociálního státu v EU,

testy dopadů na malé a střední podniky při posuzování dopadů,

nový evropský rámec pro kariéru ve výzkumu: spojit síly na vnitrostátní a evropské úrovni s cílem posílit dovednosti výzkumných pracovníků a meziodvětvovou mobilitu a podpořit vyvážený pohyb talentů,

nápravná opatření s cílem snížit rozdíly v inovacích a vybudovat kapacitu v oblasti výzkumu a inovací v zaostávajících zemích,

zelená kniha o stárnutí,

doporučení Komise o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti,

směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních,

sdělení o akčním plánu pro spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení,

směrnice, kterou se mění sazby daně z přidané hodnoty, včetně snížení DPH na dětské vybavení,

vyzývá Evropský parlament a/nebo Radu, aby neprodleně přijaly:

směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti s cílem podpořit udržitelné a odpovědné chování podniků v rámci globálních hodnotových řetězců,

směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků,

směrnici o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem,

směrnici, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování,

návrh nových vlastních zdrojů,

revizi nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení,

směrnici o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii,

nařízení o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu,

hodlá předložit tyto návrhy:

přezkum správy ekonomických záležitostí,

doporučení o minimálním příjmu,

doporučení o valorizaci znalostí,

změny směrnice týkající se azbestu při práci,

Evropský program inovací, který se zabývá klíčovými překážkami pro maximální dopad politických iniciativ a nástrojů EU na podporu inovací,

přezkum nařízení o horizontálních blokových výjimkách a pokynů, které podnikům objasní, kdy mohou spolupracovat s konkurenty,

přezkum oznámení o definici trhu,

další zjednodušení postupů při kontrole fúzí (spojování podniků) v EU,

přezkum nařízení de minimis,

pokyny ke kolektivním smlouvám týkajícím se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců,

digitální euro,

rozsah působnosti a účinky eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla,

zpráva o základních službách,

zpráva o provádění směrnice o pracovní době,

pokyny k posuzování distribučního dopadu,

balíček pro zlepšení výsledků osob se zdravotním postižením na trhu práce,

rámec pro otevřené finance,

přezkum pravidel EU pro platební služby,

strategie pro retailové investice a související legislativní balíček,

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (BEFIT),

iniciativa k řešení úlohy subjektů, které se podílejí na usnadňování daňových úniků a agresivního daňového plánování,

směrnice o provádění globální dohody OECD o přerozdělení daňových práv,

pilotní projekt evropského průkazu sociálního zabezpečení (ESSPASS),

iniciativa pro sociální dialog,

uplatňování a prosazování práv EU v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně rodičovské dovolené, a zvyšování povědomí o těchto právech,

sdělení o odlivu mozků a doprovodná iniciativa na zvýšení přílivu mozků,

doporučení ohledně vypracování rámcových podmínek pro sociální ekonomiku,

evropská strategie v oblasti péče, kterou doprovází návrh revize barcelonských cílů v oblasti předškolního vzdělávání a péče a návrh doporučení Rady týkající se dlouhodobé péče,

druhý soubor nových vlastních zdrojů,

přezkum doporučení Rady k rámci kvality stáží,

zváží nové oblasti činnosti, jako jsou:

opatření na podporu regionů, které se nacházejí v rozvojové pasti s přetrvávajícím nízkým růstem,

další práce na zajištění udržitelnosti, digitalizace a odolnosti průmyslu a řešení závislostí,

řešení demografické transformace, zejména stárnutí a vylidňování,

integrovaný přístup k měření a sledování blahobytu nad rámec HDP,

další rozšiřování a modernizace využívání digitálních nástrojů a procesů v oblasti práva obchodních společností.

4. EU VE SVĚTĚ

Výsledkem konference bylo osm obecných návrhů týkajících se EU ve světě 4 :

17.Snížení závislosti EU na zahraničních subjektech v hospodářsky strategických odvětvích – Navrhujeme, aby EU přijala opatření k posílení své nezávislosti v klíčových strategických odvětvích, jako jsou zemědělské produkty, strategické hospodářské zboží, polovodiče, zdravotnické prostředky, inovativní digitální a environmentální technologie a energetika.

18.Snížení závislosti EU na zahraničních subjektech v oblasti energetiky – Navrhujeme, aby EU dosáhla větší nezávislosti v oblasti výroby a dodávek energie v souvislosti s probíhající zelenou transformací.

19.Vymezení norem v rámci EU a mimo ni v obchodních a investičních vztazích – Navrhujeme, aby EU posílila etický rozměr svých obchodních a investičních vztahů.

20.Vymezení norem v rámci EU a mimo ni v environmentálních politikách – Navrhujeme, aby EU posílila environmentální rozměr svých obchodních vztahů.

21.Rozhodování a soudržnost v rámci Unie – Navrhujeme, aby EU zlepšila svou schopnost přijímat rychlá a účinná rozhodnutí, zejména v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), vystupovat jednotně a jednat jako skutečně globální hráč, který ve světě hraje pozitivní úlohu a dokáže reagovat na každou krizi.

22.Transparentnost EU a jejích vztahů s občany – Navrhujeme, aby EU, zejména ve svých činnostech na mezinárodní úrovni, včetně obchodních jednání, zlepšila svou přístupnost občanům prostřednictvím lepší informovanosti, vzdělávání, účasti občanů a transparentnosti své činnosti.

23.EU jako silný aktér na světové scéně v oblasti míru a bezpečnosti – Navrhujeme, aby EU nadále podporovala dialog a zaručovala mír a mezinárodní řád založený na pravidlech, posilovala multilateralismus a navazovala na dlouhodobé mírové iniciativy EU, které přispěly k tomu, že jí v roce 2012 byla udělena Nobelova cena, a zároveň posilovala svou společnou bezpečnost.

24.EU jako silný aktér na světové scéně při budování vztahů – Navrhujeme, aby EU byla ve svých vztazích s třetími zeměmi silným aktérem na světové scéně při budování vztahů.

Komise v zájmu naplnění návrhů konference:

již předložila tato řešení:

rámec pro městskou mobilitu,

nový dočasný krizový rámec pro státní podporu,

iniciativa pro uhelné regiony procházející transformací v zemích západního Balkánu a na Ukrajině,

podpůrná opatření pro obnovu ukrajinského výzkumného a inovačního ekosystému,

Agenda pro západní Balkán v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání, kultury, mládeže a sportu, kterou zahájily ekonomiky členských států EU a západního Balkánu,

strategie EU pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, globální přístup k výzkumu a inovacím, včetně přidružení podobně smýšlejících partnerů po celém světě k programu Horizont Evropa,

strategie vnějšího zapojení EU v oblasti energetiky v měnícím se světě,

strategie pro Arktidu,

strategie pro Afriku,

Global Gateway,

akční plán EU pro rovnost žen a mužů III,

akční plán pro lidská práva a demokracii,

sdělení o důstojné práci na celém světě se zvláštním zaměřením na odstranění dětské a nucené práce,

strategie EU pro normalizaci,

Strategický kompas pro bezpečnost a obranu,

sdělení o společném zadávání veřejných zakázek,

hospodářský a investiční plán pro západní Balkán,

zelená agenda pro západní Balkán,

partnerství pro spravedlivou transformaci energetiky s Jihoafrickou republikou,

zelené partnerství mezi Marokem a EU,

hospodářský a investiční plán pro jižní sousedy,

Zelená aliance s Japonskem,

společné sdělení o strategickém partnerství s Perským zálivem,

plány pro spolupráci s občanskou společností v partnerských zemích,

strategický plán obnovy „RebuildUkraine“,

Politika Východního partnerství po roce 2020: Posilování odolnosti – Východní partnerství, které je přínosné pro všechny,

analýza nedostatků v investicích do obrany,

akční plán pro trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou, které mají usnadnit ukrajinský vývoz zemědělských produktů a dvoustranný obchod s EU,

doporučení o společném souboru nástrojů Unie pro řešení nedostatku polovodičů a o mechanismu EU pro monitorování ekosystému polovodičů,

Rada EU–USA pro obchod a technologie,

Rada EU–Indie pro obchod a technologie,

rozšíření sítě TEN-T na Ukrajinu,

dohody o silniční dopravě mezi Ukrajinou a Moldavskem,

nová protiteroristická agenda pro EU, která stanoví další postup v boji proti terorismu na úrovni EU s cílem lépe předvídat teroristické hrozby, předcházet jim, chránit se před nimi a reagovat na ně,

soubor nástrojů pro zmírnění zahraničních zásahů do výzkumu a inovací,

sdělení o globálním přístupu k výzkumu a inovacím,

Přezkum obchodní politiky – Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika,

obnovení jednání o obchodní dohodě s Indií,

digitální partnerství mezi EU a Japonskem,

vyzývá Evropský parlament a/nebo Radu, aby neprodleně přijaly:

plán REPowerEU,

sdělení o krátkodobých intervencích na trhu s plynem a elektřinou,

evropský akt o čipech, včetně změny jednotného základního aktu, kterým se zakládají evropská partnerství,

nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh,

návrh nového systému všeobecných preferencí,

návrh nástroje proti nátlaku,

směrnici o navracení majetku z trestné činnosti a jeho konfiskaci,

zařazení porušení omezujících opatření EU a vyhýbání se těmto opatřením mezi oblasti trestné činnosti stanovené v čl. 83 odst. 1 SFEU,

hodlá předložit tyto návrhy: 

nástroj pro posílení evropských obranných průmyslových kapacit prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek,

nařízení, kterým se zavádí společný evropský program investic do obrany,

evropské právní předpisy týkající se kritických surovin,

nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu, který umožní rychle reagovat na budoucí krize a zajistit pohyb zboží a osob, přístup k životně důležitým dodávkám a službám za všech okolností,

podpora celních orgánů při provádění pravidel týkajících se dětské práce,

digitální partnerství oznámená v rámci indo-pacifické strategie,

přínos obchodních dohod k udržitelnému rozvoji – výsledek přezkumu obchodu a udržitelného rozvoje,

ratifikace nedávno uzavřených obchodních dohod s cílem upevnit klíčové vztahy,

akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU,

strategie pro drony a bezpilotní letadla,

zváží nové oblasti činnosti, jako jsou:

nová opatření ke zlepšení globální potravinové bezpečnosti EU,

odolnost a transparentnost dodavatelského řetězce, pokud jde o kritické léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a složky,5. HODNOTY A PRÁVA, PRÁVNÍ STÁT A BEZPEČNOST

Výsledkem konference bylo šest obecných návrhů týkajících se hodnot a práv, právního státu a bezpečnosti 5 :

25.Právní stát, demokratické hodnoty a evropská identita – Systematicky prosazovat právní stát ve všech členských státech.

26.Ochrana údajů – Zaručit politiku nakládání s údaji, která bude lépe chránit a bude více zaměřená na občany.

27.Sdělovací prostředky, falešné zprávy, dezinformace, ověřování skutečností, kybernetická bezpečnost – Bojovat proti dezinformacím další podporou nezávislosti a plurality sdělovacích prostředků a mediální gramotnosti.

28.Sdělovací prostředky, falešné zprávy, ověřování skutečností, kybernetická bezpečnost (část 2) – Silnější role EU v boji proti hrozbám kybernetické bezpečnosti.

29.Boj proti diskriminaci, rovnost a kvalita života – Přijmout opatření k harmonizaci životních podmínek v celé EU a ke zlepšení socioekonomické kvality života občanů EU.

30.Práva zvířat, zemědělství – Přijmout rozhodná opatření na podporu a zajištění ekologičtějšího a více klimaticky orientovaného zemědělství.

Komise v zájmu naplnění návrhů konference:

již předložila tato řešení:

výroční zpráva o stavu právního státu,

nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie,

informační materiál:

osociální média a vizuální komunikace,

owebové stránky vhodné pro mobilní zařízení na doméně europa.eu (včetně vzdělávacího koutku „Learning corner“),

owebová stránka EUvsDisinfo,

opublikace a údaje šířené Úřadem pro publikace Evropské unie,

oportál audiovizuálních služeb Komise,

overze klíčových politických iniciativ vhodných pro děti,

průběžné pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů,

strategie bezpečnostní unie EU,

posílení kodexu postupů v oblasti dezinformací,

nová iniciativa „Lepší internet pro děti“,

Evropské středisko pro sledování digitálních médií s možnou platformou,

hodnocení kvality života ve zprávách evropského semestru,

Unie strategií pro rovnost, která řeší: rovnost žen a mužů, práva LGTBIQ osob, zdravotní postižení, antirasismus a začleňování Romů,

strategie EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života,

vyzývá Evropský parlament a/nebo Radu, aby neprodleně přijaly:

soubor návrhů proti zjevně neopodstatněným nebo zneužívajícím soudním řízením proti účasti veřejnosti (tzv. SLAPP),

nařízení, kterým se mění pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě, a o odpovědnosti leteckého dopravce,

hodlá předložit tyto návrhy:

akt o svobodě sdělovacích prostředků,

evropský průkaz osob se zdravotním postižením,

posílení úlohy a nezávislosti orgánů pro rovnost,

legislativní návrh týkající se uznávání rodičovství mezi členskými státy,

zváží nové oblasti činnosti, jako jsou:

iniciativa týkající se sdružení a neziskových organizací,

výroční konference o právním státě, do níž se kromě zúčastněných stran zapojí i občané.6. DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Výsledkem konference bylo pět obecných návrhů, jak by EU mohla pojmout digitální transformaci 6 :

31.Přístup k digitální infrastruktuře – Rovný přístup k internetu je základním právem každého evropského občana. Navrhujeme, aby měl v Evropě prakticky každý přístup k internetu a digitálním službám a aby byla posílena suverenita digitální infrastruktury EU.

32.Digitální gramotnost a dovednosti, které posilují postavení lidí – Navrhujeme, aby EU zajistila, že všichni evropští občané budou moci využívat výhod digitalizace tím, že jim poskytne potřebné digitální dovednosti a příležitosti.

33.Bezpečná a důvěryhodná digitální společnost – kybernetická bezpečnost a dezinformace – Navrhujeme, aby EU v zájmu bezpečné, odolné a důvěryhodné digitální společnosti zajistila účinné a rychlé provádění stávajících právních předpisů a měla více pravomocí ke zvýšení kybernetické bezpečnosti, řešení nelegálního obsahu a kybernetické kriminality, potírání kybernetických hrozeb ze strany nestátních aktérů a autoritářských států a zotavení se z nich a k řešení dezinformací.

34.Bezpečná a důvěryhodná digitální společnost – ochrana údajů – Podporujeme suverenitu údajů jednotlivců, lepší informovanost a účinnější provádění a prosazování stávajících pravidel ochrany údajů (nařízení o ochraně osobních údajů) s cílem zvýšit osobní kontrolu nad vlastními údaji a omezit jejich zneužívání.

35.Digitální inovace k posílení sociální a udržitelné ekonomiky – Navrhujeme, aby EU podporovala digitalizační opatření, která spravedlivým a udržitelným způsobem posílí ekonomiku a jednotný trh, zvýší evropskou konkurenceschopnost v oblasti technologií a inovací, posílí jednotný digitální trh pro podniky všech velikostí a učiní z Evropy světového lídra v digitální transformaci a digitalizaci zaměřené na člověka.

Komise v zájmu naplnění návrhů konference:

již předložila tato řešení:

sdělení o digitální dekádě,

evropská strategie pro data,

strategie kybernetické bezpečnosti EU,

cíle v oblasti zavádění širokopásmového připojení ve venkovských oblastech v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“,

strukturovaný dialog o digitálním vzdělávání a dovednostech,

platforma a koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa,

Evropský týden programování,

podpora diskusí sociálních partnerů, včetně jejich probíhajících aktivit v oblasti práce z domova a práva odpojit se,

Evropské centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost,

doporučení o kybernetické bezpečnosti sítí 5G,

doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a mikrocertifikátech,

sada nástrojů pro konektivitu,

směrnice o dobíjecích portech pro elektronická zařízení,

evropská infrastruktura pro blockchain,

akt o správě dat,

akt o digitálních službách,

akt o digitálních trzích,

iniciativa Wifi4EU,

pracovní program pro výzkum a inovace sítí 6G,

směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (revidovaná směrnice o bezpečnosti sítí a informací neboli NIS2),

iniciativy zahrnující evropskou dešifrovací platformu, inovační centrum pro vnitřní bezpečnost a Evropský atlas kybernetické bezpečnosti,

prostor pro jazyková data vytvářející propojenou a konkurenceschopnou evropskou datovou ekonomiku pro veřejné a soukromé opakované využívání zdrojů,

přezkum směrnice o přístupnosti webových stránek,

přezkum koordinovaného plánu v oblasti umělé inteligence,

sdělení o podpoře evropského přístupu k umělé inteligenci,

vyzývá Evropský parlament a/nebo Radu, aby neprodleně přijaly:

Prohlášení o digitálních právech a zásadách,

politický program: cesta k digitální dekádě,

nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích),

návrh směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů, rámec pro všechna nebezpečí, který má kritickým subjektům členských států pomáhat těmto incidentům předcházet, odolávat jim, absorbovat je a zotavit se z nich,

nařízení o digitální provozní odolnosti pro finanční sektor (akt DORA),

akt o umělé inteligenci,

nařízení o evropské digitální identitě,

akt o datech týkající se zajištění spravedlivého rozdělování hodnoty z dat a přístupu k datům a jejich využívání v EU ve všech hospodářských odvětvích,

nařízení, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu, plán pro bezpečný komunikační systém EU ve vesmíru,

doporučení zřídit společnou kybernetickou jednotku, která by řešila rostoucí počet závažných kybernetických incidentů s dopadem na veřejné služby, podniky a občany v celé EU prostřednictvím pokročilých a koordinovaných reakcí,

nařízení a směrnici o digitalizaci přeshraniční justiční spolupráce a přístupu ke spravedlnosti v občanských, obchodních a trestních věcech,

nařízení, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů,

nařízení o elektronické výměně informací v případech terorismu,

nařízení o kryptoaktivech,

směrnici o inteligentních dopravních systémech,

nařízení o jednotném evropském nebi,

hodlá předložit tyto návrhy:

evropský akt o kybernetické odolnosti,

revidovaná směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení,

revidované pokyny pro státní podporu pro širokopásmové sítě,

doporučení o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě,

doporučení o faktorech, které umožňují digitální vzdělávání,

postoj Unie, kterým se mění mezinárodní Radiokomunikační řád pro Světovou radiokomunikační konferenci v roce 2023, který napomáhá nerušené komunikaci v celé EU,

evropské osvědčení o digitálních dovednostech,

odpovědnost za umělou inteligenci,

kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU týkajícího se spravedlnosti v digitálním světě,

revize směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky,

návrh strategie interoperability vládních institucí v EU,

akční plán pro digitalizaci energetických systémů a řešení energetické náročnosti digitální infrastruktury,

GreenData4All (Zelená data pro všechny) – aktualizovaná pravidla pro geoprostorová data o životním prostředí a pro přístup k informacím o životním prostředí,

iniciativa pro DPH v digitálním věku,

zváží nové oblasti činnosti, jako jsou:

intenzivnější prosazování nařízení o ochraně osobních údajů, včetně úvah o správním postupu při uplatňování nařízení o ochraně osobních údajů v přeshraničních případech, a intenzivnější komunikace, pokud jde o pravidla ochrany údajů a souhlas, a zlepšení informací o tom, jak jsou údaje využívány,

další rozvoj evropské digitální identity, včetně usnadnění přeshraničních transakcí,

evropské datové prostory pro mobilitu a cestovní ruch,

evropský rámec pro měření, hodnocení a informování občanů o dopadech digitalizace na životní prostředí,

lepší prosazování právních předpisů na ochranu spotřebitele,

alternativní způsoby řešení spotřebitelských sporů,

iniciativy na posílení digitální soudržnosti vycházející z evropských center pro digitální inovace,

další rozvoj vícejazyčného rozměru v kontextu digitální transformace v EU,

standardní program o netiketě a online právech uživatelů,

normalizační činnosti v oblasti umělé inteligence,

přípravná akce pro koordinované monitorování darknetu v EU.7.EVROPSKÁ DEMOKRACIE

Konference o budoucnosti Evropy formulovala pět obecných návrhů v rámci evropské demokracie 7 . Vyzvala EU k těmto krokům:

36.Informovanost a účast občanů a mládež – Zvýšit účast občanů a zapojení mládeže do demokracie na úrovni Evropské unie s cílem rozvíjet „plnohodnotnou občanskou zkušenost“ Evropanů, zajistit, aby byl jejich hlas slyšet i v období mezi volbami a aby byla účast účinná. Proto je třeba pro každé téma zvážit nejvhodnější formu účasti.

37.Informovanost a účast občanů a mládež (část 2) – Zlepšit srozumitelnost a přístupnost Evropské unie a posílit společnou evropskou identitu.

38.Demokracie a volby – Posílit evropskou demokracii upevněním jejích základů, zvýšením účasti ve volbách do Evropského parlamentu, podporou nadnárodní diskuse o evropských otázkách a zajištěním silné vazby mezi občany a jejich volenými zástupci.

39.Rozhodovací proces EU – Zlepšit rozhodovací proces EU, aby byla zajištěna akceschopnost EU a zároveň byly zohledněny zájmy všech členských států a zaručen transparentní a srozumitelný proces pro občany.

40.Subsidiarita.

Komise v zájmu naplnění návrhů konference:

již předložila tato řešení:

evropský akční plán pro demokracii,

zpráva o občanství pro rok 2020,

strategie pro práva osob se zdravotním postižením,

rozšířené způsoby zapojení občanů prostřednictvím portálu „Podělte se o svůj názor“, evropské občanské iniciativy a dalších forem zapojení občanů,

sdělení o zlepšování právní úpravy, po němž budou následovat revidované pokyny a vylepšený soubor nástrojů,

doporučení o ochraně, bezpečnosti a posílení postavení novinářů,

mediální služby (tradiční a nové sdělovací prostředky) poskytující sdělovacím prostředkům v Bruselu a ve všech členských státech věcné informace o iniciativách a akcích EU,

zastoupení Evropské komise,

síť kanceláří Europe Direct,

institucionální komunikační kampaně se zvláštním zaměřením na mladé Evropany,

kodex řádného úředního chování,

kontaktní centrum Europe Direct dostupné občanům pro dotazy týkající se EU ve 24 úředních jazycích a v dalších jazycích, jako je ukrajinština,

pilotní projekt Budování Evropy ve spolupráci s místními zastupiteli, který umožňuje zastupitelům v místní samosprávě komunikovat o EU,

výzkumné projekty smysluplné a etické komunikace,

zapojení občanů do výzkumu jako zásada a operační cíl programu Horizont Evropa,

Kompetenční centrum Komise pro participativní a poradní demokracii pod vedením Společného výzkumného střediska,

eTranslation pro usnadnění komunikace ve všech úředních jazycích EU,

akční plán pro přístupnost webových stránek, který má zajistit, aby všechny online informace zveřejňované Komisí byly přístupné osobám se zdravotním postižením,

program Globální Evropa pro lidská práva a demokracii,

platforma pro účast dětí, která propojí stávající mechanismy účasti dětí na místní a vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a zapojí děti do rozhodování v EU,

program Horizont Evropa, část klastru 2 pro inovativní výzkum demokracie a správy věcí veřejných, a výzkumné projekty zaměřené na účinné metody víceúrovňové, vícejazyčné a multimodální občanské poradní debaty na úrovni EU,

síť pro inovativní řešení pro budoucnost demokracie,

pilotní modely pro cílené poradní debaty a procesy spolutvorby pro konkrétní politiky EU,

vyzývá Evropský parlament a/nebo Radu, aby neprodleně přijaly:

návrh o transparentnosti a cílení politické reklamy,

revizi nařízení o financování evropských politických stran ,

revizi směrnice Rady o volebních právech mobilních občanů EU ve volbách do Evropského parlamentu,

revizi směrnice Rady o volebních právech mobilních občanů EU v komunálních volbách,

hodlá předložit tyto návrhy:

zpráva o občanství pro rok 2023,

vyčlenění času a zdrojů na uspořádání panelových diskusí občanů s cílem hlouběji se zabývat vybranými klíčovými tématy a pomoci připravit zvláště důležité soubory klíčových iniciativ a získat zpětnou vazbu před zahájením legislativního procesu,

uspořádání menších cílených poradních procesů nebo procesů spolutvorby a společného navrhování, které by probíhaly v menším měřítku a řešily konkrétní politické otázky nákladově efektivněji a včasněji,

soudržný a smysluplný přístup k zajištění zapojení mládeže do tvorby politik prostřednictvím její systematické účasti v panelových diskusích občanů, v menších poradních procesech spolutvorby, jakož i věnováním zvláštní pozornosti dopadu plánovaných politik na mladou generaci,

další rozvoj portálu „Podělte se o svůj názor“, aby se stal ještě snadněji přístupným online centrem, které shromažďuje všechny informace o mechanismech zapojení občanů, které v Komisi fungují. Platforma bude posílena začleněním poradních funkcí platformy konference a dalších příslušných funkcí „občanských technologií“, včetně online participativních akcí,

další posílení interakcí online a offline a podpora zapojení občanů na místní úrovni,

začlenění informací a komunikace zaměřené na občany do celého procesu tvorby politik s cílem podpořit aktivní občanství a demokratickou účast, a to i před volbami do Evropského parlamentu, v duchu sdílené odpovědnosti orgánů EU, členských států na všech úrovních a občanské společnosti,

používání přístupného jazyka ve veškeré komunikaci s veřejností, přizpůsobeného komunikačním kanálům a formátům používaným pro různé publikum,

vývoj nového systému pro podávání a vyřizování žádostí o přístup k dokumentům, včetně veřejného portálu pro občany,

další rozvoj center Europe Direct do podoby místních kontaktních center EU,

zváží nové oblasti činnosti, jako jsou:

pomoc při budování kapacity mezi národními, regionálními a místními aktéry s cílem zahájit novou generaci decentralizovaných dialogů s občany založených na poradních přístupech,

vypracování Evropské charty pro účast občanů určené všem, kteří se podílejí na činnostech spojených se zapojením občanů nebo je organizují, a propagace obecných zásad, které jsou pro úspěšné zapojení občanů zásadní,

přiblížení evropského občanství občanům, mimo jiné posílením práv s ním spojených a poskytováním spolehlivých a snadno dostupných informací o něm,

propagace výukových materiálů z evropských projektů spolupráce na stránkách Komise „Learning Corner“ a vytváření nových výukových materiálů, které rovněž rozšíří význam aktivního občanství a mediální gramotnosti,

zlepšení transparentnosti rozhodovacího procesu EU tím, že se pozorovatelům z řad občanů umožní pozorně sledovat rozhodovací proces. Tyto zástupce by mohly všechny tři orgány společně zvát, aby sledovali vybrané interinstitucionální rozhodovací procesy EU týkající se témat širšího zájmu a „vysílali“ zprávy o vývoji občanům v Evropě.8. MIGRACE

Výsledkem konference bylo pět obecných návrhů týkajících se migrace 8 :

41.Legální migrace – Posílit úlohu EU v oblasti legální migrace.

42.Nelegální migrace – Posílit úlohu EU v boji proti všem formám nelegální migrace a posílit ochranu vnějších hranic Evropské unie při dodržování lidských práv.

43.Nelegální migrace (část 2) – Jednotně uplatňovat společná pravidla pro první přijetí migrantů ve všech členských státech.

44.Azyl, integrace – Posílit úlohu EU a reformovat evropský azylový systém na základě zásad solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti.

45.Azyl, integrace (část 2) – Zlepšit integrační politiky ve všech členských státech.

Komise v zájmu naplnění návrhů konference:

již předložila tato řešení:

nařízení týkající se iniciativy „Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě“,

aktivace směrnice o dočasné ochraně na pomoc osobám prchajícím před ruskou válkou proti Ukrajině,

směrnice o modré kartě o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí v Evropské unii za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci,

nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži,

komplexní a vzájemně výhodná partnerství s klíčovými zeměmi původu a tranzitu v rámci evropského paktu o migraci a azylu,

obnovený akční plán proti pašování migrantů,

nová agenda pro Středomoří,

nařízení o Agentuře EU pro azyl,

akční plán pro integraci a začleňování na období 2021–2027,

strategie pro budoucnost Schengenu,

strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění,

sdělení o přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU,

vyzývá Evropský parlament a/nebo Radu, aby neprodleně přijaly:

nový pakt o migraci a azylu,

balíček opatření týkajících se získávání kvalifikovaných a talentovaných lidí – směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech a směrnice o jednotném povolení,

Schengenský hraniční kodex,

nařízení o řešení situací účelového využívání migrantů v oblasti migrace a azylu,

pozměněné nařízení o azylovém řízení,

přepracované znění směrnice o podmínkách přijímání,

nařízení o řízení azylu a migrace,

nařízení o opatřeních vůči dopravcům, kteří usnadňují nebo vykonávají obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů,

hodlá předložit tyto návrhy:

celoevropská osvětová kampaň o migraci,

víceletá komunikační kampaň zaměřená na zviditelnění nástroje EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí,

zváží nové oblasti činnosti, jako jsou:

řešení problému zaměstnanosti a nedostatku pracovních sil v geopolitických souvislostech,

vyhodnocení právních předpisů v oblasti boje proti obchodování s lidmi a případný návrh jejich revize,

zintenzivnění práce na prvním příjmu.9. VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ, KULTURA A SPORT

Výsledkem konference byly čtyři obecné návrhy týkající se vzdělávání, kultury, mládeže a sportu 9 :

46.Vzdělávání – EU a její členské státy by měly do roku 2025 usilovat o vytvoření inkluzivního Evropského prostoru vzdělávání, v jehož rámci budou mít všichni občané rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a celoživotnímu učení, včetně občanů venkovských a odlehlých oblastí.

47.Problematika evropské mládeže – EU a její členské státy se musí zaměřit na konkrétní potřeby mladých lidí ve všech příslušných politikách, včetně regionální politiky Evropské unie, aby jim nabídly co nejlepší podmínky pro studium a práci a pro zahájení samostatného života a zároveň je zapojily do demokratického života a rozhodovacích procesů, a to i na evropské úrovni. Mládežnické organizace hrají zásadní úlohu.

48.Kultura a výměny – V zájmu podpory kultury výměn a posílení evropské identity a evropské rozmanitosti v různých oblastech by členské státy měly s pomocí Evropské unie podporovat evropské výměny v různých oblastech, podporovat mnohojazyčnost, vytvářet příležitosti ke sdílení evropských kultur, chránit evropské kulturní dědictví a kulturu a přijmout opatření k zajištění dostatečné ochrany kulturních pracovníků na úrovni EU.

49.Sport – Sport má pro naši společnost zásadní význam – pro obranu našich hodnot, zajištění zdravého životního stylu a stárnutí, podporu kultury výměn a také pro oslavu rozmanitosti evropského dědictví.

Komise v zájmu naplnění návrhů konference:

již předložila tato řešení:

sdělení o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025,

evropská strategie pro univerzity,

doporučení o budování mostů pro účinnou evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, které stanoví opatření k usnadnění dalšího přeshraničního studia a spolupráce do poloviny roku 2024, jako jsou společné diplomy založené na společně vytvořených evropských kritériích,

akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027),

doporučení o odborném vzdělávání a přípravě,

portál Evropského prostoru vzdělávání pro budování odolnějších a inkluzivnějších systémů vzdělávání a odborné přípravy,

doporučení týkající se mikrocertifikátů,

opatření k posílení součinnosti mezi sítěmi EURES a Europass, rozšíření členské/partnerské základny v síti EURES, úplná výměna životopisů a volných pracovních míst a automatizované zprostředkovávání,

výměny mezi učiteli (platformy eTwinning a School Education Gateway a Evropská platforma školního vzdělávání),

Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu,

doporučení o smíšeném učení v zájmu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání,

Evropský rok mládeže 2022,

doporučení o dobrovolnické činnosti mládeže, které usnadní nadnárodní dobrovolnickou činnost mládeže v rámci Evropského sboru solidarity,

strategie EU pro práva dítěte,

hodnocení doporučení o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče,

každoroční Evropský týden sportu, kampaně BeActive a BeInclusive,

kampaň HealthyLifestyle4All, jejímž cílem je propojit sport a aktivní životní styl se zdravotní, potravinovou a dalšími politikami a mobilizovat veřejné orgány a sportovní hnutí, aby se k iniciativě připojily svými vlastními závazky,

doporučení ke společnému evropskému datovému prostoru pro kulturní dědictví,

systém vzájemného učení v oblasti kulturního dědictví pro města a regiony,

Voices of Culture, strukturovaný dialog s kulturním sektorem,

doporučení o učení v zájmu zelené transformace a udržitelného rozvoje,

vytvoření skupiny odborníků pro dobré podmínky ve školách,

hodlá předložit tyto návrhy:

doporučení k iniciativě „Cesty ke školnímu úspěchu“, která se zaměřuje na podporu žáků, kteří mají problémy s osvojením základních dovedností, na maturitu a na snížení podílu mladých lidí, kteří předčasně opustili školu,

přezkum evropského programu podpory na ovoce, zeleninu a mléko do škol,

osvětová kampaň ke studiu přírodovědných předmětů,

víceletá komunikační kampaň zaměřená na zviditelnění sítě EURES,

aktualizace rámce mobility ve vzdělávání,

zváží nové oblasti činnosti, jako jsou:

další zlepšení informační platformy pro výměnu a shromažďování informací týkajících se vzdělávání.

(1)

 Těchto šest návrhů obsahuje celkem 57 konkrétních opatření.

(2)

Tyto čtyři návrhy obsahují celkem 24 konkrétních opatření.

(3)

Těchto šest návrhů obsahuje celkem 61 konkrétních opatření.

(4)

Těchto osm návrhů obsahuje celkem 42 konkrétních opatření.

(5)

Těchto šest návrhů obsahuje celkem 24 konkrétních opatření.

(6)

Těchto pět návrhů obsahuje celkem 40 konkrétních opatření.

(7)

Těchto pět návrhů obsahuje celkem 35 konkrétních opatření.

(8)

Těchto pět návrhů obsahuje celkem 16 konkrétních opatření.

(9)

Tyto čtyři návrhy obsahují celkem 24 konkrétních opatření.